Číslo 2023-01

Číslo 2023-01

Vydanie vedeckého časopisu číslo 2023-01
Čítať časopis (PDF)

SOCIETAS ET IURISPRUDENTIA • Číslo 2023-01

Prvé číslo jedenásteho ročníka časopisu SOCIETAS ET IURISPRUDENTIA ponúka celkovo štyri samostatné vedecké štúdie, ako aj jednu recenziu uznaniahodnej vedeckej publikácie, napísané v troch rôznych jazykoch – v angličtine, češtine a slovenčine. V poradí prvá štúdia ponúka čitateľom veľmi komplexný a podrobný pohľad na kľúčové a mimoriadne aktuálne otázky doteraz nedoriešeného poľsko-nemeckého sporu ohľadom reparácií vzťahujúcich sa na obdobie druhej svetovej vojny. Nasledujúca štúdia dôkladne analyzuje, sprehľadňuje a príkladne vysvetľuje problematiku kriminologického pohľadu na ekonomické trestné činy v konkrétnych prípadoch prania špinavých peňazí a daňových únikov, uplatňujúc pritom skúsenosti rumunského trestného práva. Tretia štúdia sa venuje veľmi podrobnému systematickému objasneniu, ako aj hĺbkovej analýze a komplexnej syntéze prínosov a dopadov súčasnej českej právnej úpravy inštitútu zodpovednosti vykonávateľa verejnej funkcie v nezávislom orgáne za nezákonné rozhodnutie, a to na príklade Rady Českej televízie. V poradí posledná štúdia predstavuje systematické a hĺbkové vymedzenie a objasnenie kľúčových otázok spájajúcich sa s problematikou ochrany oznamovateľov v Poľsku, opierajúc sa pritom o analýzu situácie poľských dôstojníkov a profesionálnych vojakov. Rubrika „Recenzie“, zaradená na konci aktuálneho čísla, ponúka zaujímavú recenziu novej jedinečnej českej kolektívnej vedeckej monografie venovanej správnemu súdnictvu, ktorá rovnako dobre poslúži nielen českej, ale aj slovenskej širokej odbornej i laickej verejnosti.


Kompletná verzia čísla 2023-01
s. 1-111 • PDF • 1783 kBŠtúdie


Recenzie