Obsah stránky

Číslo 2018-01

SOCIETAS ET IURISPRUDENTIA – ČÍSLO 2018-01

KOMPLETNÁ VERZIA ČÍSLA 2018-01 (s. 1-205, PDF, 2758 kB)

Predná obálka a tiráž (slovensky/anglicky, PDF, 690 kB)
Redakčná rada (slovensky, PDF, 327 kB)
Editorial Board (anglicky, PDF, 322 kB)
Obsah (s. 9-10, slovensky, PDF, 351 kB)
Contents (s. 11-12, anglicky, PDF, 346 kB)

ŠTÚDIE

ESEJE

INFORMÁCIE

Informácie pre autorov (s. 191-194, slovensky, PDF, 422 kB)
Information for Authors (s. 195-199, anglicky, PDF, 415 kB)
Etický kódex (s. 200-202, slovensky, PDF, 409 kB)
Code of Ethics (s. 203-205, anglicky, PDF, 396 kB)
Zadná obálka (slovensky/anglicky, PDF, 632 kB)

Abstrakty 2018-01

KOMPLETNÁ VERZIA ČÍSLA 2018-01 (s. 1-205, PDF, 2758 kB)

Predná obálka a tiráž (slovensky/anglicky, PDF, 690 kB)
Redakčná rada (slovensky, PDF, 327 kB)
Obsah (s. 9-10, slovensky, PDF, 351 kB)

Jana Koprlová
Editoriál k jarnej edícii SOCIETAS ET IURISPRUDENTIA 2018 (s. 13-16, slovensky, PDF, 460 kB)

ŠTÚDIE

Igor Ivanovich Babin – Lyudmila Vasylivna Vakaryuk
Features of Legal Regulation of Tax Incentives for Small Business in Post-socialist Countries (s. 21-40, anglicky, PDF, 702 kB)

Abstract: Small businesses are one of the main factors of political and social stability of society and national economy in the modern European states. However, small businesses are vulnerable to a number of factors (inflation, expensive costs of credits, instability and complexity of tax law, burdens of public administration and permitting system) and require government support. In the world practice, the state support of small businesses uses a wide range of tools, including targeted government funding, assistance in formation of seed capital, preferential loans, preferential taxation, leasing, franchising, protectionism in investment and export policy, priority subsidies or information. The most effective tools of the state support are financial methods, especially fiscal methods, carried out directly through the tax system. In the following paper, experience in application of instruments of tax incitement in the tax systems of the post-socialist countries has been analysed while three trends of use of instruments of tax regulation have been revealed. The first one is avoiding the use of special tax regimes and a significant reduction of tax preferences. The second one represents limited use of special tax regimes and introduction of the complex of incentive tax preferences aimed at reducing of the tax load at tax system, creating new work places and encouraging research, investment and innovation activities. The third one means wide use of special tax regimes, joined with provision for small business tax preferences. Finally, recommendations about the adaptation of certain foreign tax technologies and tools to the national tax legislation and practice have been proved.

Key Words: Tax Law; Tax System; Preferential Taxation; Special Tax Regimes; Small Businesses; Post-socialist Countries; Ukraine.

Martin Štefko
Postavení dohody o srážkách ze mzdy a jiných příjmů v exekučním právu České republiky (s. 41-57, česky, PDF, 668 kB)

Abstrakt: Cílem příspěvku je poukázat na otřesené postavení dohody o srážkách ze mzdy a jiných příjmů, které tento instrument zažil v důsledku rekodifikace českého soukromého práva a pracovního práva, aniž by se právní úprava postavení dohody o srážkách ze mzdy v exekučním řízení věcně změnila. Autor argumentuje standardními metodami výkladu pro zachování výjimečnosti dohody o srážkách ze mzdy a jiných příjmů z hlediska exekučního práva v České republice.

Klíčová slova: Pracovní právo; soukromé právo; srážky ze mzdy; dohoda o srážkách ze mzdy; exekuční právo; exekutor; nařízení výkonu rozhodnutí srážkami ze mzdy; Česká republika.

Adrián Jalč
Trestný čin krádeže z pohľadu justičnej praxe (s. 58-70, slovensky, PDF, 687 kB)

Abstrakt: Príspevok sa zaoberá najrozšírenejším trestným činom v Slovenskej republike – krádežou, a to so zameraním na krádež vlámaním. Dôraz sa kladie na trestnoprávne vymedzenie krádeže podľa aktuálne platného právneho stavu, s poukázaním na praktické príklady, judikatúru a samotnú výšku trestu pre páchateľov predmetnej trestnej činnosti.

