Obsah stránky

Číslo 2017-04

SOCIETAS ET IURISPRUDENTIA – ČÍSLO 2017-04

KOMPLETNÁ VERZIA ČÍSLA 2017-04 (s. 1-243, PDF, 3106 kB)

Predná obálka a tiráž (slovensky/anglicky, PDF, 690 kB)
Redakčná rada (slovensky, PDF, 338 kB)
Editorial Board (anglicky, PDF, 332 kB)
Obsah (s. 9-10, slovensky, PDF, 354 kB)
Contents (s. 11-12, anglicky, PDF, 345 kB)

ŠTÚDIE

ESEJE

INFORMÁCIE

Informácie pre autorov (s. 224-229, slovensky, PDF, 447 kB)
Information for Authors (s. 230-235, anglicky, PDF, 438 kB)
Etický kódex (s. 236-239, slovensky, PDF, 405 kB)
Code of Ethics (s. 240-243, anglicky, PDF, 397 kB)
Zadná obálka (slovensky/anglicky, PDF, 632 kB)

Abstrakty 2017-04

KOMPLETNÁ VERZIA ČÍSLA 2017-04 (s. 1-243, PDF, 3106 kB)

Predná obálka a tiráž (slovensky/anglicky, PDF, 690 kB)
Redakčná rada (slovensky, PDF, 338 kB)
Obsah (s. 9-10, slovensky, PDF, 354 kB)

Jana Koprlová
Editoriál k zimnej edícii SOCIETAS ET IURISPRUDENTIA 2017 (s. 13-17, slovensky, PDF, 496 kB)

ŠTÚDIE

Олександр Романович Ковалишин
Непрямой иск: зарубежный опыт и перспективы имплементации в Украине (s. 23-41, rusky, PDF, 746 kB)

Аннотация: Систематические нарушения бизнесменов и корпоративных предприятий встречаются довольно часто. В то время как компании Enron и WorldCom были поводами для корпоративной реформы в Соединенных Штатах Америки, скандалы вокруг компаний Ahold и Parmalat были прологом к соответствующим реформам по всей Европе. Ни одна страна не застрахована от того, что чиновники компании могут неправильно себя вести, причиняя ущерб инвесторам, потребителям и разрушая акционерный капитал. Производный иск – это вид судебного иска, цель которого состоит в том, чтобы предотвратить эти нарушения. Производный иск – вид судебного иска, который инициируется акционером корпорации против директоров, правления или других акционеров корпорации за нарушения со стороны правления. Этот тип иска часто возникает, когда есть неэффективное руководство, злоупотребления, мошенничество, которые проигнорированы должностными лицами и советом директоров корпорации. Производные иски становятся все более распространенными в Европе. Один из юридических источников для его внедрения – Директива ЕС о правах акционеров. Директива 2007/36/EC о правах акционеров излагает минимальные требования, касающиеся проведения общих собраний. Есть также несколько других, которые регулируют процедуру тяжбы. Украина не состоит среди пионеров внедрения производного иска. Но с недавних пор последний был также имплементирован в украинском законодательстве. Данная научная статья раскрывает правовую основу его функционирования а также позиции украинских ученых.

Ключевые слова: Производный иск; права миноритарных акционеров; защита инвесторов; компании капиталов; сравнения производных исков; Украина.

Andrea Olšovská – Marianna Novotná
Odstúpenie a výpoveď vo vzťahu k pracovnoprávnym zmluvám a dohodám (s. 42-59, slovensky, PDF, 665 kB)

Abstrakt: Odstúpenie od zmluvy, rovnako ako výpoveď zmluvy sú civilnoprávne (súkromnoprávne) inštitúty, realizáciou ktorých dochádza k zániku dotknutého záväzkovoprávneho vzťahu. Napriek štandardnému ukotveniu týchto právnych prostriedkov v rámci jednotlivých odvetví súkromného práva nie je ponímanie rozsahu a obsahu možnosti ich aplikácie v pracovnoprávnych zmluvných vzťahoch jednoznačné a bezproblémové. Nejasnosti vyplývajú najmä vo vzťahu k riešeniu otázky, do akej miery je prípustné takéto ukončenie zmluvného vzťahu s prvkami pracovnoprávnej povahy na základe všeobecných dôvodov odstúpenia, prípadne výpovede, upravených civilnoprávnymi normami Občianskeho zákonníka ako základného predpisu všeobecného súkromného práva.

Kľúčové slová: Pracovné právo; občianske právo; subsidiarita; odstúpenie od zmluvy; výpoveď zmluvy; Slovenská republika.

