Obsah stránky

Číslo 2014-03

SOCIETAS ET IURISPRUDENTIA – ČÍSLO 2014-03

KOMPLETNÁ VERZIA ČÍSLA 2014-03 (s. 1-215, PDF, 4638 kB)

Predná obálka a tiráž (slovensky/anglicky, PDF, 690 kB)
Redakčná rada (slovensky, PDF, 311 kB)
Editorial Board (anglicky, PDF, 307 kB)
Obsah (s. 7-8, slovensky, PDF, 439 kB)
Contents (s. 9-10, anglicky, PDF, 435 kB)

ŠTÚDIE

Informácie pre autorov (s. 196-201, slovensky, PDF, 446 kB)
Information for Authors (s. 202-207, anglicky, PDF, 437 kB)
Etický kódex (s. 208-211, slovensky, PDF, 405 kB)
Code of Ethics (s. 212-215, anglicky, PDF, 403 kB)
Zadná obálka (slovensky/anglicky, PDF, 632 kB)

Abstrakty 2014-03

KOMPLETNÁ VERZIA ČÍSLA 2014-03 (s. 1-215, PDF, 4638 kB)

Predná obálka a tiráž (slovensky/anglicky, PDF, 690 kB)
Redakčná rada (slovensky, PDF, 311 kB)
Obsah (s. 7-8, slovensky, PDF, 439 kB)

Jana Koprlová
Editoriál k jesennej edícii SOCIETAS ET IURISPRUDENTIA 2014 (s. 11-14, slovensky, PDF, 465 kB)

ŠTÚDIE

Juraj Jankuv
Judikatúra medzinárodných arbitrážnych, súdnych a kvázi-súdnych orgánov v oblasti ochrany práv domorodých (pôvodných) národov (s. 19-66, slovensky, PDF, 918 kB)

Abstrakt: Štúdia je venovaná analýze existujúcej judikatúry arbitrážnych, súdnych a kvázi-súdnych orgánov v oblasti medzinárodnoprávnej ochrany práv domorodých (pôvodných) národov. Ako teoretický základ pre uvedenú analýzu je v štúdii uvedený stručný pohľad na problematiku definície pojmu domorodý (pôvodný) národ, ako aj prehľad najvýznamnejších medzinárodnoprávnych úprav v danej oblasti.

Kľúčové slová: Medzinárodné právo verejné; ľudské práva; domorodé národy; ochrana práv domorodých národov; práva príslušníkov menšín.

Antonina Dimitrova
Legal Framework of Mediation and the Mediator Status under Bulgarian Law (s. 67-78, anglicky, PDF, 650 kB)

Abstract: The study outlines the legal framework of mediation and the legal status of mediators under the Bulgarian law. It also comments on some of the European acts concerning mediation and implementation of the Directive 2008/52/ЕC requirements in the Bulgarian legislation system. The paper clarifies certain possibilities for applying mediation in cases of civil and administrative disputes.

Key Words: Mediation; Legal Framework of Mediation in Bulgaria; Alternative Dispute Resolution; Directive on Certain Aspects of Mediation in Civil and Commercial Matters; Bulgaria.

Samanta Kowalska
Legal Protection of the Intangible Cultural Heritage (s. 79-95, anglicky, PDF, 750 kB)

Abstract: Intangible cultural heritage is a crucial factor in shaping personality and identity of a man. At the beginning of the 21st Century, in the face of deepening globalization, commercialization, consumerism, technological progress, and urbanization, there is a need to undertake, without undue delay, multifaceted, correlated and taking account of future circumstances’ actions for the protection of the non-material cultural heritage. This study presents genesis, legal regulations and mechanisms which have been developed under the aegis of the United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization. Measures taken by the UNESCO and particular states in view of reaching the set targets should follow the spirit of tolerance, empathy, cultural plurality and respect for human rights.

Key Words: Intangible Cultural Heritage; Monuments; Cultural Diversity; Legal Protection; Human Rights; UNESCO; Law.

Marianna Novotná – Peter Varga
The Relation of the EU Law and the Nuclear Liability Legislation: Possibilities, Limits and Mutual Interaction (s. 96-123, anglicky, PDF, 777 kB)

Abstract: The authors of the paper deal with the legal relations of nuclear liability in their narrow meaning, i.e. specifically they deal with the civil law relationships for the nuclear damage caused by the nuclear incident that are, due to their specific character and potential cross-border consequences, regulated by a regulation of international law. The emphasis is in the paper put on questions of potential application and limits of the European Union (“EU”) legislation, represented by the Regulation Brussels I that is applicable to legal nuclear liability relations (eventually, their procedural aspects by application of this right by legitimate subjects) and connected by mutual relationships between the Regulation and international nuclear liability conventions as well as questions of definition of concrete rules setting the jurisdiction of courts in matters of nuclear damage compensation where the Regulation Brussels I may be applicable. An attention is given also to the question of potential application of the Regulation Rome II to legal relationships of nuclear damage compensation and to the legal relationships that are closely connected with the nuclear damage compensation, though these are not directly regulated by international nuclear liability conventions.

Key Words: Nuclear Liability Legislation; Nuclear Liability Regimes; International Nuclear Liability Conventions; Regulation Brussels I; Regulation Rome II; the European Union Legislation.

