Obsah stránky

Číslo 2017-02

SOCIETAS ET IURISPRUDENTIA – ČÍSLO 2017-02

KOMPLETNÁ VERZIA ČÍSLA 2017-02 (s. 1-212, PDF, 4672 kB)

Predná obálka a tiráž (slovensky/anglicky, PDF, 690 kB)
Redakčná rada (slovensky, PDF, 337 kB)
Editorial Board (anglicky, PDF, 332 kB)
Obsah (s. 9-10, slovensky, PDF, 355 kB)
Contents (s. 11-12, anglicky, PDF, 343 kB)

ŠTÚDIE

Informácie pre autorov (s. 193-198, slovensky, PDF, 447 kB)
Information for Authors (s. 199-204, anglicky, PDF, 438 kB)
Etický kódex (s. 205-208, slovensky, PDF, 405 kB)
Code of Ethics (s. 209-212, anglicky, PDF, 403 kB)
Zadná obálka (slovensky/anglicky, PDF, 632 kB)

Abstrakty 2017-02

KOMPLETNÁ VERZIA ČÍSLA 2017-02 (s. 1-212, PDF, 4672 kB)

Predná obálka a tiráž (slovensky/anglicky, PDF, 690 kB)
Redakčná rada (slovensky, PDF, 337 kB)
Obsah (s. 9-10, slovensky, PDF, 355 kB)

Jana Koprlová
Editoriál k letnej edícii SOCIETAS ET IURISPRUDENTIA 2017 (s. 13-17, slovensky, PDF, 503 kB)

ŠTÚDIE

Peter Mosný
Poprvopovojnový vzrast maďarského antisemitizmu ako predpoklad prijatia prvého protižidovského zákona v Maďarsku i v Európe v 20. storočí (s. 23-37, slovensky, PDF, 647 kB)

Abstrakt: Závery prvej svetovej vojny mali pre Uhorské kráľovstvo zničujúce následky. Jeho územný i štátoprávny rozpad, s následným vznikom nástupníckeho maďarského štátu, sprevádzal politický, ekonomický i celkový spoločenský chaos. Súčasne sa nastoľovala otázka zodpovednosti za prehru v celosvetovom konflikte. Obetným baránkom sa stali maďarskí Židia. Stúpajúci antisemitizmus širokých vrstiev maďarského národa vyústil do prijatia prvého maďarského i celoeurópskeho protižidovského zákona v 20. storočí – zákonného článku XXV/1920.

Kľúčové slová: Nástupnícky maďarský štát; antisemitizmus; maďarskí Židia; „numerus clausus“.

Gustáv Dianiška – Tomáš Strémy – Ondrej Laciak
Alternative Sanctions in the Spanish Criminal Law (s. 38-49, anglicky, PDF, 669 kB)

Abstract: The paper is mainly focused on alternative sanctions that are amended in the Spanish criminal law. We think that the Slovak criminal law is not very different in developing alternative sanctions as the Spanish criminal law and this is the main reason why we have entitled the presented paper with the above-mentioned title. The Spanish legal system (and most of legal systems) allows that some sanctions of deprivation of liberty can be suspended or substituted by other sanctions that prevent entry in prison if the offender fulfils the requirements.

Key Words: Criminal Law; Restorative Justice; Retributive Justice; Criminal Code; Alternative Sanctions; Compulsory Labour; House Arrest; Electronic Devices; Spain.

Juraj Jankuv
Kľúčové momenty vývoja, súčasná podoba a inštitucionálne zabezpečenie medzinárodnoprávneho režimu kozmického priestoru a nebeských telies (s. 50-84, slovensky, PDF, 826 kB)

Abstrakt: Cieľom tejto štúdie je identifikovať a analyzovať kľúčové momenty vývoja, súčasnú podobu, ako aj inštitucionálne zabezpečenie medzinárodnoprávneho režimu kozmického priestoru a nebeských telies v duchu existujúcich obyčajových, zmluvných i nezáväzných soft law noriem medzinárodného verejného práva. Tieto analýzy umožnia identifikovať najdôležitejšie problémy a výzvy medzinárodného kozmického práva ako jedného z najmladších pododvetví medzinárodného práva verejného.

