Obsah stránky

Číslo 2015-01

SOCIETAS ET IURISPRUDENTIA – ČÍSLO 2015-01

KOMPLETNÁ VERZIA ČÍSLA 2015-01 (s. 1-306, PDF, 6018 kB)

Predná obálka a tiráž (slovensky/anglicky, PDF, 690 kB)
Redakčná rada (slovensky, PDF, 312 kB)
Editorial Board (anglicky, PDF, 307 kB)
Obsah (s. 7-8, slovensky, PDF, 355 kB)
Contents (s. 9-10, anglicky, PDF, 351 kB)

ŠTÚDIE

RECENZIE

INFORMÁCIE

Informácie pre autorov (s. 287-292, slovensky, PDF, 446 kB)
Information for Authors (s. 293-298, anglicky, PDF, 438 kB)
Etický kódex (s. 299-302, slovensky, PDF, 405 kB)
Code of Ethics (s. 303-306, anglicky, PDF, 403 kB)
Zadná obálka (slovensky/anglicky, PDF, 632 kB)

Abstrakty 2015-01

KOMPLETNÁ VERZIA ČÍSLA 2015-01 (s. 1-306, PDF, 6018 kB)

Predná obálka a tiráž (slovensky/anglicky, PDF, 690 kB)
Redakčná rada (slovensky, PDF, 312 kB)
Obsah (s. 7-8, slovensky, PDF, 355 kB)

Jana Koprlová
Editoriál k jarnej edícii SOCIETAS ET IURISPRUDENTIA 2015 (s. 11-15, slovensky, PDF, 480 kB)

ŠTÚDIE

Helena Barancová
Nová právna úprava agentúrnej práce v Slovenskej republike (s. 21-42, slovensky, PDF, 728 kB)

Abstrakt: Predložená štúdia sa zameriava na aktuálnu problematiku dočasnej agentúrnej práce vo vzťahu k novej platnej slovenskej legislatíve. Autorka sa vo svojom výklade osobitne sústreďuje na nasledujúce kľúčové oblasti: súčasná situácia v dočasnom agentúrnom zamestnávaní v Slovenskej republike; právna charakteristika a nový právny stav; doba trvania pracovného pomeru na určitú dobu pri dočasnom pridelení zamestnanca; maximálna dĺžka dočasného pridelenia zamestnanca, počet dočasných pridelení a právne následky nedodržania zákonných podmienok; zásada rovnakého zaobchádzania pri výkone dočasnej agentúrnej práce; agentúra dočasného zamestnávania ako exkluzívny zamestnávateľ; spoločná a nerozdielna zodpovednosť užívateľského zamestnávateľa za vyplatenie porovnateľnej mzdy; založenie pracovného pomeru; nový výpovedný dôvod zamestnávateľa pre nadbytočnosť zamestnanca; výnimka z ponukovej povinnosti len pre agentúry dočasného zamestnávania; stravovanie zamestnancov; evidencia práce dočasne prideleného zamestnanca; zánik pracovného pomeru zo zákona; dohoda o skončení pracovného pomeru; možnosti ďalšieho kultivovania výkonu dočasnej agentúrnej práce podľa smernice 2008/104/ES; dočasná agentúrna práca a judikatúra Súdneho dvora Európskej únie.

Kľúčové slová: Dočasná agentúrna práca; vysielajúci zamestnávateľ; užívateľský zamestnávateľ; agentúrny zamestnanec; agentúrna práca a zásada rovnakého zaobchádzania; výnimky zo zásady rovnakého zaobchádzania; spoluzodpovednosť užívateľského zamestnávateľa a vysielajúceho zamestnávateľa; smernica 2008/104/ES o dočasnej agentúrnej práci; zneužívanie dočasnej agentúrnej práce; judikatúra Súdneho dvora Európskej únie o dočasnej agentúrnej práci; Európska únia; Slovenská republika.

