Upbringing of Child by a Parent for the Purpose of Determination of Retirement Age and Increase of Old-Age Pension

Gabriela Halířová

Full Text of Paper

Issue of Scientific Journal No. 2022-03
Read paper (PDF)


  • Source Type: Journal
  • Document Type: Study
  • Document Language: Czech
  • Published on: 30. 9. 2022
  • File Format: PDF
  • File Size: 731 kB

In: Societas et iurisprudentia • 2022 • Volume 10 • Issue 3 • Pages 77-95 • ISSN 1339-5467

Abstract: The paper deals with the concept of “child upbringing” by a parent in the pension insurance. First, attention is paid to which persons are considered to be the parents of a raised child, then the fulfilment of the condition of the child’s upbringing is analysed for the purpose of determination of the retirement age of women as one of the conditions for the entitlement to an old-age pension. The individual aspects of a child’s upbringing are described in selected court decisions. From year 2023, upbringing of a child also plays a role in increasing the old-age pension. In this context, a discrepancy in the legal regulation in the assessment of children who died at a young age is pointed out. The reasons for the emergence of this contradiction are analysed, undesirable effects in determining the retirement age of women are pointed out and possible solutions are outlined.

Key Words: Social Security Law; Old-Age Pension; Upbringing of a Child; Personal Care of a Child; Child’s Parent; Taking the Child into Care Replacing the Parental Care; Husband’s Child; Retirement Age of Women; Increase in Old-Age Pension; Court Decisions; the Czech Republic.

ORCID: ORCID iDhttps://orcid.org/0000-0002-2284-594X

DOI: https://doi.org/10.31262/1339-5467/2022/10/3/77-95

URL: https://sei.iuridica.truni.sk/archive/2022/03/SEI-2022-03-Studies-Halirova-Gabriela.pdf

CopyrightCopyright © 2022 Gabriela Halířová

Creative Commons LicenseThis work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.


Bibliographic Citation

HALÍŘOVÁ, G. Výchova dítěte rodičem pro účely stanovení důchodového věku a zvýšení starobního důchodu. Societas et iurisprudentia [online]. 2022, vol. 10, no. 3, pp. 77-95 [cit. 2020-01-01]. ISSN 1339-5467. Available at: https://doi.org/10.31262/1339-5467/2022/10/3/77-95.


References

HALÍŘOVÁ, G. Soukromoprávní aspekty vztahu rodič – dítě v důchodovém pojištění. Právní fórum. 2009, roč. 6, č. 7, s. 270-275. ISSN 1214-7966.

HŮRKA, P. K zákazu výpovědi a k ochranné době. Právo a zaměstnání. 2003, roč. 9, č. 7-8, s. 2-5. ISSN 1211-1139.

Nález Ústavního soudu České republiky ze dne 6. 6. 2006, sp. zn. Pl. ÚS 42/04.

Rozsudek Krajského soudu v Praze ze dne 13. 12. 2019, sp. zn. 49 Ad 30/2018-17.

Rozsudek Nejvyššího správního soudu České republiky ze dne 4. 12. 2003, sp. zn. 3 Ads 37/2003-49 (R 410/2004 Sb. NSS).

Rozsudek Nejvyššího správního soudu České republiky ze dne 4. 1. 2007, sp. zn. 6 Ads 34/2006-49 (R 1710/2008 Sb. NSS).

Rozsudek Nejvyššího správního soudu České republiky ze dne 23. 10. 2008, sp. zn. 3 Ads 70/2008-122.

Rozsudek Nejvyššího správního soudu České republiky ze dne 28. 3. 2013, sp. zn. 4 Ads 105/2012-42.

Rozsudek Nejvyššího správního soudu České republiky ze dne 27. 4. 2016, sp. zn. 6 Ads 112/2015-23.

Rozsudek Nejvyššího správního soudu České republiky ze dne 6. 9. 2018, sp. zn. 3 Ads 307/2017.

Rozsudek Vrchního soudu v Praze ze dne 31. 10. 2002, sp. zn. 2 Cao 16/2000.

Sněmovní tisk 1230/1: Pozměňovací a jiné návrhy k tisku 1230/0. In: Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky [online]. 2021-07-15, s. 1-42 [cit. 2022-08-09]. Dostupné z: https://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?o=8&ct=1230&ct1=1.

VOŘÍŠEK, V. Zákon o důchodovém pojištění: Komentář. 1. vyd. Praha: C. H. Beck, 2012. 486 s. ISBN 978-80-7179-576-6.

Vyhláška Ministerstva práce a sociálních věcí č. 284/1995 Sb., kterou se provádí zákon o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů.

Zákon č. 50/1973 Sb., o pěstounské péči.

Zákon č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

Zákon č. 94/1963 Sb., o rodině.

Zákon č. 152/2007 Sb., kterým se mění zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 189/2006 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o nemocenském pojištění, ve znění zákona č. 585/2006 Sb.

Zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů.

Zákon č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních, ve znění pozdějších předpisů.

Zákon č. 303/2013 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím rekodifikace soukromého práva, ve znění pozdějších předpisů.

Zákon č. 306/2008 Sb., kterým se mění zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony, ve znění pozdějších předpisů.

Zákon č. 323/2021 Sb., kterým se mění zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů.

Zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů.

Zákon České národní rady č. 114/1988 Sb., o působnosti orgánů České socialistické republiky v sociálním zabezpečení.