Zmluvná pokuta v pracovnom práve? Krátke zamyslenie sa nad dohodou o peňažnej náhrade v § 62 ods. 8 a § 83a ods. 5 Zákonníka práce

Veronika Zoričáková

Úplný text príspevku

Vydanie vedeckého časopisu číslo 2022-01
Čítať príspevok (PDF)


  • Typ dokumentu: časopis
  • Typ príspevku: štúdia
  • Jazyk príspevku: slovenčina
  • Publikované: 31. 3. 2022
  • Formát súboru: PDF
  • Veľkosť súboru: 696 kB

In: Societas et iurisprudentia • 2022 • ročník 10 • číslo 1 • strany 66-86 • ISSN 1339-5467

Abstrakt: Autorka sa v príspevku zaoberá problematikou zmluvnej pokuty v pracovnoprávnych vzťahoch, pričom podnetom pre znovuotvorenie tejto otázky bol nevyjasnený charakter dohody o peňažnej náhrade v ustanoveniach § 62 ods. 8 a § 83a ods. 5 slovenského Zákonníka práce. Po teoretickom úvode o zmluvnej pokute, jej povahe, funkciách a vzťahu k zodpovednosti za škodu podľa občianskeho práva a obchodného práva tak dospieva k záveru, že dohody o peňažnej náhrade sú dohodami o zmluvnej pokute. Vyznačujú sa však osobitosťami, ktoré majú vplyv na potenciálny vzťah všeobecnej civilistickej úpravy zmluvnej pokuty, najmä čo do prevzatia riešenia vzťahu peňažnej náhrady a spôsobenej škody porušením tej istej povinnosti, ako aj moderačného práva súdu. V závere v krátkosti formuluje možné budúce nastavenie slovenského Občianskeho zákonníka a slovenského Obchodného zákonníka a prikláňa sa k názoru o potrebe ukotvenia plnej subsidiarity Občianskeho zákonníka k Zákonníku práce.

Kľúčové slová: Pracovné právo; zmluvná pokuta; náhrada škody; sankcia; kompenzácia ujmy; Slovenská republika.

ORCID: ORCID iDhttps://orcid.org/0000-0002-3038-280X

DOI: https://doi.org/10.31262/1339-5467/2022/10/1/66-86

URL: http://sei.iuridica.truni.sk/archive/2022/01/SEI-2022-01-Studies-Zoricakova-Veronika.pdf

Bibliografická citácia

ZORIČÁKOVÁ, V. Zmluvná pokuta v pracovnom práve? Krátke zamyslenie sa nad dohodou o peňažnej náhrade v § 62 ods. 8 a § 83a ods. 5 Zákonníka práce. Societas et iurisprudentia [online]. 2022, roč. 10, č. 1, s. 66-86 [cit. 2020-01-01]. ISSN 1339-5467. Dostupné na: https://doi.org/10.31262/1339-5467/2022/10/1/66-86.