Obsah stránky

Číslo 2015-03

SOCIETAS ET IURISPRUDENTIA – ČÍSLO 2015-03

KOMPLETNÁ VERZIA ČÍSLA 2015-03 (s. 1-246, PDF, 4811 kB)

Predná obálka a tiráž (slovensky/anglicky, PDF, 690 kB)
Redakčná rada (slovensky, PDF, 311 kB)
Editorial Board (anglicky, PDF, 307 kB)
Obsah (s. 7-8, slovensky, PDF, 351 kB)
Contents (s. 9-10, anglicky, PDF, 346 kB)

ŠTÚDIE

ESEJE

RECENZIE

INFORMÁCIE

Informácie pre autorov (s. 227-232, slovensky, PDF, 446 kB)
Information for Authors (s. 233-238, anglicky, PDF, 438 kB)
Etický kódex (s. 239-242, slovensky, PDF, 405 kB)
Code of Ethics (s. 243-246, anglicky, PDF, 397 kB)
Zadná obálka (slovensky/anglicky, PDF, 632 kB)

Abstrakty 2015-03

KOMPLETNÁ VERZIA ČÍSLA 2015-03 (s. 1-246, PDF, 4811 kB)

Predná obálka a tiráž (slovensky/anglicky, PDF, 690 kB)
Redakčná rada (slovensky, PDF, 311 kB)
Obsah (s. 7-8, slovensky, PDF, 351 kB)

Jana Koprlová
Editoriál k jesennej edícii SOCIETAS ET IURISPRUDENTIA 2015 (s. 11-15, slovensky, PDF, 492 kB)

ŠTÚDIE

Andrea Olšovská – Miriam Laclavíková
Termination of Employment under the Slovak Legislation (s. 21-40, anglicky, PDF, 696 kB)

Abstract: The study represents an outline of the ways of employment termination under the Slovak labour law (agreement on termination of employment relationship, notice by the employee, notice by the employer, immediate termination of employment, termination of employment within a probationary period). In particular, it focuses on the problematic part of legislation (e.g. termination of employment by the employer for the breach of labour discipline and dismissal by the employer due to employee’s redundancy) and on the claims arising from an invalid termination of employment.

Key Words: Labour Law; Labour Code; Termination of Employment; Agreement on the Termination of the Employment Relationship; Notice by the Employee; Notice by the Employer; Immediate Termination of Employment; Termination of Employment within a Probationary Period; Claims Arising from Invalid Termination of Employment; the Slovak Republic.

Marianna Novotná – Jakub Handrlica
Act on Civil Liability for Nuclear Damage and Its Financial Coverage as a New Source of the Slovak Liability Nuclear and Civil Legislation (s. 41-70, anglicky, PDF, 736 kB)

Abstract: The study is dedicated to the key amendments of legislation regarding civil liability for nuclear damage occurring as of the effective date of January 1st, 2016, by virtue of new law which regulates civil law aspects of compensation of nuclear damage and related issues. Based on detailed analysis of new legislation the authors offer their opinion to the realized amendments, whereas they are trying to assess their actual impact on the aggrieved persons on one side as well on operator as a liable person on the other side. The authors do not avoid demonstration of possible application complications, whether persisting from the original Atomic Act or those which may arise out of the new legislation.

Key Words: Civil Liability; Act on Civil Liability for Nuclear Damage; Vienna Convention on Civil Liability for Nuclear Damage; Nuclear Damage; Operator of Nuclear Installation; Substantive Causal Court Jurisdiction; the Slovak Republic.