Monika Jurčová – Jozef Štefanko
Tenancy Law in Slovakia: Housing Situation, Economic Urban and Social Factors of Housing (s. 43-108, anglicky, PDF, 2254 kB)

Abstract: Tenancy law has been deeply rooted in the national housing policy. This policy and the ability of the state to address the housing needs of its inhabitants strongly influences the overall satisfaction of the citizens. The complicated historical, social and political developments in Slovakia during the last century have all been partial reasons, for which the rental sector in Slovakia is deemed underdeveloped. The preliminary thorough analysis of the economic, urban and social factors of housing in this article should serve as a starting point to the closely related interpretation of the tenancy law and trigger de lege ferenda proposals in its realm.

Key Words: Tenancy Law; National Housing Policy; National Housing Situation; Economic Factors of Housing; Urban Factors of Housing; Social Factors of Housing; the Slovak Republic.

Miriam Laclavíková – Andrea Olšovská
The Employment Contract as a Central Institute of Labour Law – Past vs. Present (s. 109-132, anglicky, PDF, 702 kB)

Abstract: The freedom of contracts forms the basis of the private-law aspects of the labour law and, in the same time, it expresses a part of the parties’ freedom in the form of contractual autonomy. Within the labour law we recognize the basic types of contracts which, by their legal importance, establish the respective contractual employment relationship (the employment contract and agreements on work performed outside the employment) and other types of contracts which provide, strengthen, deepen, alter, or terminate the already established employment relationship. In the presented study, we aim to outline the development of the legislation governing the employment contract during the 20th Century, with emphasis laid on its modifications which have been depended also on the turbulent political development on our territory.

Key Words: Labour Law; Employment Contract; Employment Relationship; Legal Development; Labour Code; Slovakia.

Renata Pawlik
Identity of Criminal Law at the Time of the European Integration Based on the Example of Poland – Some Comments (s. 133-175, anglicky, PDF, 925 kB)

Abstract: The concept of the European integration, together with the ongoing globalization, have caused a shift in the way of thinking about the functioning of not only global society, countries, or international institutions, but have also been changing the feeling of identity of individuals and their identification with a specific group or community. At the same time, the free flow of persons supporting the phenomenon of multi-culturalism, so characteristic for the concept of the European integration, has been determining the transnational nature of crime to a greater extent than before. This transnational character enforces, simultaneously, the development of the tools habitually designed for counteracting crime, including, first of all, traditionally understood criminal law. Unfortunately, it has not been so simple, as there is no uniform concept of criminal law on the continent of Europe; just the opposite – as a rule, the Member States have various ideas about specific objectives the achievement of which it is to support and the outcomes in which it is intended to result, they emphasize their tradition and their unique nature building specific structures on them.

Key Words: Criminal Law; Identity of Criminal Law; European Integration; the European Union; Harmonization; National Sovereignty; Poland.

Marianna Novotná
Zodpovednostné aspekty cezhraničnej prepravy jadrového materiálu s osobitným dôrazom na „viedenský režim“ jadrového práva (s. 176-197, slovensky, PDF, 757 kB)

Abstrakt: Bez ohľadu na kvalitu a ucelenosť koncepcie systému pravidiel prepravy rádioaktívnych materiálov na úrovni medzinárodne záväzných dohôd, prípadne na úrovni vnútroštátnych pravidiel prepravy, patrí transport jadrových materiálov k odvetviam, v ktorých nemožno vylúčiť pravdepodobnosť vzniku nehody (napriek tomu, že k významnejšej jadrovej nehode počas transportu jadrového materiálu doposiaľ nedošlo), ktorá môže viesť k vážnym dôsledkom vzniku jadrovej škody (ujmy). Z tohto dôvodu bolo nevyhnutné vytvoriť nielen fungujúci systém opatrení bezpečnostného a preventívneho charakteru, ale aj naň nadväzujúci systém kompenzácie prípadnej ujmy spôsobenej rádioaktívnymi vlastnosťami prepravovaného materiálu. Predložená štúdia sa sústreďuje na uvedený kompenzačný systém, ktorý je primárne tvorený medzinárodnoprávnou legislatívou zodpovednostného jadrového práva, ktorá reflektuje osobitosti prepravy jadrových materiálov aj vo vzťahu k následným vzťahom uplatňovania si nárokov na náhradu vzniknutej jadrovej škody. Autorka sa pokúsila o stručný náčrt právneho rámca úpravy vnútroštátnej a medzinárodnej prepravy jadrových materiálov, s dôrazom na zodpovednostné aspekty danej problematiky a s poukázaním na nedostatky, prípadne sporné stránky tohto režimu.

