Obsah stránky

Číslo 2013-01

SOCIETAS ET IURISPRUDENTIA – ČÍSLO 2013-01

KOMPLETNÁ VERZIA ČÍSLA 2013-01 (s. 1-274, PDF, 5930 kB)

Predná obálka a tiráž (slovensky/anglicky, PDF, 690 kB)
Redakčná rada (slovensky, PDF, 314 kB)
Editorial Board (anglicky, PDF, 304 kB)
Obsah (s. 7-8, slovensky, PDF, 348 kB)
Contents (s. 9-10, anglicky, PDF, 348 kB)

ŠTÚDIE

Informácie pre autorov (s. 255-260, slovensky, PDF, 443 kB)
Information for Authors (s. 261-266, anglicky, PDF, 441 kB)
Etický kódex (s. 267-270, slovensky, PDF, 405 kB)
Code of Ethics (s. 271-274, anglicky, PDF, 402 kB)
Zadná obálka (slovensky/anglicky, PDF, 632 kB)

Abstrakty 2013-01

KOMPLETNÁ VERZIA ČÍSLA 2013-01 (s. 1-274, PDF, 5930 kB)

Predná obálka a tiráž (slovensky/anglicky, PDF, 690 kB)
Redakčná rada (slovensky, PDF, 314 kB)
Obsah (s. 7-8, slovensky, PDF, 348 kB)

Helena Barancová
Príhovor k úvodnému číslu SOCIETAS ET IURISPRUDENTIA (s. 11-12, slovensky, PDF, 344 kB)
Jana Koprlová
Editoriál k zimnej edícii SOCIETAS ET IURISPRUDENTIA 2013 (s. 15-18, slovensky, PDF, 407 kB)

ŠTÚDIE

Rudolf Welser
Das ABGB als kodifikatorisches Meisterwerk (s. 23-32, nemecky, PDF, 600 kB)

Abstrakt: Die vorgelegte Studie erklärt die Einzigartigkeit und Originalität des Allgemeinen bürgerlichen Gesetzbuches als kodifikatorischen Meisterwerks, wobei der Autor speziell die Verdienste und Stärken des ABGB, Schöpfung des rationalistischen Naturrechts, Sprache und Lebenskraft des ABGB, als auch seine Novellen und Generalüberholung betont und detailliert darstellt.

Schlüsselwörter: Das Allgemeine bürgerliche Gesetzbuch ABGB; Verdienste und Stärken des ABGB; Geschichte des ABGB; Schöpfung des rationalistischen Naturrechts; Sprache des ABGB; Lebenskraft des ABGB; ABGB-Novellen und Generalüberholung; Österreich.

Maximilian Fuchs
Die Umsetzung des Gleichbehandlungsgebots nach der Leiharbeitsrichtlinie (s. 33-59, nemecky, PDF, 737 kB)

Abstrakt: Mit der Richtlinie 2008/104/EG wurde für die Leiharbeit ein europäischer Rechtsrahmen geschaffen. Die lange Dauer des Rechtssetzungsverfahrens bei dieser Form atypischer Beschäftigung erklärt sich ganz wesentlich aus den kontroversen Positionen hinsichtlich des Gleichbehandlungsgebotes. Die nachstehende Studie stellt das Gleichbehandlungsgebot vor dem Hintergrund seiner Entstehungsgeschichte dar und geht auf die Umsetzung der Richtlinie in verschiedenen Mitgliedstaaten ein.

Schlüsselwörter: Leiharbeit; Europäischer Rechtsrahmen für Leiharbeit; Richtlinie 2008/104/EG – Leiharbeitsrichtlinie; Gleichbehandlungsgrundsatz; Umsetzung des Gleichbehandlungsgrundsatzes; Mitgliedstaaten der Europäischen Union.

Helena Barancová
Kollektivvertragsrecht in der Slowakei (s. 60-84, nemecky, PDF, 740 kB)

Abstrakt: Die vorgelegte Studie präsentiert detailliert die Problematik des Kollektivvertragsrechts in der Slowakei, wobei die Autorin Ihre spezielle Aufmerksamkeit folgenden grundsätzlichen Bereichen widmet: I. Historischer Hintergrund des Kollektivvertragsrechts auf dem Gebiet der Slowakei, II. Verfassungsrechtliche Grundlage des Kollektivrechts und seine grundlegenden Merkmale, III. Kollektivverträge und IV. Kollektive Streitigkeiten.