Peter Vyšný
Grundprobleme der Erforschung des aztekischen Rechts (s. 71-103, nemecky, PDF, 819 kB)

Abstrakt: Der Begriff „Azteken“ wird meist als zusammenfassende Bezeichnung der Bewohner der im Mexikotal (Zentralmexiko) gelegenen verbündeten vorspanischen Stadtstaaten Tenochtitlan, Texcoco und Tlacopan verwendet. Obwohl in den letzten Jahrzenten verschiedene Aspekte der aztekischen Kultur intensiv erforscht wurden, ist kein systematisches Interesse für das aztekische Recht erwacht. Diese Studie bringt den aktuellen Forschungsstand des aztekischen Rechts, die schriftlichen und nichtschriftlichen Quellen seiner Erkenntnis, seine Grundmerkmale als Forschungsobjekt, sowie seinen sozialen und kulturgeschichtlichen Kontext näher. Aus dem Beitrag geht hervor, dass sich die systematische Erforschung des aztekischen Rechts nicht nur auf das Aztekenrecht als solches, sondern auch auf seinen sozialen, ökonomischen, politischen und kulturellen Kontext orientieren sollte, wobei auch die Untersuchung der aztekischen Weltanschauung (Ideologie, Religion) wichtig wäre.

Schlüsselwörter: Azteken; Recht; Forschungsstand; Quellen; Forschungsobjekt; Kontext; Tenochtitlan; Texcoco; Tlacopan; Mexiko.

Jana Knežová
Finančné zdroje obcí v Slovenskej republike v desaťročnej reflexii fiškálnej decentralizácie (s. 104-144, slovensky, PDF, 1114 kB)

Abstrakt: Dňa 1. januára 2015 uplynulo desať rokov od implementácie nového systému financovania obcí v Slovenskej republike zavedeného prostredníctvom procesu fiškálnej decentralizácie. Fiškálna decentralizácia bola realizovaná s cieľom posilniť relatívnu finančnú sebestačnosť územnej samosprávy v nakladaní s vlastnými zdrojmi a prispieť k tomu, aby sa obce na miestnej úrovni a vyššie územné celky na úrovni regionálnej stali stabilným a pevným subsystémom verejnej správy. Desaťročnica existencie nových legislatívnych pravidiel financovania územnej samosprávy dáva dostatočný dôvod na kritické zhodnotenie vývoja financovania obcí, a to s ohľadom na výzvy v externom prostredí i vnútorné problémy pri finančnom zabezpečení poskytovaných verejných statkov a služieb. Štúdia sa zameriava najmä na analýzu možností viaczdrojového financovania obcí z pohľadu objemovo najvýznamnejších zložiek v miestnych rozpočtoch a na zhodnotenie dopadu kľúčových zmien na vývoj ich finančného hospodárenia. Výsledky naznačujú stále pomerne silnú závislosť na centrálne vyberaných príjmoch a ostatných externých zdrojoch. Pod výkyvy vo finančnej stabilite obcí sa podpísalo množstvo rôznych faktorov, ku ktorým patrili najmä globálna finančná kríza, dlhodobo neriešené problémy späté s fragmentovanou sídelnou štruktúrou, a s tým súvisiaca nedostatočná kapacita obcí zabezpečovať niektoré verejné statky a služby, legislatívne zmeny a iné.

Kľúčové slová: Fiškálna decentralizácia; príjmy obce; vlastné príjmy; miestne dane; poplatky; úvery; rozpočty; návratné príjmy; transfery; relatívna finančná autonómia; Slovenská republika.

Mikuláš Krippel
Inštitút minimálneho dôchodku v dôchodkovom poistení Slovenskej republiky (s. 145-182, slovensky, PDF, 1019 kB)

Abstrakt: Predložená štúdia sa zaoberá aktuálne schválenou novelou zákona č. 461/2003 Z.z. o sociálnom poistení, ktorá opätovne zavádza do dôchodkového systému Slovenskej republiky inštitút minimálneho dôchodku. Cieľom príspevku je pripomenúť zrušené inštitúty minimálneho a sociálneho dôchodku v zákone č. 100/1988 Zb. o sociálnom zabezpečení, poukázať na doterajší spôsob výpočtu dôchodku, analyzovať novozavádzaný inštitút minimálneho dôchodku z hľadiska podmienok nároku na jeho priznanie a spôsob výpočtu jeho sumy. Autor uvádza taktiež niektoré argumenty za a proti zavedeniu uvedeného inštitútu, prípadne argumenty za a proti zavedeniu tohto inštitútu v schválenej podobe.

