On the Case Law of Courts from the Point of View of the Fair Trial Principles

Adrián Jalč

Full Text of Paper

Issue of Scientific Journal No. 2022-02
Read paper (PDF)


  • Source Type: Journal
  • Document Type: Study
  • Document Language: Slovak
  • Published on: 30. 6. 2022
  • File Format: PDF
  • File Size: 795 kB

In: Societas et iurisprudentia • 2022 • Volume 10 • Issue 2 • Pages 65-92 • ISSN 1339-5467

Abstract: The Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms (the European Convention on Human Rights) in the Article 6 declares the right to a fair trial which consists of several general guarantees. The presented paper analyses the criminal-procedural position of the accused in terms of decisions of the European Court of Human Rights, the Constitutional Court of the Slovak Republic and the courts in the Slovak Republic. It also tries to compare the given situation with the applicable Slovak legislation.

Key Words: Criminal Law; Law Enforcement Authorities; Courts; Right to a Defense; Principle of the Presumption of Innocence; Right to Personal Liberty; Rights of the Accused and the Victims (Injured Party); the Slovak Republic.

ORCID: ORCID iDhttps://orcid.org/0000-0002-3772-9263

DOI: https://doi.org/10.31262/1339-5467/2022/10/2/65-92

URL: https://sei.iuridica.truni.sk/archive/2022/02/SEI-2022-02-Studies-Jalc-Adrian.pdf

CopyrightCopyright © 2022 Adrián Jalč

Creative Commons LicenseThis work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.


Bibliographic Citation

JALČ, A. K judikatúre súdov z pohľadu princípov fair trial. Societas et iurisprudentia [online]. 2022, vol. 10, no. 2, pp. 65-92 [cit. 2020-01-01]. ISSN 1339-5467. Available at: https://doi.org/10.31262/1339-5467/2022/10/2/65-92.


References

BARNETOVÁ, D. K otázce nepřiměřené délky trestního řízení a prostředkům nápravy, zejména s přihlédnutím k judikatuře ESLP. Bulletin advokacie. 2013, č. 5, s. 31-34. ISSN 1210-6348.

BARTOŇ, M., J. KRATOCHVÍL, M. KOPA, M. TOMOSZEK, J. JIRÁSEK a O. SVAČEK. Základní práva. 1. vyd. Praha: Leges, 2016. 608 s. ISBN 978-80-7502-128-1.

Case of Barberà, Messegué and Jabardo v. Spain [1988-12-06]. Judgement of the European Court of Human Rights, 1988, Application No. 10590/83.

Case of Deweer v. Belgium [1980-02-27]. Judgement of the European Court of Human Rights, 1980, Application No. 6903/75.

Case of Dimitrov and Hamanov v. Bulgaria [2011-05-10]. Judgement of the European Court of Human Rights, 2011, Application No. 48059/06 and 2708/09.

Case of Funke v. France [1993-02-25]. Judgement of the European Court of Human Rights, 1993, Application No. 10828/84.

Case of Heaney and McGuinness v. Ireland [2000-12-21]. Judgement of the European Court of Human Rights, 2000, Application No. 34720/97.

Case of John Murray v. the United Kingdom [1996-02-08]. Judgement of the European Court of Human Rights, 1996, Application No. 18731/91.

Case of Karlin v. Slovakia [2011-06-28]. Judgement of the European Court of Human Rights, 2011, Application No. 41238/05.

Case of Nešťák v. Slovakia [2007-02-27]. Judgement of the European Court of Human Rights, 2007, Application No. 65559/01.

Case of Phillips v. the United Kingdom [2001-07-05]. Judgement of the European Court of Human Rights, 2001, Application No. 41087/98.

Case of Punzelt v. the Czech Republic [2000-04-25]. Judgement of the European Court of Human Rights, 2000, Application No. 31315/96.

Case of Salabiaku v. France [1988-10-07]. Judgement of the European Court of Human Rights, 1988, Application No. 10519/83.

Case of Saunders v. the United Kingdom [1996-12-17]. Judgement of the European Court of Human Rights, 1996, Application No. 19187/91.

Case of Welch v. the United Kingdom [1995-02-09]. Judgement of the European Court of Human Rights, 1995, Application No. 17440/90.

Case of X. v. the Federal Republic of Germany [1971-07-12]. Judgement of the European Court of Human Rights, 1971, Application No. 4483/70.

Dohovor o ochrane ľudských práv a základných slobôd [Európsky dohovor o ľudských právach].

FRYŠTÁK, M., J. PROVAZNÍK, J. SEDLÁČKOVÁ a E. ŽATECKÁ. Trestní právo procesní. 1. vyd. Ostrava: Key Publishing, 2015. 338 s. Právo. ISBN 978-80-7418-246-4.

