Obsah stránky

Číslo 2019-01

SOCIETAS ET IURISPRUDENTIA – ČÍSLO 2019-01

KOMPLETNÁ VERZIA ČÍSLA 2019-01 (s. 1-182, PDF, 2525 kB)

Predná obálka a tiráž (slovensky/anglicky, PDF, 690 kB)
Redakčná rada (slovensky, PDF, 326 kB)
Editorial Board (anglicky, PDF, 321 kB)
Obsah (s. 9-9, slovensky, PDF, 344 kB)
Contents (s. 10-10, anglicky, PDF, 335 kB)

ŠTÚDIE

Informácie pre autorov (s. 166-170, slovensky, PDF, 424 kB)
Information for Authors (s. 171-175, anglicky, PDF, 416 kB)
Etický kódex (s. 176-178, slovensky, PDF, 403 kB)
Code of Ethics (s. 179-182, anglicky, PDF, 398 kB)
Zadná obálka (slovensky/anglicky, PDF, 632 kB)

Abstrakty 2019-01

KOMPLETNÁ VERZIA ČÍSLA 2019-01 (s. 1-182, PDF, 2525 kB)

Predná obálka a tiráž (slovensky/anglicky, PDF, 690 kB)
Redakčná rada (slovensky, PDF, 326 kB)
Obsah (s. 9-9, slovensky, PDF, 344 kB)

Jana Koprlová
Editoriál k jarnej edícii SOCIETAS ET IURISPRUDENTIA 2019 (s. 11-14, slovensky, PDF, 465 kB)

ŠTÚDIE

Helena Barancová
Ochrana slabšej strany v pracovnom práve (s. 19-46, slovensky, PDF, 792 kB)

Abstrakt: Ochranná funkcia pracovného práva je jeho dominantnou funkciou. Ochrannú funkciu pracovného práva musí rešpektovať aj slovenský zákonodarca pri každej legislatívnej zmene pracovného práva aj v budúcnosti. K tomu ho zaväzujú nielen Ústava Slovenskej republiky, ako vyplýva z článku 36, ale i medzinárodné pracovné právo, právo Rady Európy, ako aj pracovné právo Európskej únie. Civilný sporový poriadok, ktorý upravuje riešenie aj pracovnoprávnych sporov pred súdom, považuje tieto spory za spory s ochranou slabšej strany, pri ktorých platia osobitné procesnoprávne pravidlá, výhodnejšie pre zamestnanca ako účastníka sporu. Autorka v príspevku analyzuje, do akej miery je rešpektovaná ochrana slabšej strany zo strany slovenského zákonodarcu pri existujúcej hmotnoprávnej úprave pracovnoprávnych vzťahov. Analýza autorky sa sústreďuje na viaceré inštitúty pracovného práva, najmä na oblasť predzmluvných vzťahov, na otázky aktuálnej pracovnoprávnej úpravy pracovného času, na problematiku skončenia pracovného pomeru zo strany zamestnávateľa a na ďalšie oblasti. Najmä oblasť pracovnoprávnej regulácie pracovného času má podľa autorky vážnejšie rezervy pri ochrane zamestnanca ako slabšej zmluvnej strany.

Kľúčové slová: Pracovné právo; ochrana slabšej strany; pracovnoprávne vzťahy; zamestnanec; zamestnávateľ; predzmluvné vzťahy; pracovný čas; dovolenka; skončenie pracovného pomeru zo strany zamestnávateľa; Európska únia; Slovenská republika.

Игорь Иванович Бабин
Современные модели медиации (s. 47-77, rusky, PDF, 848 kB)

Аннотация: Популярность медиации как альтернативного средства урегулирования споров постоянно растет. Не случайно, во многих странах проведение медиации урегулировано законодательно, а сама медиация является обязательным средством досудебного урегулирования споров. Вместе с тем, сама медиация не является однородным явлением. Сегодня рядом с классической моделью медиации возникают и развиваются другие модели, которые отличаются процедурой, отображают разнообразные теории и стратегии. В статье сделана попытка систематизировать современные направления развития медиации. Изучение и исследование моделей медиации имеет большое теоретическое и практическое значение, поскольку позволяет выявить наиболее подходящие сферы применения той или иной модели. Модели медиации не претендуют на универсальное применение, а служат концептуальным ориентиром для практикующих медиаторов и сторон конфликта, а также тех, кто заинтересован в изучении медиации как сложного, многоаспектного явления.

Ключевые слова: Право; альтернативное средство урегулирования споров; медиация; модель медиации; классическая модель медиации; право-ориентированные модели медиации; психолого-ориентированные модели медиации.

Katarzyna Banasik
Offence of Failure to Report a Work-related Accident in Poland (s. 78-91, anglicky, PDF, 634 kB)

Abstract: This paper focuses on the criminal offence of failure to report a work-related accident. The offence in question has been defined under the Article 221 of the Polish Criminal Code. The author starts by considering what kind of interest is protected against the offence in question and continues with a detailed analysis of the offender and the objective element of the offence. The author also explains the mental element of this crime and analyses the relevant provisions of the Polish Criminal Code, Labour Code and other legal acts concerning labour law and social insurance law.

