Obsah stránky

Číslo 2015-04

SOCIETAS ET IURISPRUDENTIA – ČÍSLO 2015-04

KOMPLETNÁ VERZIA ČÍSLA 2015-04 (s. 1-164, PDF, 4148 kB)

Predná obálka a tiráž (slovensky/anglicky, PDF, 690 kB)
Redakčná rada (slovensky, PDF, 312 kB)
Editorial Board (anglicky, PDF, 307 kB)
Obsah (s. 7-8, slovensky, PDF, 349 kB)
Contents (s. 9-10, anglicky, PDF, 347 kB)

ŠTÚDIE

ESEJE

RECENZIE

Informácie pre autorov (s. 145-150, slovensky, PDF, 446 kB)
Information for Authors (s. 151-156, anglicky, PDF, 437 kB)
Etický kódex (s. 157-160, slovensky, PDF, 405 kB)
Code of Ethics (s. 161-164, anglicky, PDF, 397 kB)
Zadná obálka (slovensky/anglicky, PDF, 632 kB)

Abstrakty 2015-04

KOMPLETNÁ VERZIA ČÍSLA 2015-04 (s. 1-164, PDF, 4148 kB)

Predná obálka a tiráž (slovensky/anglicky, PDF, 690 kB)
Redakčná rada (slovensky, PDF, 312 kB)
Obsah (s. 7-8, slovensky, PDF, 349 kB)

Jana Koprlová
Editoriál k zimnej edícii SOCIETAS ET IURISPRUDENTIA 2015 (s. 11-15, slovensky, PDF, 499 kB)

ŠTÚDIE

Michal Maslen
Right of Public Concerned to a Favourable Environment in the Slovak Republic (s. 21-40, anglicky, PDF, 692 kB)

Abstract: The paper analyses changes and development in the field of legal status of the public within the environmental impact assessment. The Act No. 314/2014 Coll. amending and supplementing the Act No. 24/2006 Coll. on Environmental Impact Assessment and on amendments to certain laws, as amended, and amending and supplementing certain laws with the effect from January 1st, 2015, has introduced the definition of the public considered. The paper also reacts on changes in the sphere of case law and also in the field of legislation.

Key Words: Public; Right to Favourable Environment; Right to Judicial Protection; Proceedings; Environmental Impact Assessment; Constitution; the Slovak Republic.

Eva Vančová
Work of the Council of Europe Parliamentary Assembly and Relevant Case-Law of the European Court of Human Rights Concerning Intercountry Adoption (s. 41-54, anglicky, PDF, 625 kB)

Abstract: The paper points out particularly to the Resolution of the Parliamentary Assembly of the Council of Europe No. 1909 (2012) on Intercountry Adoption: Ensuring that the Best Interests of the Child Are Upheld, emphasising the necessity to prevent and to fight criminal activities that may be linked with intercountry adoption and to respect the best interests of the child. As transpires from the case-law of the European Court of Human Rights relating to intercountry adoption, the determination of the best interests of the child must be based on particular circumstances of the case.

Key Words: Intercountry Adoption; Rights of the Child; Best Interests of the Child; Resolution 1909 (2012); the Council of Europe; the European Convention on Human Rights; the European Court of Human Rights; Case-Law of the European Court of Human Rights.

Soňa Harasimová
Typologie měst a obcí jako východisko pro marketing města (s. 55-68, česky, PDF, 720 kB)

Abstrakt: Příspěvek je věnován problematice typologie měst a obcí, která je východiskem pro formování marketingu města. Stávající struktura typologie vymezuje hlavní charakteristiky, poslání a konkurenční výhody měst. Při určování typologie města nebo obce se obvykle vychází z vnějšího prostředí obce, které je formováno čtyřmi základními faktory. V úvodu jsou popsány stávající typy měst a obcí. Hlavním cílem příspěvku je rozšířit tuto strukturu o nový typ, který nejlépe charakterizuje současné preference a potřeby obyvatel města. Záměrem je také zdůraznit pozměněné pořadí důležitosti faktorů vnějšího prostředí obce, se zaměřením na faktor životního prostředí. Východiskem jsou výsledky vlastního empirického šetření, jež bylo provedeno v 6 městech Moravskoslezského kraje v České republice, a dále analýza sekundárních statistických dat.

Klíčová slova: Marketing města; typologie měst a obcí; vnější prostředí obce; přírodní faktory; životní prostředí; konkurenční výhoda; empirické šetření; analýza; Česká republika.

Marta Matulčíková
Požiadavky výkonu pracovných činností a príprava vzdelávacích aktivít (s. 69-87, slovensky, PDF, 817 kB)

Abstrakt: Predložená štúdia rozoberá vybrané požiadavky na výkon práce, ktoré sú základom pracovnej uplatniteľnosti, a zároveň analyzuje prípravu vzdelávania a proces učenia sa. Pre výkon práce je potrebné na jednej strane definovať súhrn kvalifikačných predpokladov, t.j. vedomostí, zručností a ďalších odborných a osobnostných predpokladov potrebných pre jej realizáciu, ale na druhej strane, ktorá vytvára určitú nadstavbu, je potrebné zamerať sa na pozorovateľné výsledky vyplývajúce zo schopností a spôsobilosti zamestnancov a manažérov. Uvedomiť si treba skutočnosť, že rovnakú úlohu, činnosť je možné vykonávať rôznymi spôsobmi a je možné dosiahnuť rôzne výsledky. Dôležité je zaoberať sa aj podrobnými popismi správania sa a spôsobmi konania pri riešení určitých situácií, za existencie množstva špecifických informácií. Systematické učenie smerujúce k získavaniu vedomostí a zručností ovplyvňuje nielen komplexný rozvoj osobnosti, ale umožňuje aj formovať postoje, prezentovať postupy a spôsoby riešenia situácií a ovplyvňovať zmeny správania sa a konania jednotlivcov. Pri návrhoch a koncipovaní vzdelávacích programov je potrebné voliť tímový prístup, kde by okrem odborníkov na vzdelávanie a metodikov vzdelávania boli prítomní tiež zástupcovia zamestnávateľských subjektov, ktorí by prezentovali vhodnosť postupov a spôsobov riešenia konkrétnych situácií zameraných na dosiahnutie stanovených cieľov.