Juraj Jankuv
Vývoj, súčasná podoba a inštitucionálne zabezpečenie medzinárodnoprávneho režimu vzdušného priestoru (s. 60-101, slovensky, PDF, 864 kB)

Abstrakt: Cieľom predloženej štúdie je identifikovať a analyzovať vývoj, súčasnú podobu, ako aj inštitucionálne zabezpečenie medzinárodnoprávneho režimu vzdušného priestoru v duchu existujúcich obyčajových, zmluvných i nezáväzných soft law noriem medzinárodného verejného práva, a v stručnom pohľade i v duchu noriem práva Európskej únie. Osobitný priestor bude v štúdii venovaný i problematike interakcie medzinárodnoprávneho režimu vzdušného priestoru a medzinárodného práva životného prostredia v oblasti ochrany klímy. Tieto analýzy nám umožnia identifikovať najdôležitejšie problémy a výzvy medzinárodného leteckého práva ako jedného z významných pododvetví medzinárodného práva verejného.

Kľúčové slová: Medzinárodné právo verejné; medzinárodnoprávny režim; vzdušný priestor; medzinárodné organizácie; medzinárodné orgány.

Gabriela Halířová
Dočasné vyslání zaměstnanců do Evropské unie z pohledu práva sociálního zabezpečení (s. 102-123, česky, PDF, 783 kB)

Abstrakt: V předloženém příspěvku se autorka zamýšlí nad smyslem koordinace jednotlivých systémů sociálního zabezpečení zemí Evropské unie a vztahu koordinace s volným pohybem osob jako jedním ze základních kamenů Evropské unie. Koordinace sociálního zabezpečení umožňuje osobám pohybujícím se v rámci Evropské unie a jejich rodinným příslušníkům získat nárok na dávkové plnění v případě vzniku sociální události či splnění podmínek na hmotné zabezpečení mimo zemi svého bydliště či zemi pojištění. Příspěvek se zabývá jedním ze základních principů koordinace sociálního zabezpečení – principem jediného pojištění (aplikace jednoho právního řádu) a nejvýznamnější odchylkou od lex loci laboris – vysláním pracovníků. Další odchylka při určování příslušnosti právních předpisů je stanovena v případě výkonu výdělečné činnosti ve dvou či více členských státech Evropské unie. Určení právního řádu, kterým se právní vztah sociálního zabezpečení u konkrétní osoby bude řídit, je stěžejní pro odvod příspěvků (pojistného), splnění podmínek nároku na dávku a poskytování dávek.

Klíčová slova: Právo sociálního zabezpečení; vyslání; zaměstnanci; osoby samostatně výdělečně činné; příslušnost právních předpisů sociálního zabezpečení jednoho členského státu Evropské unie; lex loci laboris; sídlo zaměstnavatele; koordinace sociálního zabezpečení; výkon podstatných činností zaměstnavatele ve vysílajícím členském státě; Evropská unie; Česká republika.

Jakub Morávek
Sdílená ekonomika nejen z hlediska právní úpravy pracovněprávních vztahů (s. 124-142, česky, PDF, 673 kB)

Abstrakt: Příspěvek se zaměřuje na právní aspekty sdílené ekonomiky – poskytování služeb prostřednictvím moderních technologií. Pojednává o předpokladech právní regulace (dobrého práva) a podmínkách platnosti právního řádu. V uvedeném kontextu dále označuje stávající limity platnosti právního řádu vůči službám poskytovaným prostřednictvím moderních technologií. Na základě dosažených závěrů se autor v kontextu výchozích předpokladů konstrukce sociálního státu zaobírá otázkami, zda je potřebná nová právní regulace poskytování služeb prostřednictvím moderních technologií a jaká by měla být její podoba.

Klíčová slova: Pracovní právo; sdílená ekonomika; právní úprava; vláda práva; sociální stát; lidská práva; Česká republika.

Marek Švec – Simona Schuszteková – Adam Madleňák
Prekážka v práci na strane zamestnanca na výkon odborovej funkcie (s. 143-161, slovensky, PDF, 662 kB)

Abstrakt: Vedecký príspevok sa zaoberá analýzou relevantných ustanovení Zákonníka práce Slovenskej republiky dotýkajúcich sa poskytovania pracovného voľna zamestnancom na výkon odborovej funkcie. Autori si kladú za cieľ na základe skúseností z aplikačnej praxe poukázať na existujúce rozdiely v jednotlivých právnych inštitútoch (porovnanie inštitútu prekážky v práci na strane zamestnanca a inštitútu poskytnutia pracovného voľna na výkon činnosti odborovej organizácie). Predmetom právneho výkladu je rovnako problematika hmotného zabezpečenia zamestnancov počas čerpania poskytnutého pracovného voľna zo strany zamestnávateľa i výklad k vybraným pracovnoprávnym nárokom zamestnancov.

