Obsah stránky

Číslo 2018-03

SOCIETAS ET IURISPRUDENTIA – ČÍSLO 2018-03

KOMPLETNÁ VERZIA ČÍSLA 2018-03 (s. 1-158, PDF, 2128 kB)

Predná obálka a tiráž (slovensky/anglicky, PDF, 690 kB)
Redakčná rada (slovensky, PDF, 327 kB)
Editorial Board (anglicky, PDF, 321 kB)
Obsah (s. 9-9, slovensky, PDF, 339 kB)
Contents (s. 10-10, anglicky, PDF, 335 kB)

ŠTÚDIE

Informácie pre autorov (s. 142-146, slovensky, PDF, 424 kB)
Information for Authors (s. 147-151, anglicky, PDF, 416 kB)
Etický kódex (s. 152-154, slovensky, PDF, 410 kB)
Code of Ethics (s. 155-158, anglicky, PDF, 398 kB)
Zadná obálka (slovensky/anglicky, PDF, 632 kB)

Abstrakty 2018-03

KOMPLETNÁ VERZIA ČÍSLA 2018-03 (s. 1-158, PDF, 2128 kB)

Predná obálka a tiráž (slovensky/anglicky, PDF, 690 kB)
Redakčná rada (slovensky, PDF, 327 kB)
Obsah (s. 9-9, slovensky, PDF, 339 kB)

Jana Koprlová
Editoriál k jesennej edícii SOCIETAS ET IURISPRUDENTIA 2018 (s. 11-14, slovensky, PDF, 465 kB)

ŠTÚDIE

Peter Vršanský
Právo na azyl – kolektívny výkon individuálneho práva alebo kolektívne právo? (s. 19-35, slovensky, PDF, 657 kB)

Abstrakt: Ochrana ľudských práv a právo na azyl. Nový vývoj v oblasti materiálnych prameňov medzinárodného práva – súčasná utečenecká a migračná kríza v Európe. Hromadné presídľovanie osôb do Európskej únie z ich pôvodnej vlasti. Úvahy de lege ferenda – od práva na azyl ako individuálneho ľudského práva ku právu na azyl ako kolektívnemu právu.

Kľúčové slová: Medzinárodné právo; európske právo; ochrana ľudských práv; právo na azyl; utečenci; Európska únia.

Juraj Jankuv
Postavenie noriem práva Európskej únie v rámci ústavného práva a ostatnej právnej úpravy Slovenskej republiky (s. 36-62, slovensky, PDF, 752 kB)

Abstrakt: Cieľom predloženej štúdie je analýza postavenia práva Európskej únie v rámci ústavného práva a ostatnej súvisiacej právnej úpravy Slovenskej republiky. Ako teoretický základ pre horeuvedenú analýzu sú súčasťou našej štúdie i stručný prehľad existujúcej úpravy vzťahu medzinárodného práva verejného ako prameňa práva Európskej únie a vnútroštátneho práva a vzťahu práva Európskej únie a vnútroštátneho práva, a taktiež analýza existujúcich teórií vzťahu medzinárodného práva verejného a vnútroštátneho práva v rámci vedy medzinárodného práva ako základu pre aplikáciu noriem práva Európskej únie, existujúcich spôsobov, inštitútov, ktorými štáty garantujú plnenie svojich záväzkov plynúcich z práva Európskej únie, vrátane všeobecného pohľadu na problematiku vnútroštátnych recepčných noriem a noriem upravujúcich vzťah práva Európskej únie a vnútroštátneho práva.

Kľúčové slová: Medzinárodné právo verejné; ústavné právo; právo Európskej únie; vzťah práva Európskej únie a vnútroštátneho práva; Európska únia; Slovenská republika.

Miloš Lacko
Informačný ponukový systém starobného dôchodkového sporenia (s. 63-82, slovensky, PDF, 720 kB)

Abstrakt: Starobné dôchodkové sporenie je systémom funkčne nadväzujúcim na všeobecný systém dôchodkového poistenia, pričom je zameraný na kapitalizáciu sporiteľom nasporených finančných prostriedkov na jeho osobnom dôchodkovom účte. Predzmluvná časť výplatnej fázy predmetného systému je z administratívno-procesného pohľadu vybudovaná na Centrálnom informačnom ponukovom systéme, ktorý je tak významným a systémovým prvkom starobného dôchodkového sporenia. Príspevok analyzuje úlohy a ciele tohto informačného systému vo výplatnej fáze dôchodkov, a zároveň si kladie otázku, či napĺňa funkcie súčasných moderných informačných systémov a v konečnom dôsledku tak napomáha zaisťovaniu ústavného práva fyzickej osoby na primerané hmotné zabezpečenie v starobe, alebo, naopak, je len informačným systémom, ktorý kopíruje pravidlá a prístupy zavedené právnou úpravou sporiacej metódy v dôchodkovom modeli Slovenskej republiky (individualizáciou sporenia s nízkou mierou ekonomickej garancie), a osobitne v procese uzatvárania zmluvy o poistení dôchodku, ktorá zásadným spôsobom nepodporuje realizáciu uvedeného ústavného práva.