Kľúčové slová: Medzinárodné právo verejné; kozmický priestor; nebeské telesá; medzinárodné organizácie; medzinárodné orgány.

Marianna Novotná
Miera nebezpečenstva ako kritérium prísnosti deliktnej zodpovednosti (s. 85-107, slovensky, PDF, 814 kB)

Abstrakt: Rozsah očakávanej ujmy, ktorá hrozí, a miera pravdepodobnosti vzniku ujmy sú jedným (nie však jediným) z kritérií, na základe ktorých dochádza k normatívnemu vymedzeniu prísnosti zodpovednosti za spôsobenú škodu, a to nielen v zmysle „tradičného“ rozlišovania dichotómie zodpovednosti založenej na zavinení a zodpovednosti nezaloženej na zavinení, ale i v rámci plynulého procesu „sprísňovania“ zodpovednosti – od čistej formy subjektívnej zodpovednosti po objektívnu zodpovednosť bez možnosti liberácie pomocou špecifických regulatívnych prostriedkov a mechanizmov.

Kľúčové slová: Deliktné právo; nebezpečenstvo; riziko; prísna zodpovednosť; zodpovednosť založená na zavinení; kritériá prísnosti zodpovednosti; Slovenská republika.

Štefan Siskovič – Matúš Repka – Roman Gorelka
Vplyv postmoderny na úvahy o rozvoji diskurzu v rámci výučby (s. 108-125, slovensky, PDF, 716 kB)

Abstrakt: Príspevok načrtáva minulé, súčasné a budúce možné smery vo výučbe humanitných vied, so zameraním kladeným na súčasnú situáciu slovenských univerzít. Spoločenská potreba udržiavať určitú kvalitu humanitného vzdelávania sa demonštruje na probléme interpretácie. Často sa môžeme stretnúť s názorom, že obsah nášho jazyka sa utvára interpretáciou – výkladom, či už sveta okolo nás, alebo aj samotných textov. Problémom je, ak subjekt k takejto činnosti v rámci vzdelávacieho procesu nepristupuje aktívne. Následkom totiž býva redukcia informačného obsahu učiva, čo vedie študenta k pasívnemu a nekritickému preberaniu presvedčení rôzneho druhu. Uvedený jav je pritom nežiaduci nielen v oblasti právnej interpretácie, ale je predovšetkým nebezpečný pre normálne fungovanie demokracie. Výučba v malých skupinách je preto navrhovaným prístupom, pomocou ktorého možno dosiahnuť, aby vzdelávanie viedlo študentov k vykonávaniu aktívnej interpretácie, a tým podnietilo diskurz a tvorbu stabilnej demokratickej spoločnosti.

Kľúčové slová: Postmoderna; diskurz; dekonštrukcia; humanitné vedy; štrukturalizmus.

Marie Sciskalová – Soňa Harasimová
Vládní politika boje s korupcí a její dopad na subjekty působící ve veřejné správě (s. 126-141, česky, PDF, 729 kB)

Abstrakt: Příspěvek se zaměřuje na implementaci vládní politiky boje s korupcí na nejnižší úrovni státní správy a místní samosprávy. Východiskem pro teoretickou část je analýza vládních dokumentů, především Akčních plánů pro boj s korupcí pro vybraná léta. Důležitý bod v boji s korupcí tvoří kromě vzdělávání úředníků ve služebním poměru a úředníků samosprávných celků také oblast prevence, zamezení plýtvání veřejnými prostředky a posílení kontroly v oblasti veřejné správy. Cílem aplikovaného dotazníkového šetření je zjistit, jak úředníci vnímají korupci a korupční jednání s ohledem na vládní strategii informovanosti v této oblasti. Dílčím cílem empirického šetření je uplatnění etického kodexu na pracovišti a transparentního a otevřeného přístupu k informacím. V praxi se zejména jedná o využití Národního katalogu otevřených dat, který provozuje Ministerstvo vnitra České republiky.

