Obsah stránky

Číslo 2019-02

SOCIETAS ET IURISPRUDENTIA – ČÍSLO 2019-02

KOMPLETNÁ VERZIA ČÍSLA 2019-02 (s. 1-155, PDF, 2133 kB)

Predná obálka a tiráž (slovensky/anglicky, PDF, 690 kB)
Redakčná rada (slovensky, PDF, 326 kB)
Editorial Board (anglicky, PDF, 321 kB)
Obsah (s. 9-9, slovensky, PDF, 348 kB)
Contents (s. 10-10, anglicky, PDF, 338 kB)

ŠTÚDIE

Informácie pre autorov (s. 139-143, slovensky, PDF, 423 kB)
Information for Authors (s. 144-148, anglicky, PDF, 415 kB)
Etický kódex (s. 149-151, slovensky, PDF, 403 kB)
Code of Ethics (s. 152-155, anglicky, PDF, 403 kB)
Zadná obálka (slovensky/anglicky, PDF, 632 kB)

Abstrakty 2019-02

KOMPLETNÁ VERZIA ČÍSLA 2019-02 (s. 1-155, PDF, 2133 kB)

Predná obálka a tiráž (slovensky/anglicky, PDF, 690 kB)
Redakčná rada (slovensky, PDF, 326 kB)
Obsah (s. 9-9, slovensky, PDF, 348 kB)

Jana Koprlová
Editoriál k letnej edícii SOCIETAS ET IURISPRUDENTIA 2019 (s. 11-14, slovensky, PDF, 473 kB)

ŠTÚDIE

Rafał Adamus
Bankruptcy and Restructuring Law in Poland (s. 19-49, anglicky, PDF, 751 kB)

Abstract: The aim of this study is to present general description of the bankruptcy and restructuring law in Poland. The insolvency law is of fundamental importance to business transactions and investment security. The law on bankruptcy and entrepreneurs’ restructuring is increasingly perceived as an important factor in encouraging economic development and investment as well as a factor favouring entrepreneurs’ activity and preservation of jobs. Substantive condition of the bankruptcy and restructuring law has a very real impact on the economy.

Key Words: Bankruptcy Law; Restructuring Law; Law on Insolvency; European Law; Insolvency; the United Nations Commission on International Trade Law, Creditor; Debtor; Poland.

Алексей Павлович Анисимов
О теории межотраслевых договоров (на примере экологических договоров) (s. 50-64, rusky, PDF, 682 kB)

Аннотация: Статья посвящена рассмотрению одной из разновидностей межотраслевых договоров, заключаемых в сфере взаимодействия общества и природы. Аргументируется вывод о том, что данный вид договорных отношений регулируется нормами гражданского права и экологического права, что исследуется на примере специфики четырех видов договоров возмездного оказания услуг (договоров экологического страхования, договоров экологического аудита, договоров экологического туризма, а также договоров по обращению с твердыми коммунальными отходами).

Ключевые слова: Частное право; публичное право; экологическое право; договор; отходы; Российская Федерация.

Katarzyna Banasik
Failure to Prepare or to Present Documentation on a Work-related Accident in Light of the Polish Criminal Code (s. 65-77, anglicky, PDF, 620 kB)

Abstract: The subject of this paper is the offence of failure to prepare or to present the required documentation on a work-related accident. This offence is criminalised under the Article 221 of the Polish Criminal Code. The author begins by considering what kind of interest is protected against the offence in question and giving a definition of a work-related accident. The author then continues with a detailed analysis of the objective element of the offence and the offender. The author also explains the subjective element of this offence. She analyses the relevant provisions of the Criminal Code, the Labour Code and other legal acts concerning the labour and social insurance law. Finally, she gives some conclusions and makes a de lege ferenda postulate.

Key Words: Criminal Law; Labour Law; Work-related Accident; Duty to Prepare Documentation Concerning a Work-related Accident; Failure to Present Documentation Concerning a Work-related Accident; Accident Report; Register of Work-related Accidents; Criminal Code; Labour Code; Poland.

Jakub Morávek
Concerning Certain Aspects of the Selection of Job Applicants Pursuant to Section 30 of the Labour Code (s. 78-91, anglicky, PDF, 652 kB)

Abstract: The paper focuses primarily on concerning certain aspects of the selection of job applicants pursuant to the Section 30 of the Labour Code of the Czech Republic in the context of the General Data Protection Regulation. The author first discusses the selection and qualification criteria and subsequently deals also with the prohibition of discrimination and culpa in contrahendo in selecting of job applicants.

Key Words: Labour Law; Labour Code; Personal Data Protection; Selection of Job Applicants; the Czech Republic.

Paweł Szczęśniak
The Regulatory Framework of Forced Restructuring of Banks in the Polish Legal System (s. 92-107, anglicky, PDF, 665 kB)

Abstract: The presented paper deals with the issues concerning the means of forced restructuring of banks in the Polish legal system. The term “means of forced restructuring of banks” should be understood as a set of legal rules that allows to reorganise a bank under the threat of a bankruptcy. Forced restructuring is also referred as a special resolution regime. Means of forced restructuring constitute, in fact, an administrative method of affecting banks the functioning of which jeopardises the stability of financial system. The thesis of this paper constitutes the statement that means of forced restructuring create a coherent, complementary system of legal means that allows to reorganise national, i.e. domestic bank without spending public funds. Thanks to the means of forced restructuring, the responsibility for the bank losses, including the costs of its forced restructuring, remains with the shareholders or members of the bank as well as with its creditors, not with the state budget. Variability of using the means of forced restructuring allows to adjust the reorganisation process of the bank to the circumstances that relate to the bank itself and to the level of recession on the financial markets.

Key Words: Financial Law; Banking Law; Resolution; Forced Restructuring; Bail-in; Banks; Poland.

Věra Sedloňová
Arbitrabilita a pravomoc rozhodců v České republice (s. 108-138, česky, PDF, 825 kB)

Abstrakt: Příspěvek je věnován problematice právní úpravy arbitrability (přípustnosti rozhodčího řízení) v českém právu. V roce 1995 bylo umožněno rozhodčí řízení i v majetkových sporech fyzických osob a začalo být pro řešení těchto sporů často využíváno. Arbitrabilita se i díky judikatuře Nejvyššího soudu České republiky rozšiřovala. V roce 2016 bylo vyloučeno z rozhodčího řízení rozhodování spotřebitelských sporů. O pravomoci, tedy o možnosti spor projednat a rozhodnout, rozhodují sami rozhodci. Dojdou-li k závěru, že jejich pravomoc není dána, rozhodnou o tom usnesením. Nedostatek pravomoci rozhodců je důvodem pro zrušení rozhodčího nálezu obecným soudem. Institut arbitrability a institut pravomoci rozhodců jsou různými právními instituty.

Klíčová slova: Arbitrabilita; rozhodčí řízení; pravomoc rozhodce; Česká republika.

Informácie pre autorov (s. 139-143, slovensky, PDF, 423 kB)
Etický kódex (s. 149-151, slovensky, PDF, 403 kB)
Zadná obálka (slovensky/anglicky, PDF, 632 kB)