Schlüsselwörter: Kollektivvertrag; Kollektivvertragsrecht; Kollektivvertragsverhandlung; Kollektivvertragsparteien; kollektive Streitigkeiten; Slowakei.

Juraj Jankuv
Medzinárodnoprávna zodpovednosť za škodlivé dôsledky činností, ktoré nie sú medzinárodným právom zakázané (s. 85-132, slovensky, PDF, 919 kB)

Abstrakt: Cieľom tejto štúdie je teoreticky vymedziť inštitút zodpovednosti za škodlivé dôsledky činností, ktoré nie sú medzinárodným právom zakázané, identifikovať rozdiely medzi týmto inštitútom a inštitútom zodpovednosti za protiprávne správanie, načrtnúť historický vývoj pravidiel v oblasti zodpovednosti za škodlivé dôsledky činností, ktoré nie sú medzinárodným právom zakázané, analyzovať relevantné kodifikačné aktivity Komisie OSN pre medzinárodné právo, preskúmať súvisiace zmluvné úpravy týkajúce sa zodpovednosti štátov, ako aj súvisiace zmluvné úpravy zakotvujúce občianskoprávnu zodpovednosť operátorov jednotlivých činností. Uvedené analýzy sú základom pre sumarizáciu najdôležitejších čŕt medzinárodnoprávneho inštitútu zodpovednosti za škodlivé dôsledky činností, ktoré nie sú medzinárodným právom zakázané.

Kľúčové slová: Medzinárodné právo verejné; zodpovednosť štátov; zodpovednosť operátorov; škoda; škodlivé dôsledky činností nezakázaných medzinárodným právom; kozmický priestor; jadrová energia; životné prostredie; morské právo; nakladanie s odpadmi.

Dagmar Lantajová
Judikatúra medzinárodných súdnych a kvázi súdnych orgánov v oblasti ochrany ľudských práv týkajúca sa rómskeho etnika (s. 133-174, slovensky, PDF, 859 kB)

Abstrakt: Štúdia poukazuje na judikatúru medzinárodných orgánov týkajúcu sa ochrany práv menšín, konkrétne rómskeho etnika. Tak kvázi súdne orgány v rámci univerzálnej ochrany ľudských práv, ako aj Európsky súd pre ľudské práva a Súdny dvor Európskej únie sa touto problematikou v rámci svojich kompetencií zaoberajú. V rámci univerzálnej ochrany ľudských práv je to hlavne Výbor pre odstránenie rasovej diskriminácie, ktorý monitoruje dodržiavanie Medzinárodného dohovoru o odstránení všetkých foriem rasovej diskriminácie, ktorého ustanovenia chránia menšiny pred diskrimináciou rasového charakteru. Európsky súd pre ľudské práva pri posudzovaní diskriminačného správania sa štátu vychádza najmä z ustanovení čl. 14 Európskeho dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd (1950), ako aj Protokolu č. 12 k tomuto dohovoru. V rámci práva EÚ ide hlavne o dodržiavanie Smernice Rady 2000/43/ES (20. 06. 2000), ktorou sa zavádza zásada rovnakého zaobchádzania s osobami bez ohľadu na rasový alebo etnický pôvod. Napriek tomu, že počet podaní týkajúcich sa diskriminácie Rómov (najmä na štrasburskom súde) nie je malý, iba v niektorých prípadoch bola uznaná rasová diskriminácia.

Kľúčové slová: Ľudské práva; medzinárodné zmluvy; kvázi súdne orgány ochrany ľudských práv; Rada Európy; európsky systém ochrany ľudských práv; Európsky súd pre ľudské práva; rasová diskriminácia; rómske etnikum; Súdny dvor Európskej únie; diskriminácia.

Daniel Krošlák
Norimberské zákony (s. 175-190, slovensky, PDF, 773 kB)

Abstrakt: Štúdia približuje ideovú a legislatívnu genézu protižidovského zákonodarstva v období Tretej ríše. Za právny základ diskriminácie Židov bývajú považované tzv. norimberské zákony, t.j. zákon o ríšskom občianstve a zákon na ochranu nemeckej krvi a nemeckej cti, ktoré boli prijaté 15. septembra 1935 na celoštátnom zjazde NSDAP v Norimbergu. Autor sa bližšie zaoberá otázkou vzniku ich textu, ich obsahom, ako aj vybranými vykonávacími predpismi, ktoré k nim boli v nasledujúcich rokoch prijaté.