Klíčová slova: Úředník; etický kodex; transparentní přístup k informacím; hospodárné nakládání s majetkem státu a obce; podplácení; korupce; korupční jednání; vzdělávání úředníků; dotazníkové šetření; Česká republika.

Marta Matulčíková
Uplatňovanie metód vzdelávania v ďalšom profesijnom vzdelávaní zameranom na podporu ekonomickej gramotnosti zamestnancov v zdravotníctve (s. 142-161, slovensky, PDF, 784 kB)

Abstrakt: Metódy vzdelávania a ich výber sú významným realizačným prvkom vzdelávania. Nielen ciele a obsah vzdelávania ovplyvňujú výber uplatnenej metódy vzdelávania, ale i záujem frekventantov vzdelávania, schopnosti a erudovanosť lektora vzdelávania. Od uplatňovaných metód vzdelávania závisí výsledok vzdelávania meraný objemom osvojených poznatkov, ale aj záujem frekventantov o vzdelávanie. Metódy vyžadujúce vysoké nároky na úsilie frekventantov môžu pôsobiť demotivačne a môžu znižovať záujem o vzdelávanie.

Kľúčové slová: Zdravotnícke zariadenie; ekonomické vzdelávanie v zdravotníctve; ďalšie vzdelávanie; ľudské zdroje; metódy vzdelávania; výskum; Slovenská republika.

Miroslav Kmeťko
Miera nezamestnanosti a investície (s. 162-172, slovensky, PDF, 847 kB)

Abstrakt: Miera nezamestnanosti je veľmi dôležitá pre finančné trhy. Jej úroveň smeruje hlavne ku zmenám úrokovej sadzby centrálnej banky. Miera nezamestnanosti je tiež úzko spojená s mierou investovania firiem. Je totiž hlavným signálom, ako sa budú meniť základné úrokové miery centrálnou bankou. Predložený príspevok ponúka čiastkové výsledky výskumného projektu uskutočneného vo vyššie uvedenej oblasti.

Kľúčové slová: Miera nezamestnanosti; centrálna banka; investície; úroková miera; akciový index; Spojené štáty americké; Nemecko.

Jana Koprlová
Comparison of Applying the Skip Navigation Links in the Context of the Websites’ Accessibility of Self-governing Regions in the Slovak Republic between the Years 2014 and 2017 (s. 173-192, anglicky, PDF, 1474 kB)

Abstract: The study focuses in its main aim on seeking of differences in deficits relating to applying the skip navigation mechanism on the websites of the self-governing regions in the Slovak Republic in the context of improving the websites accessibility between the years 2014 and 2017. It consists of two separate parts. The first part presents a basic introduction to the questions of skip navigation links, with the key attention paid to the following three main areas: applying of skip navigation links, visual hiding of skip navigation links, and web browsers’ bug related to skip navigation links. The second part of the study concentrates on the basis of a temporal analysis of differences in applying the skip navigation links on the websites of the self-governing regions in the Slovak Republic on the processes focused on detection of potential deficits and gaps in the websites’ accessibility or related possible non-compliance with the legislation in force.

Key Words: Websites; Websites’ Accessibility; Skip Navigation Links; Public Administration; Self-governing Regions; Compliance with Legislation in Force; Analysis; Period between Years 2014 and 2017; the Slovak Republic.

Informácie pre autorov (s. 193-198, slovensky, PDF, 447 kB)
Etický kódex (s. 205-208, slovensky, PDF, 405 kB)
Zadná obálka (slovensky/anglicky, PDF, 632 kB)