Key Words: Criminal Law; Labour Law; Social Insurance Law; Work-related Accident; Fatal Work-related Accident; Duty to Report Work-related Accident; Criminal Code; Labour Code; Poland.

Martin Štefko
Singulárna sukcesia povinnosti náhrady ujmy spôsobenej pracovným úrazom či chorobou z povolania (s. 92-107, slovensky, PDF, 709 kB)

Abstrakt: Predložený príspevok popisuje viac ako 25-ročné trvanie nedostatkov súčasných českých právnych predpisov o zodpovednosti zamestnávateľa v prípade zranenia spôsobeného zamestnancovi v dôsledku pracovného úrazu alebo choroby z povolania. Vyššie uvedené nedostatky vyplývajú z kombinácie zodpovednosti zamestnávateľa pre prípad škody spôsobenej zamestnancovi pracovným úrazom či chorobou z povolania a zákonného poistenia zamestnávateľa pre tento prípad. V rámci predmetnej témy analyzujeme nesprávnu prax nižších súdov, ktorá však vedie (aspoň čiastočne) k náprave nevhodnej a neefektívnej právnej úpravy. Konkrétne sa jedná o prípady prechodu práv a povinností z pracovnoprávnych vzťahov s univerzálnym právnym nástupcom, keď súdy v občianskom súdnom konaní vedenom o náhradu škody spôsobenej bývalým zamestnancom v súvislosti s pracovným úrazom či chorobou z povolania zanikajúcim zamestnávateľom rozhodnú, že v konaní bude súd namiesto s univerzálnym právnym nástupcom zaniknutej žalovanej spoločnosti (zamestnávateľa) pokračovať s Českou poisťovňou, a.s., či Poisťovňou Kooperativa, a.s., Vienna Insurance Group, v ktorej je daný zanikajúci zamestnávateľ poistený.

Kľúčové slová: Pracovné právo; zamestnávateľ; zamestnanec; zodpovednosť zamestnávateľa; prechod práv a povinností z pracovnoprávneho vzťahu; pracovný úraz; choroba z povolania; fúzia; Česká republika.

Shu-Chien Jennifer Chen
Lost in Translation? Rethinking the Oil and Gas Industry Formula under the Common Consolidated Corporate Tax Base Directive Proposal (s. 108-137, anglicky, PDF, 926 kB)

Abstract: The oil and gas industry is an important industry for several European countries. Due to the uniqueness of the industry, there have been special corporate taxation rules for the oil and gas industry where jurisdiction adopts formulary apportionment rules for levying cross-border corporate taxation. Alaska of the United States of America is a typical jurisdiction where a special formula for the oil and gas industry is provided and the Common Consolidated Corporate Tax Base Directive Proposal under the European Union law has also a special formula for the oil and gas industry, due to the influence from the United States of America formulary apportionment experiences. Based on the comparison between the Common Consolidated Corporate Tax Base and Alaska experiences, this paper shows that the Common Consolidated Corporate Tax Base’s oil and gas industry formula has two theoretical flaws. The paper suggests that the fundamental rationale for the oil and gas industry should reaffirm the importance of the resource origin and a special asset factor is necessary for the oil and gas industry for improving the current Common Consolidated Corporate Tax Base Directive Proposal. The current Common Consolidated Corporate Tax Base Directive Proposal has made an effort to take into account the interests of the natural resource origin countries, but it used a wrong policy tool. The original aim of the oil and gas industry formula is not achieved and new tax planning loopholes are created. The Common Consolidated Corporate Tax Base’s oil and gas industry formula is also a typical example that illustrates the risk of the “lost in translation” in comparative law research and legal transplantation.

Key Words: European Union Law; Oil and Gas Industry; Formulary Apportionment; Common Consolidated Corporate Tax Base; Alaska; the European Union.

Jana Koprlová
Medzinárodnoprávna ochrana voľne žijúcich živočíchov v kontexte Dohovoru o ochrane sťahovavých druhov voľne žijúcich živočíchov (s. 138-165, slovensky, PDF, 1019 kB)

Abstrakt: Cieľom predloženého príspevku je predstaviť a objasniť problematiku medzinárodnoprávnej ochrany sťahovavých druhov voľne žijúcich živočíchov v kontexte jej určujúceho, jediného globálneho dohovoru špecializujúceho sa na ochranu migrujúcich druhov voľne žijúcich živočíchov, ich biotopov a migračných ciest, ktorým je Dohovor o ochrane sťahovavých druhov voľne žijúcich živočíchov, známy aj ako tzv. Bonnský dohovor. Príspevok vymedzuje pozadie jeho prijatia, základné charakteristiky, podstatu fungovania a systém ochrany v ňom zakotvený, ako aj jeho základné orgány, a súčasne objasňuje súvisiace kľúčové piliere jeho efektívneho fungovania.

Kľúčové slová: Medzinárodné právo verejné; ochrana voľne žijúcich živočíchov; ochrana sťahovavých druhov; Dohovor o ochrane sťahovavých druhov voľne žijúcich živočíchov; medzinárodné spoločenstvo.

Informácie pre autorov (s. 166-170, slovensky, PDF, 424 kB)
Etický kódex (s. 176-178, slovensky, PDF, 403 kB)
Zadná obálka (slovensky/anglicky, PDF, 632 kB)