Obsah stránky

Číslo 2018-04

SOCIETAS ET IURISPRUDENTIA – ČÍSLO 2018-04

KOMPLETNÁ VERZIA ČÍSLA 2018-04 (s. 1-191, PDF, 2535 kB)

Predná obálka a tiráž (slovensky/anglicky, PDF, 690 kB)
Redakčná rada (slovensky, PDF, 327 kB)
Editorial Board (anglicky, PDF, 321 kB)
Obsah (s. 9-10, slovensky, PDF, 346 kB)
Contents (s. 11-12, anglicky, PDF, 340 kB)

ŠTÚDIE

INFORMÁCIE

Informácie pre autorov (s. 175-179, slovensky, PDF, 424 kB)
Information for Authors (s. 180-184, anglicky, PDF, 415 kB)
Etický kódex (s. 185-187, slovensky, PDF, 404 kB)
Code of Ethics (s. 188-191, anglicky, PDF, 398 kB)
Zadná obálka (slovensky/anglicky, PDF, 632 kB)

Abstrakty 2018-04

KOMPLETNÁ VERZIA ČÍSLA 2018-04 (s. 1-191, PDF, 2535 kB)

Predná obálka a tiráž (slovensky/anglicky, PDF, 690 kB)
Redakčná rada (slovensky, PDF, 327 kB)
Obsah (s. 9-10, slovensky, PDF, 346 kB)

Jana Koprlová
Editoriál k zimnej edícii SOCIETAS ET IURISPRUDENTIA 2018 (s. 13-16, slovensky, PDF, 466 kB)

ŠTÚDIE

Jan Horecký – Marek Švec – Adam Madleňák
Spor o plnenie záväzkov kolektívnej zmluvy, z ktorých nevznikajú nároky jednotlivým zamestnancom (s. 21-36, slovensky, PDF, 693 kB)

Abstrakt: Predmetom vedeckého príspevku je problematika nového vymedzenia kolektívneho sporu o plnenie záväzkov, z ktorých nevznikajú nároky jednotlivým zamestnancom. Aktuálna aplikačná prax mení zaužívané právne vymedzenie kolektívneho sporu definované v § 10 slovenského Zákona o kolektívnom vyjednávaní a spôsobuje obsolétnosť jeho použitia do budúcna. Autorský kolektív na základe dostupnej odbornej literatúry a vlastných praktických skúseností poukazuje na nesprávny postup orgánov verejnej správy pri jeho používaní a vyplývajúce právne dôsledky v podobe ohrozenia pracovnoprávnej ochrany zamestnancov.

Kľúčové slová: Pracovné právo; zamestnávateľ; zamestnanec; kolektívna zmluva; kolektívny spor; pracovnoprávna ochrana; Slovenská republika.

Juraj Jankuv
Vzťah práva Európskej únie a medzinárodného práva verejného (s. 37-75, slovensky, PDF, 859 kB)

Abstrakt: Obsahom štúdie je analýza vzťahu práva Európskej únie a medzinárodného práva verejného v duchu zakladajúcich zmlúv Európskej únie, spojená s analýzou vybranej judikatúry Súdneho dvora Európskej únie v oblasti vzťahu medzinárodného práva verejného a práva Európskej únie. V rámci uvedených analýz bude možné osvetliť aj vzťah práva životného prostredia Európskej únie a medzinárodného práva životného prostredia ako špecifických, novo sa tvoriacich odvetví oboch systémov práva. Vzhľadom na existujúce interakcie medzi právom Európskej únie a medzinárodným právom verejným považujeme uvedené analýzy za vedecky užitočné, ktoré v závere štúdie umožnia identifikovať kľúčové prvky vzťahu oboch týchto odvetví práva, a tým napomôcť procesu ich bezproblémovej aplikácie v právnej praxi.

