Housing Allowance: The New Conditions for Entitlement and the Proceedings for Granting It with Reflection of Case-law of the Administrative Courts

Gabriela Halířová

Full Text of Paper

Issue of Scientific Journal No. 2022-04
Read paper (PDF)


  • Source Type: Journal
  • Document Type: Study
  • Document Language: Czech
  • Published on: 31. 12. 2022
  • File Format: PDF
  • File Size: 661 kB

In: Societas et iurisprudentia • 2022 • Volume 10 • Issue 4 • Pages 55-70 • ISSN 1339-5467

Abstract: The paper deals with one of the core benefits of the state social support in the Czech Republic, the housing allowance. As of year 2022, the range of persons entitled to the housing allowance was expanded and the rules for the formation of the entitlement to it have been modified in the context of the rise in energy prices. The study aims to analyse the new conditions for entitlement to the housing allowance and the individual stages of the proceedings for granting the housing allowance (initiation of the proceedings, application requirements, forms of decision-making on the allowance, possibilities of reviewing the individual forms of decisions). The various aspects of the housing allowance and the decision-making (proceedings) for granting it are approximated in selected decisions of the Czech administrative courts.

Key Words: Social Security Law; Housing Allowance; Housing Costs; Other Forms of Housing; Employment Office; Administrative Proceedings; Written Notice; Objections; Decisions of Administrative Courts; the Czech Republic.

ORCID: ORCID iDhttps://orcid.org/0000-0002-2284-594X

DOI: https://doi.org/10.31262/1339-5467/2022/10/4/55-70

URL: https://sei.iuridica.truni.sk/archive/2022/04/SEI-2022-04-Studies-Halirova-Gabriela.pdf

CopyrightCopyright © 2022 Gabriela Halířová

Creative Commons LicenseThis work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.


Bibliographic Citation

HALÍŘOVÁ, G. Příspěvek na bydlení: nové podmínky nároku a rozhodování o jeho přiznání s reflexí judikatury správních soudů. Societas et iurisprudentia [online]. 2022, vol. 10, no. 4, pp. 55-70 [cit. 2020-01-01]. ISSN 1339-5467. Available at: https://doi.org/10.31262/1339-5467/2022/10/4/55-70.


References

KRAJČOVÁ, K. Pojem bytu v dávkové oblasti. Právo a rodina. 2022, roč. 24, č. 2, s. 16-22. ISSN 1212-866X.

Nařízení vlády č. 289/2022 Sb., kterým se pro účely příspěvku na bydlení ze státní sociální podpory pro období do 31. prosince 2022 zvyšují částky navýšení měsíčních normativních nákladů na bydlení a mění nařízení vlády č. 595/2006 Sb., o způsobu výpočtu základní částky, která nesmí být sražena povinnému z měsíční mzdy při výkonu rozhodnutí, a o stanovení částky, nad kterou je mzda postižitelná srážkami bez omezení (nařízení o nezabavitelných částkách), ve znění pozdějších předpisů.

Nařízení vlády č. 507/2021 Sb., kterým se pro účely příspěvku na bydlení ze státní sociální podpory pro rok 2022 stanoví výše nákladů srovnatelných s nájemným, částek, které se započítávají za pevná paliva, a částek normativních nákladů na bydlení.

Rozsudek Městského soudu v Praze ze dne 29. 11. 2021, sp. zn. 10 A 87/2021-54.

Rozsudek Nejvyššího správního soudu České republiky ze dne 6. 10. 2010, sp. zn. 3 Ads 23/2010-98.

Rozsudek Nejvyššího správního soudu České republiky ze dne 3. 6. 2015, sp. zn. 1 Ads 36/2015-29.

Rozsudek Nejvyššího správního soudu České republiky ze dne 27. 8. 2015, sp. zn. 2 Ads 168/2015-32.

Rozsudek Nejvyššího správního soudu České republiky ze dne 12. 11. 2021, sp. zn. 5 Ads 379/2020-28.

Rozsudek Vrchního soudu v Praze ze dne 27. 4. 2000, sp. zn. 3 A 114/98-12.

Rozsudek Vrchního soudu v Praze ze dne 6. 12. 2000, sp. zn. 3 A 103/99-19.

Sčítání lidu, domů a bytů za rok 2011: Tabulka 22 Obydlené byty podle právního důvodu užívání bytu a podle velikostních skupin obcí a krajů. In: Český statistický úřad [online]. 2022 [cit. 2022-11-18]. Dostupné z: https://vdb.czso.cz/vdbvo2/faces/index.jsf?page=vystup-objekt&pvo=ZVCR022&pvokc=&katalog=30732&z=T.

Sčítání lidu, domů a bytů za rok 2021: Obydlené byty podle právního důvodu užívání bytu a podle krajů. In: Český statistický úřad [online]. 2022 [cit. 2022-11-18]. Dostupné z: https://vdb.czso.cz/vdbvo2/faces/index.jsf?page=vystup-objekt&pvo=SLD21025-KR&z=T&f=TABULKA&skupId=4550&katalog=33657&pvo=SLD21025-KR.

Sněmovní tisk 116/0: Novela zákona o státní sociální podpoře. In: Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky [online]. 2022-01-05, s. 1-14 [cit. 2022-11-18]. Dostupné z: https://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?O=9&CT=116&CT1=0.

VAŠÍČKOVÁ, A. a M. PAULUSOVÁ. Příspěvek na bydlení. Rodinné listy. 2013, roč. 2, č. 6, s. 29-33. ISSN 1805-0824.

VAŠÍČKOVÁ, A. Dávky na bydlení v nezkolaudovaném bytě a další změny v dávkách od 1. 1. 2015. Právo a rodina. 2015, roč. 17, č. 1, s. 18-22. ISSN 1212-866X.

Vyhláška č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, ve znění pozdějších předpisů.

Vyhláška č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, ve znění pozdějších předpisů.

Zákon č. 17/2022 Sb., kterým se mění zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů.

Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

Zákon č. 110/2006 Sb., o životním a existenčním minimu, ve znění pozdějších předpisů.

Zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů.

Zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů.

Zákon č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, ve znění pozdějších předpisů.

Zákon č. 203/2022 Sb., kterým se mění zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů.

Zákon č. 252/2014 Sb., kterým se mění zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony.

Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.