Obsah stránky

Číslo 2014-02

SOCIETAS ET IURISPRUDENTIA – ČÍSLO 2014-02

KOMPLETNÁ VERZIA ČÍSLA 2014-02 (s. 1-236, PDF, 6185 kB)

Predná obálka a tiráž (slovensky/anglicky, PDF, 690 kB)
Redakčná rada (slovensky, PDF, 312 kB)
Editorial Board (anglicky, PDF, 307 kB)
Obsah (s. 7-8, slovensky, PDF, 350 kB)
Contents (s. 9-10, anglicky, PDF, 344 kB)

ŠTÚDIE

ESEJE

INFORMÁCIE

Informácie pre autorov (s. 217-222, slovensky, PDF, 446 kB)
Information for Authors (s. 223-228, anglicky, PDF, 444 kB)
Etický kódex (s. 229-232, slovensky, PDF, 411 kB)
Code of Ethics (s. 233-236, anglicky, PDF, 397 kB)
Zadná obálka (slovensky/anglicky, PDF, 632 kB)

Abstrakty 2014-02

KOMPLETNÁ VERZIA ČÍSLA 2014-02 (s. 1-236, PDF, 6185 kB)

Predná obálka a tiráž (slovensky/anglicky, PDF, 690 kB)
Redakčná rada (slovensky, PDF, 312 kB)
Obsah (s. 7-8, slovensky, PDF, 350 kB)

Jana Koprlová
Editoriál k letnej edícii SOCIETAS ET IURISPRUDENTIA 2014 (s. 11-14, slovensky, PDF, 466 kB)

ŠTÚDIE

Mariusz Załucki
Testamentary Succession, New Technologies and Recodification: On the Research That Needs to Be Conducted (s. 19-34, anglicky, PDF, 637 kB)

Abstract: In view of the fact that one of the main tasks of modern inheritance law is to connect the available legal structures with the shape of property relations existing in the society and to favour solutions which enable to make the most of the testator’s estate after his or her death, the author concludes that a research needs to be conducted to examine what consequences in this field of law follow, inter alia, from the wide availability of audio and video digital recorders, and what are legal consequences of registering the last will of the testator using such equipment, e.g. if in such context, can we call a video testament a newly developing form of estate disposition. In this scope projects should search for connections between the above-indicated technical equipment and the possibilities of fulfilling the last will of the testator, to analyze if they may be useful for applying the principle of testamentary freedom present in inheritance law and to explain if the application of such equipment by the testator will facilitate or hinder the execution of testator’s will mortis causa.

Key Words: Civil Code; Inheritance Law; Succession Law; Will; Testament; Video Will; Electronic Will; Poland.

Helena Barancová
Mobbing a šikanovanie zamestnanca ako forma zneužitia práva (s. 35-66, slovensky, PDF, 817 kB)

Abstrakt: Predložená štúdia sa zameriava na aktuálnu problematiku mobbingu a šikanovania zamestnanca ako formy zneužitia práva. Autorka sa v nej osobitne venuje nasledujúcim ťažiskovým oblastiam: pojem šikany, respektíve šikanovania, šikana ako druh zneužitia práva, legislatíva Európskej únie, zahraničné právne úpravy šikany, vnútroštátna úprava šikany; pojem mobbing a jeho znaky; bossing; šikana – mobbing ako druh zneužitia práva, pojem dobré mravy; šikana a diskriminácia; obťažovanie – sexuálne obťažovanie, pokyn na obťažovanie.

Kľúčové slová: Antidiskriminačný zákon; diskriminácia; zákaz diskriminácie; dôkazné bremeno; šikanovanie v práci; mobbing; bossing; obťažovanie; sexuálne obťažovanie; pokyn na diskrimináciu; zamestnanec; bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci; Dohovor o ľudských právach a základných slobodách; Zákonník práce Slovenskej republiky; dobré mravy v pracovnom práve; zákaz zneužitia práva; právo Európskej únie.