GERLOCH, A., P. ŠTURMA, et al. Ochrana základních práv a svobod v proměnách práva na počátku 21. století v českém, evropském a mezinárodním kontextu. 1. vyd. Praha: Auditorium, 2011. 536 s. ISBN 978-80-87284-23-0.

Green Paper: The Presumption of Innocence [2006-04-26]. COM (2006) 174 final.

GŘIVNA, T. Zásada rychlosti v trestním řízení, právo na projednání věci v přiměřené lhůtě a některé důsledky jejich porušení. In: J. FENYK, ed. Pocta Dagmar Císařové k 75. narozeninám. 1. vyd. Praha: LexisNexis, 2007, s. 17-24. ISBN 978-80-86920-25-2.

HUBÁLKOVÁ, E. Přehled judikatury Evropského soudu pro lidská práva: Právo na spravedlivé řízení a další procesní práva. 1. vyd. Praha: ASPI, 2006. 157 s. ISBN 80-7357-124-2.

Charta základných práv Európskej únie.

JELÍNEK, J. et al. Trestní právo procesní. 3. aktualiz. a dopln. vyd. Praha: Leges, 2013. 864 s. ISBN 978-80-87576-44-1.

JELÍNEK, J. et al. Trestní právo procesní. 4. aktualiz. a dopln. vyd. Praha: Leges, 2016. 846 s. ISBN 978-80-7502-160-1.

JELÍNEK, J. et al. Trestní zákoník a trestní řád s poznámkami a judikaturou. 5. aktualiz. vyd. Praha: Leges, 2014. 1246 s. ISBN 978-80-7502-049-9.

KLIMEK, L. European Arrest Warrant [online]. 1st ed. Cham: Springer, 2015. 375 s. [cit. 2022-05-27]. ISBN 978-3-319-07338-5. Dostupné na: https://doi.org/10.1007/978-3-319-07338-5.

KMEC, J., D. KOSAŘ, J. KRATOCHVÍL a M. BOBEK. Evropská úmluva o lidských právech: Komentář. 1. vyd. Praha: C. H. Beck, 2012. 1660 s. ISBN 978-80-7400-365-3.

LETKOVÁ, A. a A. SCHNEIDEROVÁ. The Value of Justice in Czechoslovak Criminal Law Norms in the 20th Century. Access to Justice in Eastern Europe [online]. 2021, vol. 4, no. 2, s. 86-103 [cit. 2022-05-27]. ISSN 2663-0583. Dostupné na: https://doi.org/10.33327/ajee-18-4.2-a000062.

Listina základných práv a slobôd.

MALENOVSKÝ, J. Mezinárodní právo veřejné: Obecná část. 2. oprav. a dopln. vyd. Brno: Masarykova univerzita v Brně, Právnická fakulta, 1997. 215 s. ISBN 80-210-1536-5.

MOLEK, P. Právo na spravedlivý proces. 1. vyd. Praha: Wolters Kluwer, 2012. 573 s. Lidská práva. ISBN 978-80-7357-748-3.

MULÁK, J. Základní zásady trestního řízení a právo na spravedlivý proces. 1. vyd. Praha: Leges, 2019. 337 s. ISBN 978-80-7502-387-2.

Nález Ústavného súdu Slovenskej republiky zo dňa 13. 7. 2000, sp. zn. III. ÚS 6/00.

Nález Ústavného súdu Slovenskej republiky zo dňa 18. 10. 2001, sp. zn. II. ÚS 55/98.

Nález Ústavného súdu Slovenskej republiky zo dňa 14. 1. 2004, sp. zn. III. ÚS 255/03.

Nález Ústavného súdu Slovenskej republiky zo dňa 10. 3. 2004, sp. zn. I. ÚS 67/03.

Nález Ústavného súdu Slovenskej republiky zo dňa 26. 10. 2005, sp. zn. I. ÚS 239/04.

Nález Ústavného súdu Slovenskej republiky zo dňa 15. 2. 2006, sp. zn. I. ÚS 204/05.

Nález Ústavného súdu Slovenskej republiky zo dňa 10. 1. 2007, sp. zn. I. ÚS 352/06.

Nález Ústavného súdu Slovenskej republiky zo dňa 15. 3. 2007, sp. zn. II. ÚS 315/06.

Nález Ústavného súdu Slovenskej republiky zo dňa 24. 5. 2007, sp. zn. I. ÚS 382/06.

Nález Ústavného súdu Slovenskej republiky zo dňa 27. 9. 2007, sp. zn. III. ÚS 216/07.

Nález Ústavného súdu Slovenskej republiky zo dňa 11. 11. 2010, sp. zn. I. ÚS 98/2010.

Nález Ústavného súdu Slovenskej republiky zo dňa 18. 4. 2013, sp. zn. II. ÚS 8/2013.

