Obsah stránky

Číslo 2017-01

SOCIETAS ET IURISPRUDENTIA – ČÍSLO 2017-01

KOMPLETNÁ VERZIA ČÍSLA 2017-01 (s. 1-228, PDF, 6078 kB)

Predná obálka a tiráž (slovensky/anglicky, PDF, 690 kB)
Redakčná rada (slovensky, PDF, 337 kB)
Editorial Board (anglicky, PDF, 331 kB)
Obsah (s. 9-10, slovensky, PDF, 351 kB)
Contents (s. 11-12, anglicky, PDF, 342 kB)

ŠTÚDIE

ESEJE

Informácie pre autorov (s. 209-214, slovensky, PDF, 447 kB)
Information for Authors (s. 215-220, anglicky, PDF, 438 kB)
Etický kódex (s. 221-224, slovensky, PDF, 405 kB)
Code of Ethics (s. 225-228, anglicky, PDF, 398 kB)
Zadná obálka (slovensky/anglicky, PDF, 632 kB)

Abstrakty 2017-01

KOMPLETNÁ VERZIA ČÍSLA 2017-01 (s. 1-228, PDF, 6078 kB)

Predná obálka a tiráž (slovensky/anglicky, PDF, 690 kB)
Redakčná rada (slovensky, PDF, 337 kB)
Obsah (s. 9-10, slovensky, PDF, 351 kB)

Jana Koprlová
Editoriál k jarnej edícii SOCIETAS ET IURISPRUDENTIA 2017 (s. 13-17, slovensky, PDF, 495 kB)

ŠTÚDIE

Игорь Иванович Бабин
Добросовестность налогоплательщика как фактор безопасности государства: реалии налогового законодательства и судебной практики Украины (s. 23-37, rusky, PDF, 683 kB)

Аннотация: Проанализирована категория “добросовестность налогоплательщика” и особенности ее применения в налоговом законодательстве и судебной практике Украины. Показано оценочный и субъективный характер данного понятия. Поскольку четкие, закрепленные в законе критерии добросовестности отсутствуют, а судебная практика характеризуется чрезвычайно широким набором таких критериев и их неодинаковым применением. Используется категория “добросовестность налогоплательщика” налоговыми органами и судами для борьбы со злоупотреблением своими правами налогоплательщиками и уклонением от уплаты налогов. Но, если предположить, что недобросовестность является одним из проявлений злоупотребления налогоплательщиком своими гражданскими или налоговыми правами, то несложно обнаружить, что действующее налоговое законодательство имеет средства воздействия на такого налогоплательщика. Понятие “добросовестность” имеет скорее морально-этическую, чем правовую природу, следует из содержания конституционных норм, обеспечивающих социальный и демократический характер Украины. Вместе с тем, механическое использование этих неюридических понятий в судебной практике при разрешении конкретных налоговых споров может привести к нарушению демократических и правовых принципов. Более того, использование в административном судопроизводстве такого понятия как “добросовестность” может привести к незаконному и необоснованному решению по делу. Применение юридической фикции “недобросовестный налогоплательщик” для заполнения пробелов налогового законодательства и применения к налогоплательщику налоговых санкций: 1) нарушает презумпцию невиновности налогоплательщика; 2) поощряет процессуальную недобросовестность налоговых органов; 3) ведет к судебным ошибкам; 4) нарушает баланс публичных и частных интересов в правовом государстве.

Ключевые слова: Налоговое право; налоговое законодательство; добросовестность налогоплательщика; Украина.

Monika Jurčová
Unfair Commercial Practices and Unfair Contract Terms in the Slovak Republic and Their Reflection in the Slovak Case Law (s. 38-63, anglicky, PDF, 755 kB)

Abstract: The Unfair Contract Terms Directive and the Unfair Commercial Practices Directive as well as their application in the Slovak case law create the topical problem in the Slovak contract law. Both directives have significantly improved the position of the weaker party to contract. The study deals with the question whether the principle-based approach (the general clause) or the list of terms and practices should be preferred form of regulation as well as with their expressions in the case law. The maximum (Unfair Commercial Practices Directive) and the minimum harmonisation (Unfair Contract Terms Directive) approaches implemented by these directives are partly linked to the second question in the relation to the legal nature of the list of unfair contract terms in the Slovak Civil Code. The importance of unfair competition rules in the Slovak Commercial Code may not be overlooked in the future as the important tool to prevent the unfair commercial practices not only between traders but also those targeted against consumers.

Key Words: Unfair Terms; Unfair Commercial Practices; Contractual Consequences; Unfair Competition; Protection of Consumer; the Slovak Republic.

Eva Šimečková
Právní úprava mobbingu ve veřejné správě ve Španělsku (s. 64-79, česky, PDF, 706 kB)

Abstrakt: Španělský právní řád neupravuje v žádném (obecném) zákoně výslovnou ochranu zaměstnanců před mobbingem, výjimkou je pouze oblast veřejné správy. Násilí na pracovišti porušuje základní práva a svobody zakotvené v ústavě, zejména právo na rovné zacházení a právo na lidskou důstojnost. Oblast veřejné správy je upravena Zákonem č. 7/2007 o základním statutu zaměstnance veřejné správy, který určil, že morální obtěžování (mobbing) je kárným proviněním. Procesní postup při řešení obtěžování ve veřejné správě upravuje vyhláška, která stanovuje konkrétní jednání a postupy, s cílem předejít obtěžování na pracovišti v oblasti veřejné správy, a také postupy a sankce pro případy, kdy k němu dojde.

Klíčová slova: Násilí na pracovišti; mobbing; rovné zacházení; diskriminace; právo na lidskou důstojnost; veřejná správa; kárné provinění; sankce; prevence; řešení konfliktů; správní soudnictví; Španělsko.

Martina Kantorová
K problematike trestného činu neodvedenia dane a poistného (s. 80-96, slovensky, PDF, 658 kB)

Abstrakt: Autorka sa v príspevku sústreďuje na problematiku trestného činu neodvedenia dane a poistného z pohľadu právneho poriadku Slovenskej republiky. Analyzuje jeho súčasnú právnu reguláciu a súvisiace inštitúty, zamýšľa sa nad nedostatkami platnej právnej úpravy a poskytuje možné návrhy a riešenia de lege ferenda.

Kľúčové slová: Neodvedenie dane a poistného; trestný čin; Trestný zákon; Slovenská republika.

Kristián Blaškovič
Postavenie žien v medzinárodnom práve – rodová rovnosť v mierových misiách Organizácie Spojených národov (s. 97-119, slovensky, PDF, 762 kB)

Abstrakt: Postavenie žien v medzinárodných vzťahoch sa v posledných rokoch značne zmenilo. V danej súvislosti sa javí, že Rezolúcia Bezpečnostnej rady Organizácie Spojených národov č. 1325 (2000) bola prelomová, nakoľko sa ako prvá venovala problémom sexuálneho násilia páchaného na dievčatách a ženách počas ozbrojených konfliktov. Neskôr sa Bezpečnostná rada začala venovať ženám nielen ako obetiam, ale i ako aktérkam v bezpečnostných vzťahoch, čo viedlo k výzvam na ich väčšie rozmiestňovanie v mierových misiách. Predložený príspevok sa venuje úlohe, ktorú môžu ženy zohrať v týchto misiách. Účelom ich rozmiestňovania je nielen presadzovať rodovú rovnosť, ale aj čeliť problému sexuálneho zneužívania páchaného mužskými príslušníkmi mierových misií. Navyše, ženy môžu výrazným spôsobom prispievať k získaniu dôvery miestnych žien, nakoľko iba ony sú schopné ich pochopiť a reagovať na ich problémy. Aj napriek tomu, že ženy môžu byť veľmi úspešné pri plnení mandátu misie, stále sú rozmiestňované iba v obmedzených počtoch.

Kľúčové slová: Medzinárodné právo; ženy; postavenie žien v medzinárodnom práve; rodová rovnosť; mierové misie; Bezpečnostná rada Organizácie Spojených národov.

Jozef Zámožík
Zmier v rozhodcovskom konaní (s. 120-141, slovensky, PDF, 789 kB)

Abstrakt: Jedným z prejavov sociálnej funkcie práva je preferencia zmierlivého riešenia sporov. Málo známym a veľmi okrajovo reglementovaným inštitútom napomáhajúcim zmierlivému riešeniu sporov je rozhodcovské zmierovacie konanie a rozhodcovský rozsudok o dohodnutých podmienkach, ktorým sa zaznamenáva dosiahnutý zmier. Ide o alternatívnu formu rozhodovania súkromnoprávnych sporov. Príspevok sa zaoberá práve teoretickými i praktickými právnymi aspektmi zmieru uzatvoreného v rozhodcovskom konaní a rozhodcovským rozsudkom, ktorý takýto zmier zaznamenáva – najmä jeho právnym režimom, formou, obsahom a účinkami.

Kľúčové slová: Zmierovacie konanie; zmier; rozhodcovský rozsudok o dohodnutých podmienkach; rozhodcovský zmier; rozhodcovské konanie; Slovenská republika.

Jana Koprlová
Comparison of Applying the Skip Navigation Links in the Context of the Websites’ Accessibility of Central State Administration Bodies in the Slovak Republic between the Years 2014 and 2017 (s. 142-189, anglicky, PDF, 2994 kB)

Abstract: The study focuses in its main aim on seeking of differences in deficits relating to applying the skip navigation mechanism on the websites of the central state administration bodies in the Slovak Republic in the context of improving the websites accessibility between the years 2014 and 2017. It consists of two separate parts. The first part presents a basic introduction to the questions of skip navigation links, with the key attention paid to the following three main areas: applying of skip navigation links, visual hiding of skip navigation links, and web browsers’ bug related to skip navigation links. The second part of the study concentrates on the basis of a temporal analysis of differences in applying the skip navigation links on the websites of the central state administration bodies in the Slovak Republic on the processes focused on detection of potential deficits and gaps in the websites’ accessibility or related possible non-compliance with the legislation in force.

Key Words: Websites; Websites’ Accessibility; Skip Navigation Links; Public Administration; Central State Administration Bodies; Compliance with Legislation in Force; Analysis; Period between Years 2014 and 2017; the Slovak Republic.

ESEJE

Miroslava Szarková
Ekonomická a finančná gramotnosť ako súčasť manažérskych zručností absolventov vysokých škôl (s. 190-199, slovensky, PDF, 616 kB)

Abstrakt: V súčasnej dobe vstupujú do manažérskych pozícií odborníci rôzneho vzdelania a rôznych profesií, čo môže mať, a často aj má za následok prijímanie nie vždy adekvátnych rozhodnutí a postupov v oblasti finančného, ako aj ekonomického riadenia podnikov. Príspevok analyzuje význam a potrebu zvýšenia ekonomickej a finančnej gramotnosti ako súčasti manažérskych zručností. Zameriava sa na zdôvodnenie ekonomickej a finančnej gramotnosti, hlavne u absolventov rôznych, nemanažérskych študijných programov, ktorí sú v manažérskych pozíciách, respektíve ktorí sa na výkon manažérskych pozícií pripravujú. Poukazuje na skutočnosť, že ekonomická a finančná gramotnosť je komplexná manažérska zručnosť, ktorá okrem vzdelania v manažérskych disciplínach obsahuje tiež ekonomické, legislatívne a sociálno-psychologické poznatky a vedomosti. Predložený príspevok vznikol v rámci riešenia projektu VEGA 1/0662/15.

Kľúčové slová: Ekonomická gramotnosť; finančná gramotnosť; manažérske zručnosti.

Silvia Treľová
Manažérsko-právne aspekty vzdelávania a rozvoja zamestnancov ako ľudských zdrojov podniku (s. 200-208, slovensky, PDF, 597 kB)

Abstrakt: Významným zdrojom úspechu organizácií je kvalifikovaná pracovná sila, pri ktorej sa v ostatnom období kladie dôraz na flexibilitu, adaptabilitu a proaktívnosť. Príspevok je zameraný na vzdelávanie a rozvoj zamestnancov ako prostriedok k dosiahnutiu uvedených vlastností. Analýza s použitím metódy komparácie približuje problematiku prehlbovania a zvyšovania kvalifikácie zamestnancov z hľadiska pracovnoprávnych predpisov. Cieľom príspevku je poukázať na úzke prepojenie práva a manažmentu v otázke vzdelávania zamestnancov ako ľudských zdrojov podniku.

Kľúčové slová: Ľudské zdroje; vzdelávanie zamestnancov; vzdelávanie a rozvoj zamestnancov; prehlbovanie kvalifikácie zamestnancov; zvyšovanie kvalifikácie zamestnancov; Slovenská republika.

Informácie pre autorov (s. 209-214, slovensky, PDF, 447 kB)
Etický kódex (s. 221-224, slovensky, PDF, 405 kB)
Zadná obálka (slovensky/anglicky, PDF, 632 kB)