Ochrana slabšej strany v pracovnom práve

Úplný text príspevku

Vydanie vedeckého časopisu číslo 2019-01
Čítať príspevok (PDF)


  • Typ dokumentu: časopis
  • Typ príspevku: štúdia
  • Jazyk príspevku: slovenčina
  • Publikované: 31. 3. 2019
  • Formát súboru: PDF
  • Veľkosť súboru: 792 kB

Helena Barancová

In: Societas et iurisprudentia • 2019 • ročník 7 • číslo 1 • strany 19-46 • ISSN 1339-5467

Abstrakt: Ochranná funkcia pracovného práva je jeho dominantnou funkciou. Ochrannú funkciu pracovného práva musí rešpektovať aj slovenský zákonodarca pri každej legislatívnej zmene pracovného práva aj v budúcnosti. K tomu ho zaväzujú nielen Ústava Slovenskej republiky, ako vyplýva z článku 36, ale i medzinárodné pracovné právo, právo Rady Európy, ako aj pracovné právo Európskej únie. Civilný sporový poriadok, ktorý upravuje riešenie aj pracovnoprávnych sporov pred súdom, považuje tieto spory za spory s ochranou slabšej strany, pri ktorých platia osobitné procesnoprávne pravidlá, výhodnejšie pre zamestnanca ako účastníka sporu. Autorka v príspevku analyzuje, do akej miery je rešpektovaná ochrana slabšej strany zo strany slovenského zákonodarcu pri existujúcej hmotnoprávnej úprave pracovnoprávnych vzťahov. Analýza autorky sa sústreďuje na viaceré inštitúty pracovného práva, najmä na oblasť predzmluvných vzťahov, na otázky aktuálnej pracovnoprávnej úpravy pracovného času, na problematiku skončenia pracovného pomeru zo strany zamestnávateľa a na ďalšie oblasti. Najmä oblasť pracovnoprávnej regulácie pracovného času má podľa autorky vážnejšie rezervy pri ochrane zamestnanca ako slabšej zmluvnej strany.

Kľúčové slová: Pracovné právo; ochrana slabšej strany; pracovnoprávne vzťahy; zamestnanec; zamestnávateľ; predzmluvné vzťahy; pracovný čas; dovolenka; skončenie pracovného pomeru zo strany zamestnávateľa; Európska únia; Slovenská republika.

URL: http://sei.iuridica.truni.sk/archive/2019/01/SEI-2019-01-Studies-Barancova-Helena.pdf

Bibliografická citácia

BARANCOVÁ, H. Ochrana slabšej strany v pracovnom práve. Societas et iurisprudentia [online]. 2019, roč. 7, č. 1, s. 19-46 [cit. 2020-01-01]. ISSN 1339-5467. Dostupné na: http://sei.iuridica.truni.sk/medzinarodny-vedecky-casopis/archiv/cislo-2019-01/ochrana-slabsej-strany-v-pracovnom-prave/.