Marianna Novotná
Basic Questions of Civil Liability for Nuclear Damage in Slovakia (s. 67-84, anglicky, PDF, 702 kB)

Abstract: The nuclear liability regime currently in force in Slovakia governs liability on the system of civil law. The roots of the historical development of the Slovak nuclear liability legislation can be dated back to 1995 when the Slovak Republic acceded to Vienna Convention on Civil Liability for Nuclear Damage. The Vienna Convention as one of the fundamental international conventions regulating the issues of liability for damages caused as a result of a nuclear incident has promoted a special régime (nuclear liability régime) founded on several principles which had become binding rules for respective contracting parties over the preceding half-century. The fundamental principles established by Vienna Convention directly or indirectly implemented at the Slovak national level include the following: exclusive liability of the operator of nuclear installation, strict liability of the operator, limitation of damages in amount and time, exclusive jurisdiction and mandatory financial coverage. The paper deals with the Slovak nuclear liability legislation established on the basis thereof, taking account of the specifics of the implementation process, formulation and interpretation of the Slovak nuclear liability legal rules and reviewing the variance from the requirement to meet the compatibility standard in this field.

Key Words: Nuclear Liability; Principles of Nuclear Liability; Slovak Nuclear Law; Nuclear Damage; Nuclear Power Plant; Vienna Convention on Civil Liability for Nuclear Damage; the Slovak Republic.

Viktor Križan
K zachovaniu odmeny a/alebo nároku na primeranú dávku tehotnej zamestnankyne: prípady C-512/11 a C-513/11, TSN a YTN (s. 85-99, slovensky, PDF, 644 kB)

Abstrakt: Príspevok analyzuje rozhodnutie Súdneho dvora Európskej únie v spojených veciach TSN a YTN, ktoré sa týkalo výkladu smerníc upravujúcich materskú dovolenku, rodičovskú dovolenku a zásadu rovnosti príležitostí, ako aj rovnakého zaobchádzania s mužmi a ženami. Predmetom sporu bolo zamietnutie vyplatenia odmeny, ktorá sa v zmysle kolektívnych zmlúv zvyčajne vypláca počas materskej dovolenky, dvom fínskym zamestnankyniam, z dôvodu prerušenia neplatenej rodičovskej dovolenky materskou dovolenkou. Okrem komentáru predmetného rozhodnutia autor približuje aj jeho význam pre právny poriadok Slovenskej republiky.

Kľúčové slová: Materská dovolenka; rodičovská dovolenka; Súdny dvor Európskej únie; smernica 92/85/EHS; smernica 96/34/ES; odmena; podmienky podľa kolektívnej zmluvy; prípad TSN a YTN; zachovanie nárokov; Slovenská republika.

Katarína Procházková
Zákaz diskriminácie na základe sexuálnej orientácie: Vybraná judikatúra Európskeho súdu pre ľudské práva (s. 100-113, slovensky, PDF, 692 kB)

Abstrakt: Autorka sa v príspevku zaoberá ochranou pred diskrimináciou na základe sexuálnej orientácie, najmä z hľadiska práva Európskej únie a vybranej judikatúry Súdneho dvora Európskej únie a Európskeho súdu pre ľudské práva. Celkový legislatívny rámec ochrany pred diskrimináciou v zamestnaní a pri výkone povolania na základe náboženstva alebo viery, zdravotného postihnutia, veku alebo sexuálnej orientácie v právnych predpisoch Európskej únie predstavujú smernica 2000/78/ES z 27. novembra 2000, ustanovujúca všeobecný rámec pre rovnaké zaobchádzanie v zamestnaní a povolaní, a článok 14 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd. Autorka sa zameriava na prvé rozhodnutia Súdneho dvora Európskej únie a Európskeho súdu pre ľudské práva, ktoré vytvorili doktrínu zákazu diskriminácie na základe sexuálnej orientácie v európskom práve, osobitne na rozhodnutia vo veci Dudgeon v. Spojené kráľovstvo a Salgueiro da Silva Mouta v. Portugalsko.

Kľúčové slová: Súdny dvor Európskej únie; Európsky súd pre ľudské práva; ochrana ľudských práv; Dohovor o ochrane ľudských práv a základných slobôd; zákaz diskriminácie na základe sexuálnej orientácie; porušenie článku 8 a článku 14 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd; pojem súkromný život.

