Obsah stránky

Číslo 2014-01

SOCIETAS ET IURISPRUDENTIA – ČÍSLO 2014-01

KOMPLETNÁ VERZIA ČÍSLA 2014-01 (s. 1-228, PDF, 4621 kB)

Predná obálka a tiráž (slovensky/anglicky, PDF, 690 kB)
Redakčná rada (slovensky, PDF, 317 kB)
Editorial Board (anglicky, PDF, 306 kB)
Obsah (s. 7-8, slovensky, PDF, 346 kB)
Contents (s. 9-10, anglicky, PDF, 343 kB)

ŠTÚDIE

Informácie pre autorov (s. 209-214, slovensky, PDF, 445 kB)
Information for Authors (s. 215-220, anglicky, PDF, 444 kB)
Etický kódex (s. 221-224, slovensky, PDF, 404 kB)
Code of Ethics (s. 225-228, anglicky, PDF, 403 kB)
Zadná obálka (slovensky/anglicky, PDF, 632 kB)

Abstrakty 2014-01

KOMPLETNÁ VERZIA ČÍSLA 2014-01 (s. 1-228, PDF, 4621 kB)

Predná obálka a tiráž (slovensky/anglicky, PDF, 690 kB)
Redakčná rada (slovensky, PDF, 317 kB)
Obsah (s. 7-8, slovensky, PDF, 346 kB)

Jana Koprlová
Editoriál k jarnej edícii SOCIETAS ET IURISPRUDENTIA 2014 (s. 11-14, slovensky, PDF, 464 kB)

ŠTÚDIE

Jacek Dworzecki
Police Task of Agents for the Protection of Human Rights in Poland (s. 19-27, anglicky, PDF, 636 kB)

Abstract: This paper presents the tasks entrusted to officers of the Polish police acting on behalf of the Chief of Police and Provincial Police Commanders, proxy functions for the protection of human rights. In addition, the text indicates the principal regulations which currently form the Polish police law and which discuss the issues in the area of respect for human rights and freedoms.

Key Words: Human Rights; Proxy for Human Rights; the Polish Police; Poland.

Stanislav Přibyl
Prolegomena kanonického práva – charismata a jejich institucionalizace v prvotní církvi (s. 28-49, česky, PDF, 732 kB)

Abstrakt: Předložená studie se zaměřuje na klíčovou problematiku kanonického práva – charismat a jejich institucionalizace v prvotní církvi. Autor věnuje primární pozornost následujícím otázkám: Glosolálie, Prorokování, Učitelé, Uzdravování, Představení církve, Stabilizace církevních struktur, a závěrem také otázce nejvyššího Pastýře.

Klíčová slova: Kanonické právo; Prolegomena; charismata a jejich institucionalizace; prvotní církev; představení církve; stabilizace církevních struktur.

Peter Vyšný
El sistema de parentesco y el derecho familiar en México-Tenochtitlán (s. 50-82, španielsky, PDF, 880 kB)

Resumen: El artículo trata sobre el sistema de parentesco y el derecho familiar de los aztecas/nahuas, los habitantes de Tenochtitlán, la ciudad-estado prehispánica en México central. Aztecas entendían el parentesco como cuerdas que atan a las personas entre sí, mientras que la familia no la veían (al menos principalmente) como lazos entre personas, sino como hogar. Tanto la estructura y la terminología de parentesco azteca eran ricas y complejas. El derecho familiar azteca fue un derecho consuetudinario tradicional el que la legislación del estado azteca había afectado sólo en medida limitada. Casarse y tener hijos era considerado un deber moral de todos los aztecas, excepto los sacerdotes. La poligamia no estaba prohibida, pero la mayoría de los aztecas prefería un matrimonio monógamo. El matrimonio monógamo podía ser temporal o por tiempo indefinido. El matrimonio por tiempo indefinido fue celebrado por las ceremonias especiales realizadas por el novio, la novia y sus padres, sin la presencia de algún oficial o sacerdote. En principio, las mujeres aztecas eran ni personalmente, ni en el sentido económico esencialmente sometidas a sus maridos. El divorcio fue aprobado por la ley, pero mal percibido por la sociedad. La potestad de los padres incluyó una serie de derechos. Desapareció con el matrimonio del niño.

Palabras claves: Aztecas; Tenochtitlán; parentesco; familia; derecho de familia; México.