Andrea Gregušová
K aktuálnym problémom trestnej zodpovednosti právnických osôb v podmienkach Slovenskej republiky (s. 124-143, slovensky, PDF, 767 kB)

Abstrakt: Zavedenie pravej trestnej zodpovednosti právnických osôb do slovenského právneho poriadku je v súčasnosti opäť aktuálnou témou. Nový návrh osobitného zákona z dielne Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky smeruje ku zmene aktuálne účinnej legislatívy vychádzajúcej z koncepcie nepravej trestnej zodpovednosti právnických osôb. Autorka sa vo svojej štúdii zaoberá analýzou hmotnoprávnych ustanovení navrhovanej právnej úpravy, a zároveň približuje najzásadnejšie zmeny, ktoré návrh zákona prináša pre slovenské trestné právo. V príspevku taktiež poukazuje na problémy súvisiace s kreovaním novej právnej úpravy, vyplývajúce z aktuálne vyhodnotených pripomienok k predloženému návrhu zákona z medzirezortného pripomienkového konania, ktoré bolo ukončené k 5. augustu 2014.

Kľúčové slová: Trestná zodpovednosť; právnická osoba; zásada trestnej zodpovednosti právnických osôb; právny nástupca právnickej osoby; trestné činy právnických osôb; sankcie; tresty; Slovenská republika.

Natália Matkovčíková
Výchova a vzdelávanie v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (s. 144-153, slovensky, PDF, 680 kB)

Abstrakt: Príspevok sa zaoberá problematikou výchovy a vzdelávania v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. Výchove a vzdelávaniu patrí v systéme bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci významné miesto. Formovanie postoja k bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci by malo byť súčasťou procesu celoživotného vzdelávania. Výsledky prieskumu zistili relevantné informácie o uskutočňovaní vzdelávania zamestnancov v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v malých a stredných podnikoch pôsobiacich na Slovensku, ktoré sa týkali plánu vzdelávania, intervalov vzdelávania zamestnancov, obsahov vzdelávania a foriem dosahovania cieľov výchovy a vzdelávania v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.

Kľúčové slová: Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci; výchova k bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci; celoživotné vzdelávanie.

Martin Andrejčák
Situations When the Personnel Audit Is Used in the Company (s. 154-162, anglicky, PDF, 606 kB)

Abstract: The issues of acquisition, selection, management, and human resources management are among the more resonating problems in theory as well as practice. Especially in the currently developed financial and economic crisis one of the most important tasks of management of enterprises/companies is to have “good human resource management”, which is a source of information about the human capital resources not only in terms of the potential the individuals/employees have, or as whole working groups/teams, but especially in terms of the quality of the processes that exploit this potential, either contribute to it or vice versa – to cause the loss of it. This paper describes the situations when the personnel audit is used as well as provides partial results of the conducted monitoring. This paper was created within the project VEGA 1/0053/2012.

Key Words: Personnel Audit; Human Capital; Acquisition; Human Potential.

Iveta Posoldová
Riadenie výkonnosti a hodnotenie pracovného výkonu (s. 163-174, slovensky, PDF, 719 kB)

Abstrakt: Personálne riadenie prešlo v posledných dvadsiatich až tridsiatich rokoch mnohými zmenami, preto je nevyhnutné posudzovať ho z historickej perspektívy. Keď sa odborná verejnosť začala venovať „ľudskej“ stránke v podnikateľskej sfére, väčšinou bolo jej snahou ohraničiť zásahy a problémy združiť do jedného pojmu „práca s kádrami“. V niektorých krajinách bola personálna práca definovaná ako „administratívne riadenie“. V úvodnej časti príspevku autorka približuje súčasné zmeny pohľadu na pracovnú silu v podnikoch, ako aj dôvody, prečo je potrebné pristupovať k zamestnancom ako ku kapitálu. V prvej časti venuje svoju pozornosť riadeniu ľudských zdrojov, v druhej časti príspevku analyzuje rolu manažéra v riadení ľudských zdrojov. V záverečnej časti vysvetľuje autorka, ako je chápaný na strane odbornej verejnosti rozdiel medzi výkonnosťou a výkonom.

Kľúčové slová: Zamestnanec; manažér; ľudské zdroje; výkon; výkonnosť; stratégia riadenia; stratégia podniku.

Jana Koprlová
Applying the Skip Navigation Links in the Context of the Websites’ Accessibility of Self-Governing Regions in the Slovak Republic (s. 175-195, anglicky, PDF, 1333 kB)

Abstract: The study focuses in its main aim on seeking yet undetected or undefined deficits in relation to applying the skip navigation mechanism on the websites of the self-governing regions in the Slovak Republic in the context of improving the websites accessibility and it consists of two separate parts. The first part presents a basic introduction to the questions of skip navigation links, with the key attention paid to the following three main areas: applying of skip navigation links, visual hiding of skip navigation links, and web browsers’ bug related to skip navigation links. The second part of the study concentrates on the basis of analysis of applying the skip navigation links on the websites of the self-governing regions in the Slovak Republic on the processes focused on detection of potential deficits and gaps in the websites’ accessibility or related possible non-compliance with the legislation in force.

Key Words: Websites; Websites’ Accessibility; Skip Navigation Links; Public Administration; Self-Governing Regions; Compliance with Legislation in Force; the Slovak Republic; Analysis.

Informácie pre autorov (s. 196-201, slovensky, PDF, 446 kB)
Etický kódex (s. 208-211, slovensky, PDF, 405 kB)
Zadná obálka (slovensky/anglicky, PDF, 632 kB)