Marta Matulčíková – Daniela Breveníková
Structure of Personality Properties and Its Contribution to Long-Term Employability (s. 114-132, anglicky, PDF, 836 kB)

Abstract: The paper deals with the importance of the properties that make up the structure of personality to an individual’s long-term employability. The topic is a response to an enduring problem on the labour market in Slovakia, namely unemployment of university graduates as well as problems of keeping a continuous employment. The paper is a presentation of partial results of the research project KEGA 006EU-4/2013. The relevance of single personal properties (expressed in %) for their holders’ employability is assessed by respondents from micro-enterprises, small and medium-sized enterprises. The intensity of separate social skills for their holders’ employability is established on the basis of research results.

Key Words: Employability; Intellectual Property; Personality Property; Key Competences; Work Performance; the Slovak Republic.

Jana Koprlová
Applying the Skip Navigation Links in the Context of the Websites’ Accessibility of Central State Administration Bodies in the Slovak Republic (s. 133-178, anglicky, PDF, 2995 kB)

Abstract: The study focuses in its main aim on seeking yet undetected or undefined deficits in relation to applying the skip navigation mechanism on the websites of the central state administration bodies in the Slovak Republic in the context of improving the websites accessibility and it consists of two separate parts. The first part presents a basic introduction to the questions of skip navigation links, with the key attention paid to the following three main areas: applying of skip navigation links, visual hiding of skip navigation links, and web browsers’ bug related to skip navigation links. The second part of the study concentrates on the basis of analysis of applying the skip navigation links on the websites of the central state administration bodies in the Slovak Republic on the processes focused on detection of potential deficits and gaps in the websites’ accessibility or related possible non-compliance with the legislation in force.

Key Words: Websites; Websites’ Accessibility; Skip Navigation Links; Public Administration; Central State Administration Bodies; Compliance with Legislation in Force; the Slovak Republic; Analysis.

ESEJE

Peter Vyšný
Kniha Bruce G. Triggera Porozumieť raným civilizáciám a jej prínos pre všeobecné a porovnávacie dejiny štátu a práva (s. 179-206, slovensky, PDF, 841 kB)

Abstrakt: Text je esejou, v ktorej sa približuje obsah knihy Porozumieť raným civilizáciám a poukazuje sa na jej prínos pre vedu dejín štátu a práva, chápanú ako na globálnej úrovni operujúcu a porovnávajúcu vedu. Prínos knihy pre vedu dejín štátu a práva je najmä nasledujúci: kniha oboznamuje s u nás málo známymi, ako aj neznámymi, pre dejiny štátu a práva užitočnými dielami a názormi zahraničných sociálnych vedcov a s medzinárodnými spoločenskovednými diskusiami; kniha zahŕňa podnetné teoretické a metodologické úvahy, napríklad o komparatívnej metóde, ako aj sofistikovaný postup vymedzenia predmetu výskumu (t.j. raná civilizácia); kniha komplexne charakterizuje skúmané rané civilizácie a prináša zaujímavé a objavné zistenia a závery, využiteľné v dejinách štátu a práva.

Kľúčové slová: Raná civilizácia; komparatívna metóda; podobnosti a rozdiely; prínos.

INFORMÁCIE

Adriana Švecová
FORUM IURIS EUROPAEUM – vznik nového vedeckého časopisu pre právnu vedu v Slovenskej republike (s. 207-216, slovensky, PDF, 541 kB)

Abstrakt: Informácia o novom vedeckom časopise FORUM IURIS EUROPAEUM, určenom pre široké právnické a akademické fórum, ktorý vydáva Právnická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave od roku 2013.

Kľúčové slová: Informácia; vedecký časopis; právne otázky; Právnická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave; Slovenská republika.

Informácie pre autorov (s. 217-222, slovensky, PDF, 446 kB)
Etický kódex (s. 229-232, slovensky, PDF, 411 kB)
Zadná obálka (slovensky/anglicky, PDF, 632 kB)