Obsah stránky

Aktuálne číslo

SOCIETAS ET IURISPRUDENTIA – ČÍSLO 2019-04

KOMPLETNÁ VERZIA ČÍSLA 2019-04 (s. 1-181, PDF, 2429 kB)

Predná obálka a tiráž (slovensky/anglicky, PDF, 690 kB)
Redakčná rada (slovensky, PDF, 326 kB)
Editorial Board (anglicky, PDF, 321 kB)
Obsah (s. 9-10, slovensky, PDF, 352 kB)
Contents (s. 11-12, anglicky, PDF, 342 kB)

ŠTÚDIE

Informácie pre autorov (s. 165-169, slovensky, PDF, 424 kB)
Information for Authors (s. 170-174, anglicky, PDF, 416 kB)
Etický kódex (s. 175-177, slovensky, PDF, 403 kB)
Code of Ethics (s. 178-181, anglicky, PDF, 404 kB)
Zadná obálka (slovensky/anglicky, PDF, 632 kB)

Abstrakty 2019-04

KOMPLETNÁ VERZIA ČÍSLA 2019-04 (s. 1-181, PDF, 2429 kB)

Predná obálka a tiráž (slovensky/anglicky, PDF, 690 kB)
Redakčná rada (slovensky, PDF, 326 kB)
Obsah (s. 9-10, slovensky, PDF, 352 kB)

Jana Koprlová
Editoriál k zimnej edícii SOCIETAS ET IURISPRUDENTIA 2019 (s. 13-16, slovensky, PDF, 473 kB)

ŠTÚDIE

Алексей Павлович Анисимов
«Дело Флинт Мичиган» и его значение для эколого-правовой доктрины и законодательства Соединенных Штатов Америки и России (s. 21-38, rusky, PDF, 713 kB)

Аннотация: В статье доказывается, что рассмотрение экологических кризисов в Соединенных Штатах Америки (дело Флинт Мичиган), России или любой другой стране, заключающихся в отравлении жителей загрязненной питьевой водой, не допустимо в отрыве от множества других социальных, экономических, политических и прочих факторов. Как было показано на примере города Флинт (Соединенные Штаты Америки) и городов Краснокамск и Нытва (Россия), проблема некачественной питьевой воды, влекущей отравление детей и взрослых, имела главную причину бедность населения и экономическую депрессию в соответствующем регионе (муниципалитете). В статье предлагается ряд правовых и социальных мер, позволяющих смягчить последствия подобных трагедий, и создать условия для их профилактики.

Ключевые слова: Экологическое право; охрана окружающей среды; вода; загрязнение; здоровье; вред; бедность; Соединенные Штаты Америки; Российская Федерация.

Andrea Olšovská – Marek Švec
Väzba a pracovnoprávne vzťahy (s. 39-53, slovensky, PDF, 682 kB)

Abstrakt: V rámci trvania pracovného pomeru môžu tak na strane zamestnávateľa, ako aj na strane zamestnanca vzniknúť situácie, ktoré bránia zamestnancovi dočasne vo výkone práce. S niektorými počíta slovenský Zákonník práce a počas ich existencie poskytuje zamestnancovi pracovné voľno a v stanovených prípadoch aj náhradu mzdy. Nie častým, avšak vyskytujúcim sa dôvodom neprítomnosti zamestnanca v práci je výkon väzby. Keďže slovenský Zákonník práce výslovne existenciu takejto situácie nespája s povinnosťou zamestnávateľa ospravedlniť neprítomnosť v práci, a ani ju explicitne nepovažuje za prekážku v práci na strane zamestnanca, vyskytujú sa rôzne právne názory na posúdenie takejto situácie. Predmetom príspevku je preto snaha o predstavenie možného postupu pre zamestnávateľov v prípade, ak sa ich zamestnanec ocitne vo výkone väzby.

Kľúčové slová: Pracovné právo; Zákonník práce; Trestný poriadok; absencia v práci; prekážky v práci; väzba; Slovenská republika.

Jakub Morávek
Legal Governance of Professional Athletics in the Czech Republic (s. 54-62, anglicky, PDF, 589 kB)

Abstract: The paper focuses primarily on the legal status of a professional athlete in the legal order of the Czech Republic. The author describes possible statutes (employee, entrepreneur, professional soldier). Besides that, he also discusses the legal status of an athlete in the era of the socialism.

Key Words: Labour Law; Sports Law; Labour Code; Sports Act; Professional Athlete Status; the Czech Republic.

Veronika Kleňová
Zuwendungen einer zur Mitgift bestimmten Sache (zugleich zur Schenkung unter Auflage) (s. 63-97, nemecky, PDF, 802 kB)

Abstrakt: Die Zuwendungen einer zur Mitgift bestimmten Sache lassen sich in drei Fallgruppen gliedern. Durch die Quellendeutung soll aufgezeigt werden: 1.) dass eine Schenkung im klassischen römischen Recht unvereinbar mit dem Rückforderungsrecht des Schenkers war; 2.) dass eine unentgeltliche Übereignung als eine datio ob rem gesehen wurde, wenn dem „Schenker“ das Rückforderungsrecht für den Fall zustand, dass die Auflage nicht erfüllt wird; und 3.) dass es für die Bejahung, beziehungsweise Verneinung einer Schenkung nicht entscheidend war, im wessen Interesse die Erfüllung der Auflage lag.

