Obsah stránky

Číslo 2019-03

SOCIETAS ET IURISPRUDENTIA – ČÍSLO 2019-03

KOMPLETNÁ VERZIA ČÍSLA 2019-03 (s. 1-121, PDF, 1875 kB)

Predná obálka a tiráž (slovensky/anglicky, PDF, 690 kB)
Redakčná rada (slovensky, PDF, 326 kB)
Editorial Board (anglicky, PDF, 321 kB)
Obsah (s. 9-9, slovensky, PDF, 341 kB)
Contents (s. 10-10, anglicky, PDF, 335 kB)

ŠTÚDIE

Informácie pre autorov (s. 105-109, slovensky, PDF, 424 kB)
Information for Authors (s. 110-114, anglicky, PDF, 415 kB)
Etický kódex (s. 115-117, slovensky, PDF, 403 kB)
Code of Ethics (s. 118-121, anglicky, PDF, 404 kB)
Zadná obálka (slovensky/anglicky, PDF, 632 kB)

Abstrakty 2019-03

KOMPLETNÁ VERZIA ČÍSLA 2019-03 (s. 1-121, PDF, 1875 kB)

Predná obálka a tiráž (slovensky/anglicky, PDF, 690 kB)
Redakčná rada (slovensky, PDF, 326 kB)
Obsah (s. 9-9, slovensky, PDF, 341 kB)

Jana Koprlová
Editoriál k jesennej edícii SOCIETAS ET IURISPRUDENTIA 2019 (s. 11-14, slovensky, PDF, 472 kB)

ŠTÚDIE

Rafał Adamus
Ineffectiveness of the Payment of Debt under the Polish Law (s. 19-34, anglicky, PDF, 650 kB)

Abstract: The aim of the presented study is to answer the following question: whether – according to the Polish law which is not lex concursus in the case – the payment of debt if other required legal conditions are fulfilled may be ineffective?

Key Words: Bankruptcy Law; Bankruptcy Law Act; Civil Code; Ineffectiveness; Bankruptcy; Payment; Debtor; Creditor; Poland.

Katarzyna Banasik
Theft of Cultural Property in the Context of the Polish Criminal Law (s. 35-48, anglicky, PDF, 628 kB)

Abstract: The aim of this paper is to examine whether the Republic of Poland guarantees cultural property appropriate protection against theft under the criminal law. The author begins by analysing the 1972 Paris Convention Concerning the Protection of World Cultural and Natural Heritage and presenting the relevant regulations. In the next part of the paper, she analyses the legal grounds for classifying cultural property theft as a felony or a misdemeanour. Moreover, the author explains the term “cultural property” and its relationship with the term “cultural relic”. She also provides an exhaustive analysis of two particular elements of this category of theft: “property of considerable value” and “property of significant cultural value”. She concludes by assessing the current state of the Polish criminal law from the perspective of the protection of cultural property against theft.

Key Words: Criminal Law; Cultural Property; Property of Significant Cultural Value; Cultural Relics; Theft as a Felony; Theft as a Misdemeanour; the 1972 Paris Convention Concerning the Protection of World Cultural and Natural Heritage; Poland.

Martin Štefko
Autonomie smluvní vůle na příkladu paušalizace příplatků v kolektivní smlouvě (s. 49-63, česky, PDF, 701 kB)

Abstrakt: Paušalizace zákonných příplatků za práci přesčas, práci v sobotu či v neděli a práci v noci představuje pomyslný zkušební kámen autonomie smluvní vůle, jak je regulována v Zákoníku práce. Autor ve svém příspěvku zpochybňuje udržitelnost stávajícího řešení, kdy vedle nejasného jazykového znění Zákoníku práce mohou odborové organizace jednat k tíži třetího a nejsou se schopny bránit proti „černým pasažérům“.

Klíčová slova: Pracovní právo; Zákoník práce; odměna; zákonné příplatky; autonomie smluvní vůle; Česká republika.

Marianna Novotná
Zásada zákazu zneužitia práva v deliktných vzťahoch (s. 64-76, slovensky, PDF, 634 kB)

Abstrakt: Príspevok je v rámci riešenia grantovej úlohy skúmania širšej reflexie sociálnej funkcie práva v jednotlivých subsystémoch súkromného práva venovaný zásade zákazu zneužitia práva ako osobitného prípadu konania v rozpore s dobrými mravmi v deliktnom práve (najmä vo vzťahu k § 424 slovenského Občianskeho zákonníka). Rozpor s dobrými mravmi sa v tomto prípade prejavuje navonok buď v rámci inštitútu zákazu zneužitia práva, alebo inštitútu šikanózneho výkonu práva, pričom takýto rozpor (konanie, ktoré nie je v súlade s dobrými mravmi) tvorí v uvedených prípadoch kritérium posúdenia zneužitia práva, t.j. takého výkonu práva, ktorý nesmeruje k účelu sledovaného právnym predpisom.

Kľúčové slová: Občianske právo; Občiansky zákonník; zneužitie práva; dobré mravy; deliktné právo; zodpovednosť za škodu; šikanózny výkon práva; Slovenská republika.

Jakub Morávek
Communication and Notification of Personal Data Breaches Pursuant to the General Data Protection Regulation (s. 77-91, anglicky, PDF, 709 kB)

Abstract: The paper focuses primarily on the communication and notification of personal data breaches pursuant to the General Data Protection Regulation. The author discusses the issue in the context of the nemo tenetur principle and the related constitutional aspects.

Key Words: Labour Law; Personal Data Protection; Data Breach; General Data Protection Regulation; nemo tenetur Principle; the Czech Republic.

Silvia Treľová
Telepráca ako forma organizácie práce (s. 92-104, slovensky, PDF, 663 kB)

Abstrakt: Možnosť výkonu telepráce je založená na zmluvnom základe. Tento flexibilný model práce má svoje výhody a práca vykonávaná touto formou sa vyznačuje efektívnosťou. Trend pracovať z domu sa zvyšuje; týka sa rôznych kategórií zamestnancov a stále sa rozširuje na ďalšie profesie. Autorka vo svojom príspevku približuje právny aspekt vymedzenia pojmu telepráca a poukazuje na problémy súčasnej aplikačnej praxe.

Kľúčové slová: Pracovné právo; Zákonník práce; telepráca; informačné a komunikačné technológie; pracovný čas; Slovenská republika.

Informácie pre autorov (s. 105-109, slovensky, PDF, 424 kB)
Etický kódex (s. 115-117, slovensky, PDF, 403 kB)
Zadná obálka (slovensky/anglicky, PDF, 632 kB)