Kľúčové slová: Norimberské zákony; protižidovské zákonodarstvo; Adolf Hitler; Židia; Tretia ríša; Nemecko.

Květa Kubátová
The Impact of Implicit Rates on Corporate Tax Revenue in the EU Countries (s. 191-203, anglicky, PDF, 709 kB)

Abstract: The aim of this study is to determine whether in corporate income tax sphere exists the competition between states, which allows states with lower tax burdens to get higher tax revenues for the benefit of their budgets. The hypothesis is verified through a simple regression analysis using cross-sectional data for 17 EU countries in 2011. It has been found that the elasticity of the corporate income tax share in the GDP with respect to the implicit tax rate is 0.59 and the elasticity of corporate income tax per capita is 1.07 %. Both elasticities are positive, what indicates that tax competition by reducing the effective taxation of corporations hasn’t been detected.

Key Words: Tax Competitiveness; Corporation Income Tax CIT; Implicit Tax Rate; Tax Revenue; Analysis; the European Union Countries.

Nevenka Podgornik
Preprečevanje socialne izključenosti v povezavi z izobraževanjem (s. 204-223, slovinsky, PDF, 725 kB)

Povzetek: Evropska skupnost vse od leta 1988 v svojih dokumentih socialno izključenost dosledno poudarja kot enega temeljnih socialnih problemov, proti katerim se morajo boriti države članice. Konec osemdesetih je Evropska komisija pričela tudi z izvajanjem tretjega akcijskega programa, poznanega kot Poverty 3 Programme (orig. Medium Term Action Programme to Foster the Economic and Social Integration of the Least Privileged Groups), in od tedaj je tudi pojem socialne izključenosti postal del uradnega besednjaka Evropske unije. Študija predstavlja pregled temeljnih strateških dokumentov, s področja preprečevanja socialne izključenosti v povezavi z izobraževanjem, pri tem pa kot posebej ranljive skupine prebivalstva izpostavljamo priseljence in njihove potomce. Izdelali smo tudi izhodišča za evalvacijo relevantnih dokumentov.

Ključne besede: Socialna izključenost; izobraževanje; evropski dokumenti; ranljive skupine prebivalstva; priseljenci; integracija; evalvacija dokumentov; Slovenija.

Daina Šķiltere – Svetlana Jesiļevska
Aspects of Properly-Functioning National Innovation System: The Case of Latvia (s. 224-245, anglicky, PDF, 1232 kB)

Abstract: Innovation support policies should take into consideration all particular qualities of national innovation system in the country, not being one-size-fits-all, in this case, the analysis of strengths and weaknesses of national innovation system is extremely important. Most valuable in this context are policies aiming to improve co-operation between the enterprises and institutions in the innovation system and to increase the innovative capacity of enterprises, in particular their ability to identify and absorb new technologies. Until now, little analysis on the Latvian innovation system was made. The study aims to analyze the Latvian national innovation system and to discuss aspects of properly-functioning Latvian national innovation system. This research allows the policy-makers to investigate the mismatch between policies and problems and to identify policy gaps.

Key Words: National Innovation System; Innovation Co-operation; Statistical Information; Financial System; Innovative Technology; Latvia.

Ľubomíra Gertler
Roles and Uses of Risk-Free Assets (s. 246-254, anglicky, PDF, 846 kB)

Abstract: Looking into the concept of a risk-free rate we distinguish the two different streams. One takes into account a store of value in a safe investment (e.g. for pension funds or minimum provisioning via accumulation of cheap zero-risk weight assets) and another makes use of such measure as a proxy for quantification of risk. We are addressing a discrepancy between the two concepts since it creates a gap that may triggers imbalances in financial markets.

Key Words: Risk-Free Assets; Concepts of Risk-Free Assets; Risk-Free Rate; German Bund; Overnight Indexed Swap; Quantification of Risk; Imbalances in Financial Markets.

Informácie pre autorov (s. 255-260, slovensky, PDF, 443 kB)
Etický kódex (s. 267-270, slovensky, PDF, 405 kB)
Zadná obálka (slovensky/anglicky, PDF, 632 kB)