Kľúčové slová: Jadrový materiál; transport jadrového materiálu; cezhraničná preprava; zodpovednosť za jadrovú škodu; Viedenský dohovor o zodpovednosti za jadrové škody; Parížsky dohovor o zodpovednosti v oblasti jadrovej energie.

Filip Vysudil
Restoratívna justícia – definícia a modely (s. 198-215, slovensky, PDF, 729 kB)

Abstrakt: Štúdia sa zameriava na aktuálne problémy trestného súdnictva založeného primárne na koncepte retributívnej justície a predstavuje koncept restoratívnej justície ako alternatívu, ktorá v posledných rokoch zaznamenala veľkú expanziu. Prvá kapitola stručne popisuje aktuálny stav trestnej politiky a jej hlavné nedostatky. Druhá kapitola popisuje definíciu, idey a základné princípy restoratívnej justície. Tretia kapitola je zložená zo štyroch podkapitol, kde sa každá z nich zameriava na jeden zo štyroch najviac využívaných modelov restoratívnej justície – mediáciu, konferencie, súdenie v kruhoch a výbory komunitnej nápravy. Restoratívna justícia ponúka nové možnosti ako reagovať na trestný čin a má za cieľ reflektovať potreby obetí, páchateľov a komunity.

Kľúčové slová: Retributívna justícia; restoratívna justícia; mediácia; konferencie; súdenie v kruhoch; výbory komunitnej nápravy; sprostredkovateľ; represia; restoratívny model; odporúčané etické pravidlá; komunitné výbory; komunitné výbory odklonu.

Eva Repková
Právna úprava abortu a neonaticídia v socialistickom trestnom práve (s. 216-235, slovensky, PDF, 739 kB)

Abstrakt: Socialistické právo prinieslo do právnej úpravy abortov v Československu nepochybne revolučnú zmenu. Takmer nemenný konzervatívny prístup trestného práva k otázke abortov od najstarších čias na území Slovenska sa pod vplyvom socialistického právneho poriadku transformoval do stavu, kedy bolo Slovensko zaradené medzi krajiny s najliberálnejšou právnou úpravou interrupcií na svete. Keďže vývoj právnej úpravy umelých potratov v RSFSR od počiatku ich dekriminalizácie prostredníctvom dekrétu z roku 1920 neprebiehal kontinuálnym vývojom, v štúdii sa budeme parciálne venovať aj samotnému vývoju prístupu socialistickej právnej doktríny k umelým potratom. V rámci trestnoprávnej úpravy abortu a neonaticídia (vraždy novonarodeného dieťaťa matkou) dochádzalo od prijatia Trestného zákona č. 86/1950 Zb. k postupnému zmierňovaniu sankcií za tieto typicky ženské delikty. Zároveň došlo k terminologickým zmenám tejto trestnej činnosti, k modifikáciám v páchateľstve, i k rozšíreniu indikácií legálneho abortu, ktoré mali prispôsobiť trestnú úpravu abortov plánovanej liberálnej interrupčnej úprave.

Kľúčové slová: Socialistické trestné právo; Trestný zákon č. 86/1950 Zb.; Trestný zákon č. 140/1961 Zb.; abort; vyhnanie plodu; neonaticídium; vražda novonarodeného dieťaťa matkou; legalizácia; dekriminalizácia; indikácia; ZSSR; RSFSR (Ruská sovietska federatívna socialistická republika); Československo.