Kľúčové slová: Trestné právo; trestný čin; krádež; zavinenie; krádež vlámaním; škoda; judikatúra; Slovenská republika.

Jakub Morávek
K pracovněprávní úpravě kontroly a sledování zaměstnanců v České republice (s. 71-96, česky, PDF, 760 kB)

Abstrakt: Příspěvek se zaměřuje na právní úpravu sledování a kontroly zaměstnanců v právním řádu České republiky. Konkrétně, komentářovou formou pojednává o obsahu ustanovení § 316 odst. 1 až 3 Zákona č. 262/2006 Sb. Zákoník práce ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákoník práce“), dle kterého: Zaměstnanci nesmějí bez souhlasu zaměstnavatele užívat pro svou osobní potřebu výrobní a pracovní prostředky zaměstnavatele, včetně výpočetní techniky, ani jeho telekomunikační zařízení. Dodržování zákazu podle věty první je zaměstnavatel oprávněn přiměřeným způsobem kontrolovat. Zaměstnavatel nesmí bez závažného důvodu spočívajícího ve zvláštní povaze činnosti zaměstnavatele narušovat soukromí zaměstnance na pracovištích a ve společných prostorách zaměstnavatele tím, že podrobuje zaměstnance otevřenému nebo skrytému sledování, odposlechu a záznamu jeho telefonických hovorů, kontrole elektronické pošty nebo kontrole listovních zásilek adresovaných zaměstnanci. Jestliže je u zaměstnavatele dán závažný důvod spočívající ve zvláštní povaze činnosti zaměstnavatele, který odůvodňuje zavedení kontrolních mechanismů, je zaměstnavatel povinen přímo informovat zaměstnance o rozsahu kontroly a o způsobech jejího provádění.

Klíčová slova: Pracovní právo; lidská práva; ochrana osobních údajů; kontrola zaměstnance; sledování zaměstnance; Česká republika.

Silvia Treľová
Illegal Employment – Changes in Employer’s Registration Duty (s. 97-105, anglicky, PDF, 633 kB)

Abstract: Illegal work and illegal employment are viewed as a serious problem in labour relationships and could have a rather negative impact on both employers as well as employees. Effective from January 1st, 2018, Act No. 294/2017 Coll., an amendment to the Act No. 82/2005 Coll. on Illegal Work and Illegal Employment and on Amendments and Supplements to Certain Acts as subsequently amended, changes the rules for determining what illegal employment is. This legislative change concerning employer’s duty to register employees in the Social Insurance Agency states that cases when employers fulfil their duty at a later date and without inspection bodies knowing of their failure to fulfil this duty do not amount to illegal employment.

Key Words: Labour Law; Employee; Employer; Illegal Employment; Illegal Work; Employer’s Registration Duty with Respect to the Social Insurance Agency; the Slovak Republic.

Marcel Dolobáč
Zabezpečenie práv a povinností v slovenskom pracovnom práve (s. 106-120, slovensky, PDF, 659 kB)

Abstrakt: Autor v príspevku analyzuje zabezpečenie práv a povinností v pracovnom práve, pričom sa zameriava na vybrané teoreticko-právne, ako aj praktické problémy jednotlivých zabezpečovacích inštitútov, t.j. dohody o zrážkach zo mzdy, ručenia a záložného práva. V súvislosti s reálne možnou aplikáciou a realizáciou týchto inštitútov poukazuje na nevyhnutnosť využitia metódy analógie občianskoprávnych predpisov. Napokon sa autor v nadväznosti na aktuálnu právnu úpravu zamýšľa nad opakovane predostretou požiadavkou zamestnávateľov na rozšírenie katalógu zabezpečovacích inštitútov v pracovnom práve.

Kľúčové slová: Pracovné právo; zabezpečenie práv a povinností; dohoda o zrážkach zo mzdy; ručenie; záložné právo; Slovenská republika.