Kľúčové slová: Vzdelávanie; pracovné uplatnenie; kompetencie; výkon; predpoklady výkonu práce; prieskum; porovnávacia analýza; Slovenská republika.

Jana Koprlová
Applying the Skip Navigation Links in the Context of the Websites’ Accessibility of Central Public Administration Bodies in the Žilina Region (s. 88-115, anglicky, PDF, 1682 kB)

Abstract: The study focuses in its main aim on seeking yet undetected or undefined deficits in relation to applying the skip navigation mechanism on the websites of the central public administration bodies in the Žilina Region in the context of improving the websites accessibility and it consists of two separate parts. The first part presents a basic introduction to the questions of skip navigation links, with the key attention paid to the following three main areas: applying of skip navigation links, visual hiding of skip navigation links, and web browsers’ bug related to skip navigation links. The second part of the study concentrates on the basis of analysis of applying the skip navigation links on the websites of the central public administration bodies in the Žilina Region on the processes focused on detection of potential deficits and gaps in the websites’ accessibility or related possible non-compliance with the legislation in force.

Key Words: Websites; Websites’ Accessibility; Skip Navigation Links; Public Administration; Central Public Administration Bodies; Compliance with Legislation in Force; the Žilina Region; Analysis.

ESEJE

Štefan Siskovič
Quo vadis spoločenskovedný výskum? (s. 116-127, slovensky, PDF, 620 kB)

Abstrakt: V predloženom príspevku sú problematizované niektoré aspekty, ktoré súvisia s výskumom v rámci spoločenských vied a predikčnou silou spoločenskovedných teórií. Podľa prevládajúceho názoru je totiž ľudské správanie predvídateľné, ak nie s matematickou presnosťou, tak stále aspoň s určitou mierou pravdepodobnosti. Napriek tomu však stále nedokážeme predpovedať, ako sa smerom do budúcna zmení naša hierarchia hodnôt, ani to, čo bude v budúcnosti považované za neakceptovateľné spoločenské správanie. Vzťah medzi normatívnym a kauzálnym svetom nie je logický; možno aj preto nám naďalej zostáva skrytý. Sloboda jednotlivca tak stále zohráva v rámci spoločenských vied svoju úlohu a nie je možné ju úplne vylúčiť z vedeckého diskurzu.

Kľúčové slová: Veda; spoločenské vedy; zákonitosť; predikcia; determinizmus; probabilizmus; sloboda.

Miroslava Szarková
Personálny marketing a pracovné miesta (s. 128-135, slovensky, PDF, 643 kB)

Abstrakt: Zmeny, ktoré prebiehajú na trhu práce pod vplyvom technologického a hospodárskeho vývoja, ovplyvňujú obsah a štruktúru pracovných miest. Ide hlavne o zmeny vyvolané nástupom technológií a nových sofistikovaných výrobných postupov. Uvedené zmeny v obsahu a štruktúre pracovných miest sa zároveň premietli aj do legislatívnych úprav pracovných pomerov. Predložený príspevok analyzuje zmeny v obsahu a štruktúre pracovných miest po odznení hospodárskej krízy. Obsahovo nadväzuje na súčasnú diskusiu v oblasti personálneho marketingu. Príspevok vznikol v rámci riešenia projektu VEGA 1/0662/15.

Kľúčové slová: Personálny marketing; pracovné miesto; klasifikácia pracovných miest; klasické pracovné miesta; atypické pracovné miesta.

RECENZIE

Viera Valková – Ingrid Lanczová
Mosný, Peter, et al.: Právnohistorická realita sociálnej doktríny 20. storočia [Legal-Historical Reality of Social Doctrine in the 20th Century]. Kraków: Towarzystwo Slowaków w Polsce, 2014. 332 p. ISBN 978-83-7490-742-2 (s. 136-140, anglicky, PDF, 513 kB)

Abstract: Reviewing the monograph Mosný, Peter, et al.: Právnohistorická realita sociálnej doktríny 20. storočia [Legal-Historical Reality of Social Doctrine in the 20th Century].

Key Words: Review; Monograph; Legal-Historical Reality; Social Doctrine; the 20th Century.

Juraj Ondriaš
Pajtinka, Erik: Slovník diplomacie. Bratislava: PAMIKO, 2013. 169 s. ISBN 978-80-85660-08-1 (s. 141-144, slovensky, PDF, 589 kB)

Abstrakt: Recenzia vedeckého slovníka Pajtinka, Erik: Slovník diplomacie.

Kľúčové slová: Recenzia; vedecký slovník; diplomacia.

Informácie pre autorov (s. 145-150, slovensky, PDF, 446 kB)
Etický kódex (s. 157-160, slovensky, PDF, 405 kB)
Zadná obálka (slovensky/anglicky, PDF, 632 kB)