Nález Ústavného súdu Slovenskej republiky zo dňa 23. 5. 2018, sp. zn. II. ÚS 135/2018.

Nález Ústavného súdu Slovenskej republiky zo dňa 19. 6. 2018, sp. zn. II. ÚS 567/2017.

Nález Ústavného súdu Slovenskej republiky zo dňa 12. 9. 2019, sp. zn. II. ÚS 200/2019.

Nález Ústavního soudu České republiky ze dne 19. 1. 2005, sp. zn. I. ÚS 641/04.

REPÍK, B. Evropská úmluva o lidských právech a trestní právo. 1. vyd. Praha: Orac, 2002. 263 s. ISBN 80-86199-57-6.

REPÍK, B. Ľudské práva v súdnom konaní. 1. vyd. Bratislava: Manz, 1999. 256 s. ISBN 80-85719-24-X.

Rozsudok Najvyššieho súdu Slovenskej republiky zo dňa 14. 7. 1999, sp. zn. 6 Tz 8/99.

Rozsudok Najvyššieho súdu Slovenskej republiky zo dňa 30. 7. 2008, sp. zn. 1 Tdo 15/2007.

Rozsudok Najvyššieho súdu Slovenskej republiky zo dňa 8. 10. 2008, sp. zn. 6 Tdo 19/2008.

STRÉMY, T. Právo na spravodlivý proces. In: I. ŠIMOVČEK, ed. Garancie procesných práv v trestnom konaní v právnom styku subjektov Európskej únie. 1. vyd. Trnava: Trnavská univerzita v Trnave, Právnická fakulta, 2008, s. 96-104. ISBN 978-80-8082-251-4.

SVÁK, J. Základy európskej ochrany ľudských práv: Zväzok 1. 1. vyd. Banská Bystrica: Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov, 2001. 312 s. ISBN 80-8055-487-0.

ŠÁMAL, P. Základní zásady trestního řízení v demokratickém systému. 1. vyd. Praha: Codex Bohemia, 1999. 403 s. ISBN 80-85963-89-2.

Ústavný zákon č. 460/1992 Zb. Ústava Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov.

Uznesenie Krajského súdu v Trenčíne zo dňa 16. 1. 2003, sp. zn. 1 Tpo 72/02.

Uznesenie Krajského súdu v Trenčíne zo dňa 7. 8. 2003, sp. zn. 3 Tpo 13/03.

Uznesenie Najvyššieho súdu Slovenskej republiky zo dňa 12. 7. 2006, sp. zn. 1 Toš 42/06.

Uznesenie Najvyššieho súdu Slovenskej republiky zo dňa 12. 2. 2009, sp. zn. 3 Tošs 4/2009.

Uznesenie Najvyššieho súdu Slovenskej republiky zo dňa 14. 4. 2021, sp. zn. 1 Tost 7/2021.

Uznesenie Ústavného súdu Slovenskej republiky zo dňa 10. 7. 2002, sp. zn. II. ÚS 112/02.

Uznesenie Ústavného súdu Slovenskej republiky zo dňa 23. 3. 2004, sp. zn. I. ÚS 64/04.

VICHEREK, R. Co je nového v trestním řádu od 1. 1. 2012 – II. část. In: Epravo.cz [online]. 2012-02-10 [cit. 2022-05-27]. ISSN 1213-189X. Dostupné na: https://www.epravo.cz/top/clanky/co-je-noveho-v-trestnim-radu-od-112012-ii-cast-80505.html.

VRÁBLOVÁ, M. Garancie procesných práv mladistvého v trestnom konaní. In: I. ŠIMOVČEK, ed. Garancie procesných práv v trestnom konaní v právnom styku subjektov Európskej únie. 1. vyd. Trnava: Trnavská univerzita v Trnave, Právnická fakulta, 2008, s. 84-95. ISBN 978-80-8082-251-4.

WAGNEROVÁ, E., V. ŠIMÍČEK, T. LANGÁŠEK, I. POSPÍŠIL, et al. Listina základních práv a svobod: Komentář. 1. vyd. Praha: Wolters Kluwer, 2012. 906 s. ISBN 978-80-7357-750-6.

ZÁHORA, J. Právo na prejednanie trestnej veci „v primeranej lehote“. In: J. ZÁHORA, ed. Aktuálne problémy prípravného konania trestného. 1. vyd. Praha: Leges, 2014, s. 242-284. ISBN 978-80-7502-030-7.

Zákon č. 141/1961 Zb. o trestnom konaní súdnom (trestný poriadok).

Zákon č. 301/2005 Z.z. Trestný poriadok v znení neskorších predpisov.

Zákon č. 308/2021 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 301/2005 Z.z. Trestný poriadok v znení neskorších predpisov.

Zákon č. 459/2011 Sb., kterým se mění zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony.