Obsah stránky

Číslo 2016-01

SOCIETAS ET IURISPRUDENTIA – ČÍSLO 2016-01

KOMPLETNÁ VERZIA ČÍSLA 2016-01 (s. 1-190, PDF, 5259 kB)

Predná obálka a tiráž (slovensky/anglicky, PDF, 690 kB)
Redakčná rada (slovensky, PDF, 334 kB)
Editorial Board (anglicky, PDF, 328 kB)
Obsah (s. 9-9, slovensky, PDF, 339 kB)
Contents (s. 10-10, anglicky, PDF, 335 kB)

ŠTÚDIE

Informácie pre autorov (s. 171-176, slovensky, PDF, 446 kB)
Information for Authors (s. 177-182, anglicky, PDF, 438 kB)
Etický kódex (s. 183-186, slovensky, PDF, 405 kB)
Code of Ethics (s. 187-190, anglicky, PDF, 404 kB)
Zadná obálka (slovensky/anglicky, PDF, 632 kB)

Abstrakty 2016-01

KOMPLETNÁ VERZIA ČÍSLA 2016-01 (s. 1-190, PDF, 5259 kB)

Predná obálka a tiráž (slovensky/anglicky, PDF, 690 kB)
Redakčná rada (slovensky, PDF, 334 kB)
Obsah (s. 9-9, slovensky, PDF, 339 kB)

Jana Koprlová
Editoriál k jarnej edícii SOCIETAS ET IURISPRUDENTIA 2016 (s. 11-15, slovensky, PDF, 497 kB)

ŠTÚDIE

Martin Štefko
Aktuálne problémy inštitútu vymenovania na príklade riaditeľa súkromnej školy podľa práva Českej republiky (s. 21-41, slovensky, PDF, 769 kB)

Abstrakt: Cieľom tejto štúdie je analyzovať podstatu vymenovania ako jedného z dvoch spôsobov vzniku pracovného pomeru. Na príklade peripetií vymenovania riaditeľa základnej a strednej školy súkromného zriaďovateľa demonštrujeme vývoj predmetného inštitútu. Na podklade popísaných zmien v pracovnoprávnych a iných predpisoch možno dospieť k záveru, že po takmer 50 rokoch sa vymenovanie pevne usídlilo (prostredníctvom novej úpravy štátnej služby) ako inštitút pracovnoprávny, ktorým vzniká pracovný pomer, pretože tak ustanovujú Zákonník práce alebo osobitné právne predpisy. Pre účely teoretickej klasifikácie by bolo vhodné považovať menovanie, s ktorým vyslovil budúci zamestnanec súhlas, za zmluvu, na ktorú sa v súlade so všeobecnou úpravou uvedenou v Zákonníku práce aplikujú subsidiárne ustanovenia všeobecného občianskeho práva vzťahujúce sa na záväzky.

Kľúčové slová: Pracovné právo; riaditeľ; škola; atypický pracovný pomer; vymenovanie; Česká republika.

Monika Jurčová
Darovacia zmluva – návrh právnej úpravy (s. 42-61, slovensky, PDF, 728 kB)

Abstrakt: Vzhľadom na stručnú a nevyhovujúcu úpravu darovacej zmluvy v slovenskom Občianskom zákonníku je nevyhnutné pripraviť nové znenie ustanovení o darovaní, ktoré budú zohľadňovať požiadavky právnej praxe. Autorka poukazuje na nedostatky súčasnej úpravy najmä odkazom na relevantnú literatúru. V samotnom texte sa koncentruje najmä na predstavenie princípov, ktoré považuje za rozhodujúce pri práci na novej právnej úprave, predstavuje návrh ustanovení, ktorý by mohol byť predmetom diskusie, a vysvetľuje modifikácie darovania ako bezodplatnej zmluvy vo vzťahu k všeobecnej úprave záväzkového a zmluvného práva. Osobitná pozornosť je venovaná možnosti odvolania darovania a hmotnej núdzi obdarovaného.

Kľúčové slová: Darovacia zmluva; návrh novej právnej úpravy; princípy darovania; odvolanie darovania; modifikácie darovania; Slovenská republika.

