Obsah stránky

Číslo 2016-03

SOCIETAS ET IURISPRUDENTIA – ČÍSLO 2016-03

KOMPLETNÁ VERZIA ČÍSLA 2016-03 (s. 1-219, PDF, 4152 kB)

Predná obálka a tiráž (slovensky/anglicky, PDF, 690 kB)
Redakčná rada (slovensky, PDF, 337 kB)
Editorial Board (anglicky, PDF, 331 kB)
Obsah (s. 9-9, slovensky, PDF, 345 kB)
Contents (s. 10-10, anglicky, PDF, 337 kB)

ŠTÚDIE

Informácie pre autorov (s. 200-205, slovensky, PDF, 446 kB)
Information for Authors (s. 206-211, anglicky, PDF, 438 kB)
Etický kódex (s. 212-215, slovensky, PDF, 405 kB)
Code of Ethics (s. 216-219, anglicky, PDF, 404 kB)
Zadná obálka (slovensky/anglicky, PDF, 632 kB)

Abstrakty 2016-03

KOMPLETNÁ VERZIA ČÍSLA 2016-03 (s. 1-219, PDF, 4152 kB)

Predná obálka a tiráž (slovensky/anglicky, PDF, 690 kB)
Redakčná rada (slovensky, PDF, 337 kB)
Obsah (s. 9-9, slovensky, PDF, 345 kB)

Jana Koprlová
Editoriál k jesennej edícii SOCIETAS ET IURISPRUDENTIA 2016 (s. 11-15, slovensky, PDF, 502 kB)

ŠTÚDIE

Игорь Иванович Бабин
Современная система местных налогов и сборов Украины (s. 21-40, rusky, PDF, 792 kB)

Аннотация: Местные налоги и сборы являются финансовой основой местного самоуправления. Реализация конституционных гарантий самостоятельности органов местного самоуправления зависит от закрепления в законодательстве достаточных и стабильных собственных источников доходов местных бюджетов. Ведь по ним органы местного самоуправления наделены реальными полномочиями по введению и взиманию. В статье показывается современная система местных налогов и сборов Украины. Раскрывается специфика местных налогов и сборов. Анализируются виды местных налогов и сборов. Показаны особенности каждого местного налога и сбора.

Ключевые слова: Налоговое право; налоговое законодательство; местные налоги и сборы; налог на имущество; земельный налог; транспортный налог; единый налог; туристический сбор; Украина.

Juraj Jankuv
Kľúčové momenty vývoja a súčasná podoba medzinárodného morského práva (s. 41-71, slovensky, PDF, 792 kB)

Abstrakt: Medzinárodné morské právo je možné definovať ako súhrn právnych noriem upravujúcich režim morských vôd a regulujúcich vzťahy medzi subjektmi medzinárodného práva v súvislosti s ich činnosťou na svetových moriach a oceánoch. Cieľom tejto štúdie je identifikovať kľúčové momenty vývoja medzinárodného morského práva, najpodstatnejšie črty jeho súčasnej úpravy, ktorá vychádza najmä z Dohovoru Organizácie Spojených národov o morskom práve (1982), a inštitucionálne zabezpečenie aplikácie medzinárodného morského práva.

Kľúčové slová: Medzinárodné právo verejné; medzinárodné morské právo; Dohovor Organizácie Spojených národov o morskom práve; Medzinárodná námorná organizácia.

Renata Pawlik
Sanctions from Perspective of Ius Puniendi: Between Criminal Liability and Liability for a Misdemeanour, and Administrative Liability – the Example of Poland (s. 72-116, anglicky, PDF, 964 kB)

Abstract: In a system of law, sanctions are defined as a set of negative legal effects that should apply when an addressee of a legal norm fails to abide by an order or prohibition regarding certain conduct. Their essence lies in the coercion applied in order to enforce obedience to a norm mandating specific behaviour. Thus understood, sanctions appear in various branches of the law (civil, administrative, labour, and disciplinary law alike) and, accordingly, also vary in nature. A tendency can currently be observed towards moving away from repressive sanctions; these are gradually being replaced with other forms of liability, particularly with civil and administrative sanctions. In light of the above-mentioned, it is worth taking a look at sanctions from the perspective of ius puniendi, in order to delimit the boundaries of criminal liability, misdemeanour liability, and administrative liability under the Polish system.