Kľúčové slová: Právo sociálneho zabezpečenia; hmotné zabezpečenie v starobe; starobné dôchodkové sporenie; zmluva o poistení dôchodku; ponuka doživotného/dočasného starobného dôchodku; ponuka doživotného/dočasného predčasného starobného dôchodku; dohoda o vyplácaní dôchodku programovým výberom; Slovenská republika.

Erik Vadas
Zastúpenie v spotrebiteľských sporoch – vybrané otázky (s. 83-94, slovensky, PDF, 701 kB)

Abstrakt: Autor sa v predloženom príspevku bude zaoberať základnými otázkami inštitútu zastúpenia v civilnom procese. V prvom rade bude analyzovať relevantné ustanovenia Zákona č. 160/2015 Z.z. Civilný sporový poriadok, týkajúce sa zastúpenia na základe plnomocenstva. Následne sa autor zameria na spory s ochranou slabšej strany, konkrétne spotrebiteľské spory, s dôrazom kladeným na spomínaný inštitút zastúpenia a jeho určité špecifiká. Načrtne tiež okrajovo aj problematiku združení a iných právnických osôb na ochranu práv spotrebiteľa v zmysle Zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o ochrane spotrebiteľa“). Napokon autor čiastočne načrtne aj ustanovenie § 296 Civilného sporového poriadku, ustanovujúce problematiku koncentrácie konania v spotrebiteľských sporoch.

Kľúčové slová: Občianske právo; zastúpenie; spory s ochranou slabšej strany; spotrebiteľ; slabšia strana; Civilný sporový poriadok; Slovenská republika.

Laura Bačová
Zmena vnímania suverenity štátu v interakcii s možnosťou jej narušenia (s. 95-113, slovensky, PDF, 722 kB)

Abstrakt: Cieľom tejto štúdie je poskytnúť čitateľom komplexný prehľad o medzinárodnoprávnom rámci, ktorý upravuje právo štátov siahnuť k použitiu ozbrojenej sily, s poukázaním na niektoré súčasné nejasnosti, ktoré vzišli z kontextu humanitárnej intervencie a jej nástupníckeho konceptu, tzv. doktríny „Zodpovednosť za ochranu“ (anglicky Responsibility to Protect) alebo „R2P“. Stretávame sa s jednoznačným rozporom medzi princípom zákazu použitia ozbrojenej sily voči suverénnym štátom, zásadou nezasahovania do vnútorných záležitostí štátov a presadzovaním a ochranou ľudských práv. Jedným z najnaliehavejších problémov je otázka, ako konať v prípade, ak sa žiada nasadiť vojenskú silu ako odpoveď na krízu spôsobilú ohroziť medzinárodný mier a bezpečnosť, zahrňujúcu neschopnosť štátov ochrániť svojich vlastných občanov, alebo v prípade, ak tieto štáty samé hrubo porušujú ľudské práva svojho vlastného obyvateľstva.

Kľúčové slová: Medzinárodné právo verejné; Organizácia Spojených národov; humanitárna intervencia; doktrína zodpovednosti za ochranu; Charta Organizácie Spojených národov; sankcie; suverenita štátu.

Peter Mosný
Z Ria do Paríža – cesta ku globálnej dohode o ochrane klímy (s. 114-141, slovensky, PDF, 812 kB)

Abstrakt: Máloktorá téma zamestnáva vedcov, politikov, ekonómov, ekologických aktivistov, manažérov priemyselných podnikov a bežné obyvateľstvo po celom svete viac ako zmena klimatického systému Zeme, pretože súvisiace dopady môže pozorovať každý z nás vo svojom okolí – či už ako extrémne výkyvy počasia alebo ako zmeny v biodiverzite. Autor vo svojom príspevku analyzuje medzinárodné dohovory upravujúce oblasť ochrany klímy, ich vývoj a obsah. Osobitnú pozornosť venuje analýze vývoja medzinárodnoprávnej úpravy pred medzinárodnoprávnou kodifikáciou oblasti zmeny klímy. Na záver sa venuje i jednotlivým ustanoveniam Rámcového dohovoru Organizácie Spojených národov o zmene klímy, Kjótskeho protokolu a Parížskej dohody ako kľúčových prameňov medzinárodného práva verejného upravujúcich oblasť ochrany globálneho klimatického systému. Ich úspešná alebo neúspešná implementácia bude mať dopad na našu, nie až tak vzdialenú budúcnosť.

Kľúčové slová: Medzinárodné právo verejné; Organizácia Spojených národov; klimatická zmena; globálne otepľovanie; skleníkové plyny; mitigácia; adaptácia; dopady; medzinárodné dohovory; záväzky; udržateľný rozvoj.

Informácie pre autorov (s. 142-146, slovensky, PDF, 424 kB)
Etický kódex (s. 152-154, slovensky, PDF, 410 kB)
Zadná obálka (slovensky/anglicky, PDF, 632 kB)