Róbert Dobrovodský
Eheschliessung im slowakischen Recht (s. 121-142, nemecky, PDF, 792 kB)

Abstrakt: Der Aufsatz befasst sich mit der Regelung der Eheschliessung im slowakischen Familienrecht. Der Autor konzentriert sich auf die Beziehungen zwischen Ehepartnern, die durch eine freie Entscheidung eines Mannes und einer Frau in der gesetzlich vorgeschriebenen Form geschaffen werden. Er beschreibt auch ausführlich die Voraussetzungen und Bedingungen der Eheschliessung, geht auf Nichtehe und scheinbare Ehe ein und berücksichtigt zugleich die Verfassungsänderung, die am 1. September 2014 in die Kraft trat, wo die Definition der Ehe im Wortlaut der Verfassung der Slowakischen Republik festgelegt ist.

Schlüsselwörter: Familiengesetzt; Ehe; Eheschliessung; Ehepartner; Verwandtschaft; Vorfahren; Nachkommenschaft; Minderjährige; Unzureichendes Alter; Psychische Störung; Behauptete/Scheinbare Ehe; Ungültige Ehe; Nichtehe; Monogamie; Konsensualprinzip; Verfassung der Slowakischen Republik; Slowakische Republik.

Milan Boroš
Zavinenie pri účastníctve na trestnom čine (s. 143-172, slovensky, PDF, 856 kB)

Abstrakt: Autor v príspevku venuje pozornosť vzájomnému vzťahu dvoch trestnoprávnych inštitútov, ktoré nachádzajú svoje právne zakotvenie v základoch trestnej zodpovednosti reglementovaných slovenským Trestným zákonom. Ich zákonná úprava je pomerne jadrná, v dôsledku čoho nie je úplne spôsobilá ponúkať explicitné odpovede na viaceré otázky, ktoré sa v právnej praxi vyskytujú. Zavinenie je nevyhnutnou podmienkou trestnej zodpovednosti každej jednotlivej fyzickej osoby, bez ohľadu na to, či trestný čin spácha sama alebo v súčinnosti s viacerými, avšak pri pluralitnej účasti naberá o čosi iný rozmer. Tento rozmer sa preto autor pokúša načrtnúť v predloženom príspevku, pričom ho analyzuje v teoreticko-metodologických súvislostiach a čiastočne i z historicko-právneho pohľadu.

Kľúčové slová: Trestné právo; trestný čin; zavinenie; účastníctvo; spolupáchateľstvo; pomoc; návod; objednávateľstvo; organizátorstvo; Slovenská republika.

ESEJE

Mária Sabayová
K otázkam „voluntary tax compliance“ (s. 173-185, slovensky, PDF, 698 kB)

Abstrakt: Daňové úniky sú témou, ktorá zaujíma vedcov i politikov. O ich príčinách a možnostiach eliminácie sa vedú neustále polemiky. Mnohé štúdie týkajúce sa postoja človeka k plateniu daní ukazujú, že úspešnosť výberu nemusí vždy spočívať v stratégii odstrašovania, ale oveľa efektívnejší výber sa dá dosiahnuť, ak budú prítomné silné sociálne štandardy, ktoré je navyše dôležité s daňovníkmi správne odkomunikovať. Predložený príspevok predstavuje stručný prehľad literatúry o vplyvoch na správanie sa daňovníkov. Autorka v ňom tiež skúma a vyhodnocuje výsledky prieskumu pilotného dotazníka pre priamy prieskum uskutočnený v rámci výskumu č. 164 na Akadémii Policajného zboru v Bratislave na tému dobrovoľného platenia daní.

Kľúčové slová: Daň; prístup; zastrašovanie; sociálna dilema; sociálna norma; osobný štandard; dôvera; ekonomické faktory; spravodlivosť; Slovenská republika.

INFORMÁCIE

Marián Mészáros
Labour Law in the Digital Age (Report on International Scientific Conference Held on November 6th, 2017) (s. 186-190, anglicky, PDF, 586 kB)

Abstract: Report on Labour Law in the Digital Age – the International Scientific Conference of the Department of Labour Law and Social Security Law of the Faculty of Law at the Trnava University in Trnava, Slovakia.

Key Words: Report; International Scientific Conference; Labour Law; Digital Age; Faculty of Law; Trnava University in Trnava; the Slovak Republic.

Informácie pre autorov (s. 191-194, slovensky, PDF, 422 kB)
Etický kódex (s. 200-202, slovensky, PDF, 409 kB)
Zadná obálka (slovensky/anglicky, PDF, 632 kB)