Ján Miertuš – Vanda Rísová – Miroslava Vráblová
Quo vadis, súdna genetika? (s. 83-105, slovensky, PDF, 1410 kB)

Abstrakt: Forenzná genetika spolu s mnohými ďalšími vednými odvetviami, ktorých sa dotýka molekulárna biológia a jej rozvoj, zažíva v súčasnosti epochálnu zmenu vďaka zavádzaniu vysokovýkonných technológií. Autori s odkazom na literatúru uvádzajú prehľad najnovších poznatkov v oblasti súdnej genetiky, ako aj niekoľko mimoriadne zaujímavých príkladov vývoja v blízkej budúcnosti. V tejto súvislosti sa javí potrebné podčiarknuť význam biomolekulárnych technológií vo vývoji, ako aj modelovania a softvérového spracovania štatistických dát pri simulácii či už downwards – genotypu, alebo upwards – fenotypu. Z kriminalistického hľadiska predstavuje metóda analýzy DNA mimoriadne vhodný nástroj na identifikáciu osôb. Ide o veľmi rýchlo sa rozvíjajúcu oblasť kriminalistickej biológie. Odborníci kriminalisticko-expertízneho skúmania však považujú genetickú identifikáciu za zložitý a časovo limitovaný technologický postup.

Kľúčové slová: Metóda analýzy DNA; downwards – genotyp; upwards – fenotyp; kriminalistická biológia; súdna genetika; identifikácia osôb.

Marianna Novotná – Martina Uhliarová
Procesnoprávne aspekty zodpovednosti za jadrovú škodu (s. 106-130, slovensky, PDF, 771 kB)

Abstrakt: Cieľom štúdie je poukázať na vzájomnú interakciu procesnoprávnych pravidiel určovania súdnej právomoci, na dopady vzájomného stretu týchto pravidiel, ako aj na iné otázky procesnoprávneho charakteru úzko súvisiace so špecifikami jadrovej legislatívy (napr. procesná legitimácia subjektov), a to z pohľadu slovenského súdu ako súdu oprávneného konať. Vzhľadom na zameranie predloženej štúdie na primárne národné procesnoprávne konotácie témy jadrovej zodpovednosti a vzhľadom na značnú komplikovanosť medzinárodných pravidiel určovania právomoci súdov, riešenie ktorej presahuje zameranie tejto štúdie, budú procesnoprávne pravidlá medzinárodných jadrových dohovorov analyzované iba do tej miery, v ktorej je nevyhnutné ich objasnenie na účely určovania príslušnosti slovenských súdov. Z obdobných dôvodov bude venovaná iba okrajová pozornosť nariadeniu Brusel I, vzťah pravidiel ktorého k pravidlám jadrovej legislatívy zmluvných i nezmluvných štátov jadrových zodpovednostných režimov si vyžaduje samostatnú analýzu.

Kľúčové slová: Zodpovednosť za jadrovú škodu; Viedenský dohovor o občianskoprávnej zodpovednosti za jadrové škody; Protokol, ktorým bol revidovaný Viedenský dohovor; autorizačné rozhodnutie; nariadenie Brusel I; súdna právomoc; kauzálna vecná príslušnosť.

Filip Michalíček
Právo na súkromie zamestnancov v judikatúre súdov Slovenskej republiky a Českej republiky (s. 131-146, slovensky, PDF, 649 kB)

Abstrakt: Predložená štúdia sa zameriava na aktuálnu problematiku práva na súkromie zamestnancov v judikatúre súdov Slovenskej republiky a Českej republiky. Autor sa v nej osobitne venuje nasledujúcim ťažiskovým oblastiam: právo na súkromie v rozhodovacej činnosti Ústavného súdu Slovenskej republiky; právo na súkromie v rozhodovacej činnosti všeobecných súdov v Slovenskej republike; judikatúra v Českej republike; právo na súkromie v judikatúre Ústavného súdu Českej republiky; právo na súkromie v judikatúre Najvyššieho súdu Českej republiky.

Kľúčové slová: Právo na súkromie; zamestnanci; judikatúra; ústavný súd; najvyšší súd; všeobecné súdy; Slovenská republika; Česká republika.

Eva Repková
Abort a infanticídium v novovekom uhorskom trestnom práve (s. 147-173, slovensky, PDF, 814 kB)

Abstrakt: Usmrtenie nenarodeného dieťaťa – abort a vražda novonarodeného dieťaťa matkou – infanticídium boli v celej histórii ľudstva pomerne častým javom. Určité kultúry tieto skutky tolerovali, v mnohých civilizáciách naopak podliehali nekompromisnému trestnému postihu, čo súviselo s vyspelosťou, s hodnotovou orientáciou danej kultúry, a tiež so zavedeným normatívnym systémom. Najmä pod vplyvom kresťanstva, ktoré dieťa od počatia považovalo za absolútnu spoločenskú hodnotu, sa ochrana nenarodených a novonarodených detí pretavila do uhorského trestného práva ako hodnota s mimoriadnym spoločenským významom. Právna úprava abortu a infanticídia fluktuovala od miernych kánonických trestov a homágia v stredoveku cez drakónske novoveké absolutistické trestné zákonníky, ktoré tieto delikty trestali takmer vždy kapitálnym trestom. Radikálny politický i kultúrny zlom predstavuje obdobie 19. storočia, ktoré je zároveň počiatkom zmierňovania trestného postihovania týchto deliktov, pričom dochádza k celkovej modifikácii hlavného účelu trestu. Štúdia bude preto osobitne zameraná na obdobie 19. storočia, s cieľom poskytnúť prehľad trestnej úpravy a súdnych rozhodnutí v súvislosti s týmito činmi v sledovanom období, s akcentom na modifikácie právnej úpravy abortu a infanticídia, ktoré sú paralelne komparované s absolutistickými zákonníkmi Habsburskej monarchie a novodobou trestnoprávnou úpravou.