Kristián Blaškovič
Cielené sankcie Bezpečnostnej rady Organizácie Spojených národov (s. 62-103, slovensky, PDF, 921 kB)

Abstrakt: Štúdia sa venuje cieleným sankciám Bezpečnostnej rady Organizácie Spojených národov. Hoci sú pomerne často aplikované (určite častejšie ako donútenie s použitím ozbrojenej sily), predsa im je v domácich publikáciách venovaná výrazne menšia pozornosť. Preto je účelom predloženého vedeckého príspevku ponúknuť aspoň základný prehľad tohto typu kolektívnych sankcií, a to v záujme zaplnenia vzniknutej medzery. Zakladá sa na opise klasických foriem sankcií a predstavení humanitárnych problémov spojených s ich aplikovaním, ktoré dláždili cestu cieleným sankciám. Nasleduje porovnanie klasických a cielených sankcií. Popri právnej charakteristike bola hlavnou výskumnou metódou použitou v tomto príspevku komparatívna analýza uvedených dvoch typov sankcií. V závere je venovaná pozornosť efektivite cielených sankcií, pričom však štúdia neponúka žiadnu jednoznačnú odpoveď na túto špecifickú a veľmi zložitú otázku.

Kľúčové slová: Bezpečnostná rada Organizácie Spojených národov; sankcie; cielené sankcie; efektivita.

Daniela Hlobíková
Premlčanie úrokov z omeškania a zmluvnej pokuty (s. 104-121, slovensky, PDF, 670 kB)

Abstrakt: Príspevok analyzuje vplyv plynutia času na sekundárne práva, ktoré vznikli v dôsledku porušenia povinnosti dlžníka plniť včas a riadne – na úroky z omeškania, ktoré vznikajú ako zodpovednostný nárok ex lege, a na zmluvnú pokutu ako zabezpečovací inštitút, ktorým môže byť okrem iného zabezpečené včasné plnenie dlžníka. Bližšie sa venujeme režimu premlčania sekundárnych práv a analyzujeme vplyv premlčania primárnej právnej povinnosti na vznik a premlčanie uvedených sekundárnych povinností.

Kľúčové slová: Porušenie zmluvných povinností; omeškanie; úroky z omeškania; zmluvná pokuta; premlčanie; Slovenská republika.

Ladislav Poliak
Finančná autonómia obcí – mikroekonomické východiská (s. 122-138, slovensky, PDF, 882 kB)

Abstrakt: Finančná autonómia je dôležitým aspektom existencie územnej samosprávy. V príspevku je analyzovaná vzorka slovenských miest, pri ktorých sa uplatnila modifikovaná metodika kvantifikácie finančnej autonómie obcí. Na základe rovnakej metodiky sú analyzované vybrané európske krajiny. Z analýzy vyplýva, že finančná autonómia slovenských obcí po 1. januári 2005 klesala. Priemerná miera čistej finančnej autonómie analyzovanej vzorky v rokoch 2004 až 2012 dosiahla úroveň 0,154 5, závislosť od štátnych transferov a podielovej dane úroveň 0,661 0 a zadlženosť úroveň 0,053 4. V komparácii s vybranými zahraničnými krajinami dosahujú slovenské obce priemerné hodnoty.

Kľúčové slová: Finančná autonómia; fiškálna decentralizácia; miestna autonómia; miestne financie; miestne dane; mikroekonomický pohľad; obce; zadlženosť; podielové dane; transfery; Slovenská republika.

Jana Koprlová
Applying the Skip Navigation Links in the Context of the Websites’ Accessibility of Central Public Administration Bodies in the Banská Bystrica Region (s. 139-170, anglicky, PDF, 1927 kB)

Abstract: The study focuses in its main aim on seeking yet undetected or undefined deficits in relation to applying the skip navigation mechanism on the websites of the central public administration bodies in the Banská Bystrica Region in the context of improving the websites accessibility and it consists of two separate parts. The first part presents a basic introduction to the questions of skip navigation links, with the key attention paid to the following three main areas: applying of skip navigation links, visual hiding of skip navigation links, and web browsers’ bug related to skip navigation links. The second part of the study concentrates on the basis of analysis of applying the skip navigation links on the websites of the central public administration bodies in the Banská Bystrica Region on the processes focused on detection of potential deficits and gaps in the websites’ accessibility or related possible non-compliance with the legislation in force.

Key Words: Websites; Websites’ Accessibility; Skip Navigation Links; Public Administration; Central Public Administration Bodies; Compliance with Legislation in Force; the Banská Bystrica Region; Analysis.

Informácie pre autorov (s. 171-176, slovensky, PDF, 446 kB)
Etický kódex (s. 183-186, slovensky, PDF, 405 kB)
Zadná obálka (slovensky/anglicky, PDF, 632 kB)