Kľúčové slová: Dôchodkové poistenie; dôchodok; invalidný dôchodok; minimálny dôchodok; sociálne poistenie; starobný dôchodok; zákon o sociálnom poistení; zvyšovanie dôchodkov; Slovenská republika.

Jana Koprlová
Applying the Skip Navigation Links in the Context of the Websites’ Accessibility of Central Public Administration Bodies in the Nitra Region (s. 183-201, anglicky, PDF, 1307 kB)

Abstract: The study focuses in its main aim on seeking yet undetected or undefined deficits in relation to applying the skip navigation mechanism on the websites of the central public administration bodies in the Nitra Region in the context of improving the websites accessibility and it consists of two separate parts. The first part presents a basic introduction to the questions of skip navigation links, with the key attention paid to the following three main areas: applying of skip navigation links, visual hiding of skip navigation links, and web browsers’ bug related to skip navigation links. The second part of the study concentrates on the basis of analysis of applying the skip navigation links on the websites of the central public administration bodies in the Nitra Region on the processes focused on detection of potential deficits and gaps in the websites’ accessibility or related possible non-compliance with the legislation in force.

Key Words: Websites; Websites’ Accessibility; Skip Navigation Links; Public Administration; Central Public Administration Bodies; Compliance with Legislation in Force; the Nitra Region; Analysis.

ESEJE

Marica Pirošíková
Protection of Children’s Human Rights in the Council of Europe Member States (s. 202-216, anglicky, PDF, 629 kB)

Abstract: The author describes her serious concerns over cases of removing children from their living biological parents without relevant reasons occurring upon the decisions of the English courts and the subjects who were also the Slovak citizens. She criticizes those decisions using the relevant case law of the European Court of Human Rights which says that taking a child into care is by far the most extreme measure and regularly requires domestic authorities to adopt additional measures of support if those are able to reach the pursued aim. The author underlines that for a family which lost a case at the national level it is not an efficient solution to lodge an application to the European Court of Human Rights because the reopening of the proceedings before the family courts must be granted at the national level. She sees the fact that in the Brussels II bis Regulation only procedural rules are formulated and she supports the adoption of new rules concerning the material part of the problem described at the European Union level.

Key Words: Protection of Human Rights; Biological Parents; Removing Children; European Convention on Human Rights; Children and Family Care; Case-Law of the European Court of Human Rights; Brussels II bis Regulation; Member States of the Council of Europe.

RECENZIE

Miriam Laclavíková – Štefan Siskovič
Vladár, Vojtech: Remedia spolii v stredovekom kánonickom práve [Remedia Spolii in the Medieval Canon Law]. Praha: Leges, 2014. 236 p. ISBN 978-80-7502-050-5 (s. 217-219, anglicky, PDF, 489 kB)

Abstract: Reviewing the monograph Vladár, Vojtech: Remedia spolii v stredovekom kánonickom práve [Remedia Spolii in the Medieval Canon Law].

Key Words: Review; Monograph; Remedia Spolii; Medieval Canon Law.

INFORMÁCIE

Daniela Hlobíková
Report on the International Conference XII.  Luby Law Days: Damages as a Remedy in Private Law (s. 220-226, anglicky, PDF, 906 kB)

Abstract: Report on XII. Dies Luby Iurisprudentiae – the International Scientific Conference of the Faculty of Law at the Trnava University in Trnava, Slovakia.

Key Words: Report; International Scientific Conference; Dies Luby Iurisprudentiae; Faculty of Law; Trnava University in Trnava; Slovakia.

Informácie pre autorov (s. 227-232, slovensky, PDF, 446 kB)
Etický kódex (s. 239-242, slovensky, PDF, 405 kB)
Zadná obálka (slovensky/anglicky, PDF, 632 kB)