Kľúčové slová: Abort; infanticídium; Büntetöjogtan; uhorský trestný zákonník; rakúsky trestný zákonník; nemanželské dieťa; slobodná matka; animovaný plod.

Miroslava Szarková
Funkcie personálneho marketingu vo vnímaní podnikových manažmentov v Slovenskej republike (s. 174-185, slovensky, PDF, 711 kB)

Abstrakt: Personálny marketing je moderná vedecká disciplína nadväzujúca na poznatkový aparát manažmentu, marketingu a personálneho manažmentu, ktorá v súčasnej dobe ponúka celý rad metód a postupov zameraných na vyhľadávanie potenciálnej pracovnej sily vhodnej na obsadenie pracovných miest, ktoré podnik plánuje alebo realizuje na trhu práce. Cieľom príspevku je popísať a stručne charakterizovať funkcie personálneho marketingu, ktoré personálny marketing nadobúda v súčasnej etape finančnej a hospodárskej krízy, v ktorej sa enormne zvyšujú náklady na pracovné miesto ako také. Zároveň zaznievajú hlasy o potrebe reformovať trh práce, a to v zmysle ochrany ľudí, a nie pracovných miest, čo obsahovo mení funkcie personálneho marketingu. Príspevok uvádza výsledky prieskumu funkcií personálneho marketingu, ktorý sa uskutočnil v podnikoch pôsobiacich v Slovenskej republike v roku 2013 v rámci riešenia projektu VEGA 1/0053/12.

Kľúčové slová: Personálny marketing; funkcie personálneho marketingu; trh práce; pracovná pozícia; prieskum; Slovenská republika.

Natália Matkovčíková
Pracovná úrazovosť v malých a stredných podnikoch v Slovenskej republike (s. 186-196, slovensky, PDF, 772 kB)

Abstrakt: Pracovná úrazovosť je dlhodobo sledovaným ekonomickým ukazovateľom nielen podniku, ale aj celej spoločnosti, nakoľko zasahuje životy nielen úrazom postihnutých jedincov, ale aj ich rodiny a v konečnom dôsledku má vplyv na výkonnosť celého hospodárstva. Kým príslušníci niektorých profesií sú podľa svojich osobnostných predpokladov pre výkon svojho povolania starostlivo vyberaní, psychologicky vyšetrovaní, školení, trénovaní alebo opätovne preverovaní, iné profesie sa po všeobecnom zaškolení musia s nárokmi svojej práce vyrovnávať viac-menej sami. Medzi oblasti povolaní, ktoré možno vo všeobecnosti považovať za psychicky aj fyzicky náročné, patrí najmä stavebníctvo. Príspevok pojednáva o špecifických psychologických podmienkach, súvislostiach a dôsledkoch pracovnej úrazovosti pri tejto práci. Príspevok vznikol v rámci riešenia projektu VEGA 1/0053/12.

Kľúčové slová: Úrazovosť; pracovná úrazovosť; udržateľný rozvoj; malé a stredné podniky; stavebníctvo; Slovenská republika.

Martin Andrejčák
Disparity Focused Personnel Audit (s. 197-208, anglicky, PDF, 681 kB)

Abstract: Acquisition of information about the status and level of human resource management in enterprises/organizations/corporations is the subject of the personnel audit, the importance of which, as illustrated by the current theoretical and practical knowledge, continues to grow especially in the context of realizing the importance of the quality of human resources in the enterprises/organizations/corporations and the quality of their management in the direction of the ability to compete. With the ongoing globalization as well as the aging population and workforce there is an increased number of enterprises/organizations/corporations those are expanding their scope to other markets and establish branches abroad and become more multi-generational. This is closely linked to the interaction of employees of other cultures, age and gender with which we meet also in the implementation of the personnel audit. This paper describes the personnel audit focused on the disparity and also presents partial results of the conducted monitoring. The paper was created within the project VEGA 1/0053/2012.

Key Words: Personnel Audit; Disparity; Age; Gender; Culture; Globalization; the Slovak Republic.

Informácie pre autorov (s. 209-214, slovensky, PDF, 445 kB)
Etický kódex (s. 221-224, slovensky, PDF, 404 kB)
Zadná obálka (slovensky/anglicky, PDF, 632 kB)