Uplatňovanie metód vzdelávania v ďalšom profesijnom vzdelávaní zameranom na podporu ekonomickej gramotnosti zamestnancov v zdravotníctve

Úplný text príspevku

Vydanie vedeckého časopisu číslo 2017-02
Čítať príspevok (PDF)


  • Typ dokumentu: časopis
  • Typ príspevku: štúdia
  • Jazyk príspevku: slovenčina
  • Publikované: 30. 6. 2017
  • Formát súboru: PDF
  • Veľkosť súboru: 784 kB

Marta Matulčíková

In: Societas et iurisprudentia • 2017 • ročník 5 • číslo 2 • strany 142-161 • ISSN 1339-5467

Abstrakt: Metódy vzdelávania a ich výber sú významným realizačným prvkom vzdelávania. Nielen ciele a obsah vzdelávania ovplyvňujú výber uplatnenej metódy vzdelávania, ale i záujem frekventantov vzdelávania, schopnosti a erudovanosť lektora vzdelávania. Od uplatňovaných metód vzdelávania závisí výsledok vzdelávania meraný objemom osvojených poznatkov, ale aj záujem frekventantov o vzdelávanie. Metódy vyžadujúce vysoké nároky na úsilie frekventantov môžu pôsobiť demotivačne a môžu znižovať záujem o vzdelávanie.

Kľúčové slová: Zdravotnícke zariadenie; ekonomické vzdelávanie v zdravotníctve; ďalšie vzdelávanie; ľudské zdroje; metódy vzdelávania; výskum; Slovenská republika.

URL: http://sei.iuridica.truni.sk/archive/2017/02/SEI-2017-02-Studies-Matulcikova-Marta.pdf

Bibliografická citácia

MATULČÍKOVÁ, M. Uplatňovanie metód vzdelávania v ďalšom profesijnom vzdelávaní zameranom na podporu ekonomickej gramotnosti zamestnancov v zdravotníctve. Societas et iurisprudentia [online]. 2017, roč. 5, č. 2, s. 142-161 [cit. 2020-01-01]. ISSN 1339-5467. Dostupné na: http://sei.iuridica.truni.sk/medzinarodny-vedecky-casopis/archiv/cislo-2017-02/uplatnovanie-metod-vzdelavania-v-dalsom-profesijnom-vzdelavani-zameranom-na-podporu-ekonomickej-gramotnosti-zamestnancov-v-zdravotnictve/.