Kľúčové slová: Pracovné právo; Zákonník práce; prekážka v práci na strane zamestnanca; pracovné voľno; náhrada mzdy; odborová organizácia; zamestnanec; zamestnávateľ; Slovenská republika.

Silvia Beierová
Kontrola elektronickej komunikácie zamestnanca v rozhodovacej činnosti súdov (s. 162-186, slovensky, PDF, 753 kB)

Abstrakt: Monitorovanie elektronickej komunikácie zamestnanca sa stalo efektívnym nástrojom na kontrolu plnenia pracovných úloh a povinností zamestnanca. Ide však o zásadný zásah do súkromia zamestnanca, a to aj v prípade, ak zamestnávateľ obmedzil používanie pracovného počítača výlučne na plnenie pracovných úloh. Analýzou judikátov a syntézou záverov súdov v analogických prípadoch možno dospieť k záveru, že v kolízii záujmu na ochrane súkromia zamestnanca na jednej strane a záujmu zamestnávateľa na ochrane vlastníctva na strane druhej sa súdy v poslednom období priklonili na stranu záujmov zamestnávateľa. Istý odklon možno pozorovať v rozhodnutí Veľkej komory Európskeho súdu pre ľudské práva vo veci Bărbulescu proti Rumunsku, ktoré precizuje kritériá, ktoré musia byť posúdené v rozhodovacej činnosti vnútroštátnych orgánov. Zamestnanec musí byť informovaný o možnosti monitorovania jeho komunikácie, o jeho dôvodoch a povahe.

Kľúčové slová: Pracovné právo; judikatúra; vnútroštátne súdy; Európsky súd pre ľudské práva; Súdny dvor Európskej únie; monitorovanie e-mailov zamestnanca; kontrola elektronickej komunikácie; súkromie zamestnanca; ochrana súkromia.

Peter Rohaľ
Európske právo v rozhodnutiach Ústavného súdu Slovenskej republiky (s. 187-206, slovensky, PDF, 710 kB)

Abstrakt: Od pristúpenia Slovenskej republiky k Európskej únii sa právo Európskej únie malo stať súčasťou právneho poriadku Slovenskej republiky. Uvedená skutočnosť viedla k nášmu rozhodnutiu skúmať rozhodovaciu činnosť Ústavného súdu Slovenskej republiky z pohľadu vplyvu práva Európskej únie. Príspevok analyzuje činnosť a vybrané rozhodnutia Ústavného súdu Slovenskej republiky, pričom v závere sumarizuje, ako sa s nimi Ústavný súd Slovenskej republiky vysporadúva. Na záver upriamujeme našu pozornosť na aktuálny návrh, ktorý bude predmetom rozhodovania na Ústavnom súde Slovenskej republiky.

Kľúčové slová: Právo Európskej únie; Súdny dvor Európskej únie; Ústavný súd; transpozícia smerníc; prejudiciálna otázka; prednosť práva Európskej únie; Slovenská republika.

ESEJE

Jan Urban
Personnel Risks and Their Prevention (s. 207-214, anglicky, PDF, 573 kB)

Abstract: Personnel risks are among the risks that enterprises have to face. Identifying, analysing, and preventing them is a crucial part of enterprise risk management. Compared to other types of enterprise risks, personnel risks are usually not a top priority and the tools of their analysis and methods leading to their minimization do not have a systematic character although the consequences of personnel risks are often severe. Personnel risks are also often the cause of issues attributed to other factors. Personnel risks can be usually prevented in connection with relatively low costs. The goal of the paper is to highlight the main types, sources, and concrete causes of personnel risks and to examine the possibilities and tools of their prevention.

Key Words: Personnel Risks; Risk Management; Personnel Risks Prevention; Enterprises; Employees.

INFORMÁCIE

Vladimíra Dercová
Social Function of Law and Growing Wealth Inequality (Report on XIII. Dies Luby Iurisprudentiae Held on September 28th and 29th, 2017) (s. 215-223, anglicky, PDF, 1105 kB)

Abstract: Report on XIII. Dies Luby Iurisprudentiae – the International Scientific Conference of the Faculty of Law at the Trnava University in Trnava, Slovakia.

Key Words: Report; International Scientific Conference; Dies Luby Iurisprudentiae; Faculty of Law; Trnava University in Trnava; Slovakia.

Informácie pre autorov (s. 224-229, slovensky, PDF, 447 kB)
Etický kódex (s. 236-239, slovensky, PDF, 405 kB)
Zadná obálka (slovensky/anglicky, PDF, 632 kB)