Key Words: Ius Puniendi; Criminal and Misdemeanour Law; Sanctions; Administrative Liability; Poland.

Kristián Blaškovič
Bezpečnostná rada Organizácie Spojených národov a environmentálne hrozby (s. 117-164, slovensky, PDF, 1004 kB)

Abstrakt: Koniec studenej vojny so sebou priniesol vznik alebo rozmach mnohých netradičných hrozieb pre medzinárodný mier a bezpečnosť. Patria medzi tzv. soft threats – šírenie chorôb, organizovaného zločinu či zhoršovanie životného prostredia. Všetky z nich sa dotýkajú konceptu tzv. human security, teda bezpečnosti človeka. Predovšetkým zmena klímy sa považuje za hrozbu, ktorá môže mať veľký dopad na medzinárodný mier a bezpečnosť, keďže pôsobí ako násobiteľ hrozieb, a preto sa o nej začína debatovať aj v Bezpečnostnej rade Organizácie Spojených národov. Uvedené debaty však v dôsledku rozpoltenosti štátov doteraz nikam neviedli. Cieľom predloženej štúdie je analyzovať bezpečnostné dopady klimatických zmien a ponúknuť niekoľko možností, ako by k nim Bezpečnostná rada mohla pristupovať. Príspevok je orientovaný do budúcnosti a ukazuje, ktoré hrozby sú vhodné na riešenie pred uvedeným orgánom, a zároveň poukazuje aj na nedostatky doterajších publikácií, ktoré sa venovali otázke vzťahu životného prostredia a Bezpečnostnej rady.

Kľúčové slová: Bezpečnostná rada Organizácie Spojených národov; životné prostredie; klimatické zmeny; environmentálne hrozby; bezpečnosť; sankcie; human security.

Marie Sciskalová – Soňa Harasimová
Percepce korupce mezi úředníky územních samosprávných celků (s. 165-176, česky, PDF, 703 kB)

Abstrakt: Příspěvek je věnován vnímání úplatkářství, korupce a korupčního jednání úředníky územních samosprávných celků. Záměrem je poukázat na znalost, případně neznalost právních předpisů souvisejících s projevy korupce nebo korupčního jednání. Cílem empirického výzkumu bylo zjistit, zda úředníci obcí a krajů dovedou vymezit nebo rozpoznat pojmy z této oblasti (teoretická část) a umí je přenést do praxe. V praktické části příspěvku jsou uvedené vybrané modelové situace a jejich možná řešení. Dílčím cílem praktické části příspěvku pak bylo zjistit, zda jedinec je schopen správné verbální komunikace s účastníkem správního řízení, například při spáchání dopravního přestupku a vymezení možného korupčního jednání z jeho strany.

Klíčová slova: Veřejná správa; úředník; správa věcí veřejných; úplatek; zneužití pravomoci úřední osoby; podplácení; korupce; korupční jednání; etický kodex; Česká republika.

Jana Koprlová
Applying the Skip Navigation Links in the Context of the Websites’ Accessibility of Central Public Administration Bodies in the Košice Region (s. 177-199, anglicky, PDF, 1525 kB)

Abstract: The study focuses in its main aim on seeking yet undetected or undefined deficits in relation to applying the skip navigation mechanism on the websites of the central public administration bodies in the Košice Region in the context of improving the websites accessibility and it consists of two separate parts. The first part presents a basic introduction to the questions of skip navigation links, with the key attention paid to the following three main areas: applying of skip navigation links, visual hiding of skip navigation links, and web browsers’ bug related to skip navigation links. The second part of the study concentrates on the basis of analysis of applying the skip navigation links on the websites of the central public administration bodies in the Košice Region on the processes focused on detection of potential deficits and gaps in the websites’ accessibility or related possible non-compliance with the legislation in force.

Key Words: Websites; Websites’ Accessibility; Skip Navigation Links; Public Administration; Central Public Administration Bodies; Compliance with Legislation in Force; the Košice Region; Analysis.

Informácie pre autorov (s. 200-205, slovensky, PDF, 446 kB)
Etický kódex (s. 212-215, slovensky, PDF, 405 kB)
Zadná obálka (slovensky/anglicky, PDF, 632 kB)