Právny režim Arktídy v kontexte relevantných noriem medzinárodného práva verejného

Úplný text príspevku

Vydanie vedeckého časopisu číslo 2016-04
Čítať príspevok (PDF)


  • Typ dokumentu: časopis
  • Typ príspevku: štúdia
  • Jazyk príspevku: slovenčina
  • Publikované: 31. 12. 2016
  • Formát súboru: PDF
  • Veľkosť súboru: 911 kB

Juraj Jankuv

In: Societas et iurisprudentia • 2016 • ročník 4 • číslo 4 • strany 91-133 • ISSN 1339-5467

Abstrakt: Cieľom tejto štúdie je identifikovať existujúcu právnu úpravu Arktídy z pohľadu platných a aplikovateľných noriem medzinárodného verejného práva, ako aj medzinárodné organizácie a orgány s pôsobnosťou v priestore Arktídy, s osobitným dôrazom kladeným na právny režim Severného ľadového oceánu. Uvedené analýzy umožnia sformulovať závery o súčasnej podobe právneho režimu Arktídy z hľadiska noriem medzinárodného verejného práva a inštitucionálneho zabezpečenia jeho aplikácie.

Kľúčové slová: Medzinárodné právo verejné; Severný ľadový oceán; Arktída; medzinárodné morské právo; medzinárodné právo životného prostredia; domorodé národy; Arktická rada.

URL: http://sei.iuridica.truni.sk/archive/2016/04/SEI-2016-04-Studies-Jankuv-Juraj.pdf

Bibliografická citácia

JANKUV, J. Právny režim Arktídy v kontexte relevantných noriem medzinárodného práva verejného. Societas et iurisprudentia [online]. 2016, roč. 4, č. 4, s. 91-133 [cit. 2020-01-01]. ISSN 1339-5467. Dostupné na: http://sei.iuridica.truni.sk/medzinarodny-vedecky-casopis/archiv/cislo-2016-04/pravny-rezim-arktidy-v-kontexte-relevantnych-noriem-medzinarodneho-prava-verejneho/.