Kľúčové slová: Právo Európskej únie; medzinárodné právo verejné; právo životného prostredia Európskej únie; medzinárodné právo životného prostredia; vzťah práva Európskej únie a medzinárodného práva verejného; Súdny dvor Európskej únie; Európska únia.

Peter Matuška – Mária T. Patakyová
Klimatickí utečenci a ich právne postavenie v kontexte medzinárodného práva verejného a práva Európskej únie (s. 76-96, slovensky, PDF, 768 kB)

Abstrakt: Príspevok sa zameriava na problém klimatických utečencov, ktorý bude v budúcnosti zohrávať významnú rolu. Klimatické zmeny, populačný rast a z toho prameniace konflikty sa stanú hlavnými hrozbami pre celú Európu. Príspevok sa zaoberá existujúcim prípadom z Nového Zélandu, prípadom pána Teitiotu, ktorý načrtáva viaceré problémy s klimatickými utečencami. Aplikujúc ho na Európsku úniu, prípad poukazuje na absentujúci právny rámec v tejto oblasti v rámci Európskej únie, pričom predpovedá nedostatočnosť individuálnych zásahov na úrovni jednotlivých štátov, a teda nevyhnutnosť nadnárodného riešenia tohto opomínaného problému.

Kľúčové slová: Medzinárodné verejné právo; klimatickí utečenci; prípad Teitiota; Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2011/95/EÚ z 13. decembra 2011 o normách pre oprávnenie štátnych príslušníkov tretej krajiny alebo osôb bez štátneho občianstva mať postavenie medzinárodnej ochrany, o jednotnom postavení utečencov alebo osôb oprávnených na doplnkovú ochranu a o obsahu poskytovanej ochrany; Nový Zéland; Kiribati; Európska únia.

Jozef Štefanko
Protection of Personality Rights in Slovakia (s. 97-115, anglicky, PDF, 718 kB)

Abstract: This paper introduces the Slovak law of protection of personality through the optics of private law, in particular its general and core regulation in the Slovak Civil Code. It ponders the constitutional underpinnings and contexts thereof as well as their mutual communication and evaluation of conflicting constitutional principles. The paper also introduces the current legal discourse of this area of law in Slovakia and discusses the issue of monetary satisfaction for non-pecuniary loss of surviving relatives, sometimes referred to as bereavement damages, and tackles manifold legal questions this issue brings about to the legal practice. It concludes that the Slovak substantive law is in a need for a systematically coherent system of liabilities and compensations in cases of personal injuries in a broader sense.

Key Words: Civil Law; Personality Rights; Personal Injury; Remedies; Monetary Satisfaction; Compensation; Liability; Bereavement Damages; Car-accident Insurance; the Slovak Republic.

Karin Raková
Recentný vývoj v charakteristike pojmu spotrebiteľ (s. 116-134, slovensky, PDF, 696 kB)

Abstrakt: Predložený príspevok sa zaoberá vymedzením pojmu spotrebiteľ v legislatíve v podmienkach Slovenskej republiky. Pre pochopenie podstaty daného pojmu je významné vychádzať z jeho definície v právnych aktoch Európskej únie a judikatúre Súdneho dvora Európskej únie, ktoré z hľadiska harmonizačných záväzkov limitujú možnosti vnútroštátneho zákonodarcu pri vnútroštátnej definícii pojmu spotrebiteľ. Pokiaľ ide o definíciu pojmu spotrebiteľ, v aktuálnom právnom poriadku Slovenskej republiky je identická s definíciou pojmu spotrebiteľ tak, ako je vymedzená v práve Európskej únie. Pripravované legislatívne úpravy však môžu uvedený súlad narušiť.

Kľúčové slová: Spotrebiteľské právo; právo Európskej únie; spotrebiteľ; ochrana spotrebiteľa; fyzická osoba; podnikateľ; podnikanie; Európska únia; Česká republika; Slovenská republika.