Schlüsselwörter: Römisches Recht; donatio; Dosbestellung; Auflage; Rückforderbarkeit wegen zweckverfehlender Leistung (condictio ob rem); Schenkungsmerkmale; dos profecticia; dos adventicia.

Samanta Kowalska
Mental Health – Personal Right, Protection of Integrity of an Individual. On the Axiology of Human Rights (s. 98-112, anglicky, PDF, 626 kB)

Abstract: Mental health is one of the highest priority values for both the individual and the system of protection of the human rights. Every person, regardless of the age and social status, desires good health. We are currently witnessing an increase in the number of cases of disorders of neurological origin. Depression and stress are taking an ever greater toll on the society. This paper presents the axiology of protection of the human rights with regards to mental health. Legislation and application of the law, in order to remain rooted in the essence of the human rights, ought to be practised in accordance with universal, timeless values that constitute the human existence and identity.

Key Words: Human Rights; Personal Rights; Mental Health; Anti-discrimination Clauses; Prevention and Protection of Mental Health; European Convention on Human Rights; European Court of Human Rights; Poland.

Viktória Koľveková
Nariadenie predaja bytu alebo nebytového priestoru v bytovom dome podľa Zákona o vlastníctve bytov – efektívny spôsob riešenia susedských sporov? (s. 113-129, slovensky, PDF, 698 kB)

Abstrakt: Susedské vzťahy sú pomerne citlivou skupinou spoločenských vzťahov, v rámci ktorých vzniká mnoho nezhôd, problémov či sporov. Nie každý takýto stav možno odstrániť použitím bežne využívaných právnych prostriedkov. Sporadicky je potrebné pristúpiť k radikálnym riešeniam, medzi ktoré nepochybne patrí nariadenie predaja bytu alebo nebytového priestoru v bytovom dome súdom, za účelom napravenia neakceptovateľného stavu vyvolaného konaním či nekonaním niektorého z vlastníkov bytov alebo nebytových priestorov.

Kľúčové slová: Občianske právo; susedské vzťahy; byt; nebytový priestor; exekučné konanie; nariadenie predaja; dražba; Slovenská republika.

Stanislav Mihálik
K pojmu dlhodobosti v rámci trestného činu nebezpečného prenasledovania (s. 130-146, slovensky, PDF, 664 kB)

Abstrakt: Autor sa v predkladanom príspevku venuje trestnému činu nebezpečného prenasledovania v zmysle § 360a Trestného zákona Slovenskej republiky, ktorý je súčasťou slovenského trestného zákonodarstva s účinnosťou od 1. septembra 2011. Základný náčrt trestnoprávnej charakteristiky je v rámci príspevku doplnený o jeho ťažiskovú tému, ktorou je výklad pojmu „dlhodobosť“ v rámci trestného činu nebezpečného prenasledovania. Predložený príspevok sa venuje uvedenej téme v rovine všeobecnej, s ohľadom na názory jednotlivých autorov, a rovnako tak aj v rovine aplikačnej. Autor v príspevku využíva predovšetkým východiská doktríny a aplikačnej praxe Slovenskej republiky a Českej republiky, pričom ich podrobuje komparácii, najmä s ohľadom na prípadnú vzájomnú aplikovateľnosť prístupov. Pomerne novým prvkom je právna veta prijatá Trestným kolégiom Nejvyššího soudu České republiky R 41/2019, ktorá predstavuje na území Českej republiky akýsi prvok zavŕšenia formovania ustálenej praxe vo vzťahu k výkladu pojmu „dlhodobosť prenasledovania“.

Kľúčové slová: Trestné právo; Trestný zákon; Trestní zákoník; nebezpečné prenasledovanie; dlhodobosť; dlhodobé prenasledovanie; výklad pojmov; aplikačná prax; Najvyšší súd Slovenskej republiky; Nejvyšší soud České republiky; Slovenská republika; Česká republika.

Karina Divékyová
Vplyv nových technológií na duševné zdravie zamestnanca (s. 147-164, slovensky, PDF, 667 kB)

Abstrakt: Autorka sa v predkladanom príspevku zaoberá problematikou duševného zdravia a stresu na pracovisku. V úvode príspevku vymedzuje pojmy duševné zdravie a stres, pričom plynulo prechádza na pramene práva upravujúce tieto inštitúty. V druhej časti príspevku autorka vymedzuje skutočnosti vplývajúce na duševné zdravie zamestnancov, ktorými sú monitorovanie, kyberšikana, mobing a bossing či technostres. V tretej časti príspevku sa autorka zaoberá problematikou syndrómu vyhorenia ako následku stresu na pracovisku. Štvrtá časť príspevku je zameraná na prostriedky prevencie pred stresom na pracovisku. V záverečnej časti príspevku autorka formuluje návrhy de lege ferenda.

Kľúčové slová: Pracovné právo; duševné zdravie; stres; technostres; kyberšikana; syndróm vyhorenia; Slovenská republika.

Informácie pre autorov (s. 165-169, slovensky, PDF, 424 kB)
Etický kódex (s. 175-177, slovensky, PDF, 403 kB)
Zadná obálka (slovensky/anglicky, PDF, 632 kB)