Slávka Sedláková – Zlata Vaľovská
Vzťah majetkovej pozície a finančnej nezávislosti regionálnych samospráv v Slovenskej republike (s. 236-255, slovensky, PDF, 926 kB)

Abstrakt: Pre zabezpečenie výkonu originálnych i prenesených kompetencií samosprávnych krajov je potrebná ich adekvátna majetková pozícia. Majetok vo vlastníctve samosprávnych krajov slúži na zabezpečenie verejných statkov a umožňuje aj vlastnú podnikateľskú činnosť samospráv. Podnikateľská činnosť samosprávneho kraja umožňuje podporiť rozvoj nedostatkových aktivít v regióne a skvalitňuje miestne konkurenčné prostredie, čím prispieva aj k jeho ekonomickej prosperite. Cieľom príspevku je analyzovať mieru využitia majetku regionálnych samospráv Slovenskej republiky pri získavaní doplnkových zdrojov financovania v období rokov 2008 až 2012. Výsledky potvrdzujú pozitívny vzťah medzi hodnotou neobežného majetku a príjmami z vlastníctva majetku a podnikania samosprávnych krajov Slovenskej republiky v období rokov 2008 až 2012, a preto môžeme hovoriť o pozitívnom vplyve vlastníctva majetku samosprávnych krajov na zvyšovanie miery ich samofinancovania a finančnej nezávislosti.

Kľúčové slová: Hmotný majetok; podnikateľská činnosť; výkonnosť; samosprávne kraje; finančná nezávislosť, Slovenská republika.

Jana Koprlová
Applying the Skip Navigation Links in the Context of the Websites’ Accessibility of Central Public Administration Bodies in the Trnava Region (s. 256-273, anglicky, PDF, 1205 kB)

Abstract: The study focuses in its main aim on seeking yet undetected or undefined deficits in relation to applying the skip navigation mechanism on the websites of the central public administration bodies in the Trnava Region in the context of improving the websites accessibility and it consists of two separate parts. The first part presents a basic introduction to the questions of skip navigation links, with the key attention paid to the following three main areas: applying of skip navigation links, visual hiding of skip navigation links, and web browsers’ bug related to skip navigation links. The second part of the study concentrates on the basis of analysis of applying the skip navigation links on the websites of the central public administration bodies in the Trnava Region on the processes focused on detection of potential deficits and gaps in the websites’ accessibility or related possible non-compliance with the legislation in force.

Key Words: Websites; Websites’ Accessibility; Skip Navigation Links; Public Administration; Central Public Administration Bodies; Compliance with Legislation in Force; the Trnava Region; Analysis.

RECENZIE

Štefan Siskovič
Mosný, Peter and Miriam Laclavíková: History of the State and Law on the Territory of Slovakia II. (1848 – 1948). Kraków: Towarzystwo Słowaków w Polsce, 2014. 190 p. ISBN 978-83-7490-768-2 (s. 274-276, anglicky, PDF, 553 kB)

Abstract: Reviewing the textbook Mosný, Peter and Miriam Laclavíková: History of the State and Law on the Territory of Slovakia II. (1848 – 1948).

Key Words: Review; Textbook; History of State; History of Law; Slovakia.

INFORMÁCIE

Helena Barancová – Jana Koprlová
Information on Studying Law at the Faculty of Law of the Trnava University in Trnava, Slovakia (s. 277-281, anglicky, PDF, 513 kB)

Abstract: Information on studying Law at the Faculty of Law of the Trnava University in Trnava, Slovakia.

Key Words: Information; Studying Law; Faculty of Law of the Trnava University in Trnava, Slovakia.

Tomáš Strémy
Prehľad vedeckých podujatí organizovaných Právnickou fakultou Trnavskej univerzity v Trnave do konca roka 2015 (s. 282-286, anglicky/slovensky, PDF, 555 kB)

Abstrakt: Prehľad vedeckých podujatí organizovaných Právnickou fakultou Trnavskej univerzity v Trnave do konca roka 2015.

Kľúčové slová: Informatívny prehľad; vedecké podujatia; Právnická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave; rok 2015.

Informácie pre autorov (s. 287-292, slovensky, PDF, 446 kB)
Etický kódex (s. 299-302, slovensky, PDF, 405 kB)
Zadná obálka (slovensky/anglicky, PDF, 632 kB)