Stanislav Mihálik – Monika Miháliková
Povaha pracovnej činnosti odsúdených vo výkone trestu odňatia slobody (s. 135-150, slovensky, PDF, 665 kB)

Abstrakt: Autori sa v predkladanom príspevku zameriavajú na pomerne netradičné prepojenie odvetví trestného práva a pracovného práva. Na otázku výkonu trestu odňatia slobody nahliadajú prostredníctvom prostriedkov zaobchádzania s odsúdenými vo všeobecnosti; v konkrétnostiach sa zameriavajú na zaraďovanie odsúdených do práce. Predmetnú problematiku autori analyzujú z pohľadu trestného práva a penológie, pričom sa zameriavajú najmä na osobitosti a štatistické ukazovatele v danej oblasti. Pohľad pracovného práva využívajú najmä v rovine možného identifikovania znakov závislej práce v zmysle vnímania Zákonníka práce, v rámci vzťahu zaraďovania odsúdených do práce. Analytickú časť príspevku dopĺňajú o praktickú časť, v rámci ktorej sa snažia nielen identifikovať slabé miesta právnej úpravy, ale prinášajú aj vlastné návrhy de lege ferenda.

Kľúčové slová: Trestné právo; pracovné právo; odsúdený; obvinený; výkon trestu odňatia slobody; závislá práca; zamestnanec; zamestnávateľ; prostriedky zaobchádzania; Slovenská republika.

Andrea Zjarová
Európska únia ako štát? (s. 151-170, slovensky, PDF, 716 kB)

Abstrakt: Európska únia je autonómna entita, ktorá disponuje vlastnou suverenitou a právnym poriadkom, ktorý je nezávislý od právnych poriadkov jej členských štátov. Európska únia nie je štátom, nakoľko jej jestvovanie závisí od rozhodnutí jej členských štátov, ktoré sú „pánmi zmlúv“. Príspevok sa zameriava na komparáciu znakov, ktorými je charakterizovaný štát tak, ako ho definuje teória štátu a práva, so znakmi, ktoré v súčasnosti vykazuje Európska únia. Európska únia nie je obyčajnou medzinárodnou organizáciou ani štátom, ale je to entita, ktorá sa môže zaradiť niekam medzi tieto dva tradičné modely organizácie štátu, pričom po prijatí Lisabonskej zmluvy sa Európska únia najviac približuje k federácii. V právnickej literatúre sa ustálil pojem supranacionálna organizácia, ktorý popisuje tento osobitný model charakteristický pre Európsku úniu. Jedná sa o organizáciu „sui generis“, pre ktorú je typický presun rozhodovacích právomocí z národnej úrovne na nadnárodnú úroveň.

Kľúčové slová: Európska únia; členský štát; supranacionalita; štát; znaky štátu; štátne územie; štátna moc; štátne obyvateľstvo; spôsobilosť vstupovať do vzťahov s inými štátmi; federalizmus; federácia.

INFORMÁCIE

Jana Koprlová
Joint Report on Two Scientific Conferences Held at the Faculty of Law of the Trnava University in Trnava, Slovakia, Focused on Current Issues of International Environmental Law (s. 171-174, anglicky, PDF, 613 kB)

Abstract: Joint report on scientific conference “Development and Current Challenges of International Environmental Law” held on September 20th, 2018, and on scientific conference “The Principle of the Rule of Law in International and European Environmental Law” held within the International Scientific Congress DIES IURIS TYRNAVIENSES 2018 – Rule of Law – Between Science and Art on September 21st, 2018, at the Faculty of Law of the Trnava University in Trnava, Slovakia.

Key Words: Report; Scientific Conference; International Public Law; International Environmental Law; Environmentalization of International Public Law; Faculty of Law; Trnava University in Trnava; the Slovak Republic.

Informácie pre autorov (s. 175-179, slovensky, PDF, 424 kB)
Etický kódex (s. 185-187, slovensky, PDF, 404 kB)
Zadná obálka (slovensky/anglicky, PDF, 632 kB)