Legal Presumption of Existence of an Employment Relationship in the Context of the So-called Digital Labour Platforms

Tomáš Tintěra

Full Text of Paper

Issue of Scientific Journal No. 2022-04
Read paper (PDF)


  • Source Type: Journal
  • Document Type: Study
  • Document Language: Czech
  • Published on: 31. 12. 2022
  • File Format: PDF
  • File Size: 718 kB

In: Societas et iurisprudentia • 2022 • Volume 10 • Issue 4 • Pages 71-88 • ISSN 1339-5467

Abstract: The paper deals with the current proposal for a directive of the European Parliament and of the Council regarding the improvement of working conditions when working through digital platforms. The presented text is focused in particular on the legal presumption of the existence of an employment relationship between a digital labour platform and a person who performs work through the platform if the digital labour platform controls certain elements of the performed platform work.

Key Words: Labour Law; European Union Law; Digital Labour Platforms; Legal Presumption of Employment Relationship; Labour Code; the Czech Republic.

ORCID: ORCID iDhttps://orcid.org/0000-0002-8389-1958

DOI: https://doi.org/10.31262/1339-5467/2022/10/4/71-88

URL: https://sei.iuridica.truni.sk/archive/2022/04/SEI-2022-04-Studies-Tintera-Tomas.pdf

CopyrightCopyright © 2022 Tomáš Tintěra

Creative Commons LicenseThis work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.


Bibliographic Citation

TINTĚRA, T. Domněnka existence pracovního poměru v souvislostech tzv. digitálních pracovních platforem. Societas et iurisprudentia [online]. 2022, vol. 10, no. 4, pp. 71-88 [cit. 2020-01-01]. ISSN 1339-5467. Available at: https://doi.org/10.31262/1339-5467/2022/10/4/71-88.


References

BARANCOVÁ, H. Nové technológie v pracovnoprávnych vzťahoch. 1. vyd. Praha: Leges, 2017. 191 s. ISBN 978-80-7502-253-0.

BARANCOVÁ, H. Ochrana života a zdravia zamestnancov a nové technológie. In: H. BARANCOVÁ, ed. Nové technológie v pracovnom práve a bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci: Právne a psychologické aspekty. 1. vyd. Praha: Leges, 2017, s. 9-29. ISBN 978-80-7502-241-7.

BARANCOVÁ, H. Pracovné právo v digitálnej dobe. In: H. BARANCOVÁ a A. OLŠOVSKÁ, eds. Pracovné právo v digitálnej dobe. 1. vyd. Praha: Leges, 2017, s. 9-29. ISBN 978-80-7502-259-2.

BARCEVIČIUS, E., V. GINEIKYTĖ-KANCLERĖ, L. KLIMAVIČIŪTĖ a N. RAMOS MARTIN. Study to Support the Impact Assessment of an EU Initiative to Improve the Working Conditions in Platform Work: Final Report [online]. 1st ed. Luxembourg: Publications Office of the European Union, 2021. 213 s. [cit. 2022-11-30]. ISBN 978-92-76-43541-9. Dostupné z: https://doi.org/10.2767/527749.

Burgerlijk Wetboek [Nizozemský občanský zákoník] [1992].

Council Directive 86/653/EEC of 18 December 1986 on the Coordination of the Laws of the Member States Relating to Self-employed Commercial Agents. OJ EC L 382, 1986-12-31, s. 17-21.

Directive (EU) 2019/1152 of the European Parliament and of the Council of 20 June 2019 on Transparent and Predictable Working Conditions in the European Union. OJ EU L 186, 2019-07-11, s. 105-121.

Doporučení Mezinárodní organizace práce č. 198 o pracovním poměru z roku 2006.

KENNEDY, J. V. Three Paths to Update Labor Law for the Gig Economy [online]. 1st ed. Washington, DC: Information Technology & Innovation Foundation, 2016. 24 s. [cit. 2022-11-30]. Dostupné z: https://itif.org/publications/2016/04/18/three-paths-update-labor-law-gig-economy/.

MÉSZÁROS, M. Vplyv kolaboratívnej ekonomiky na pojem závislej práce. In: H. BARANCOVÁ a A. OLŠOVSKÁ, eds. Pracovné právo v digitálnej dobe. 1. vyd. Praha: Leges, 2017, s. 271-293. ISBN 978-80-7502-259-2.

Nález Ústavního soudu České republiky ze dne 31. 8. 2004, sp. zn. II. ÚS 69/03.

Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady o zlepšení pracovních podmínek při práci prostřednictvím platforem [2021-12-09]. COM (2021) 762 final.

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony podle stavu odeslaného Ministerstvem práce a sociálních věcí do připomínkového řízení ke dni 9. 11. 2022, čj. MPSV-2022/160564-521/2.

PETROV, J., M. VÝTISK, V. BERAN, et al. Občanský zákoník: Komentář. 2. vyd. Praha: C. H. Beck, 2019. 3276 s. ISBN 978-80-7400-747-7.

PORUBAN, A. Medzi zamestnancom a samostatne zárobkovo činnou osobou. Acta Universitatis Carolinae: Iuridica [online]. 2019, roč. 65, č. 1, s. 103-106 [cit. 2022-11-30]. ISSN 2336-6478. Dostupné z: https://doi.org/10.14712/23366478.2019.8.

Regulation (EU) 2016/679 of the European Parliament and of the Council of 27 April 2016 on the Protection of Natural Persons with Regard to the Processing of Personal Data and on the Free Movement of Such Data, and repealing Directive 95/46/EC (General Data Protection Regulation). OJ EU L 119, 2016-05-04, s. 1-88.

Rozsudek Nejvyššího soudu České republiky ze dne 29. 10. 2020, sp. zn. 21 Cdo 4451/2018.

Rozsudek Nejvyššího správního soudu České republiky ze dne 13. 2. 2014, sp. zn. 6 Ads 46/2013.

ŠTEFKO, M. Vymezení závislé a nelegální práce. 1. vyd. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Právnická fakulta, 2013. 279 s. Studie lidských práv, č. 2. ISBN 978-80-87146-72-9.

TINTĚRA, T. Smluvní pokuta v ČR a Evropě. 1. vyd. Praha: Leges, 2015. 232 s. ISBN 978-80-7502-095-6.

Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

Zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů.

Zákon č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.

Zákon č. 214/2022 Sb., o zvláštních důvodech pro zastavení exekuce a o změně souvisejících zákonů.

Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů.

Zákon č. 311/2001 Z.z. Zákonník práce, ve znění pozdějších předpisů.

Zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů.

Zákon č. 586/2012 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů.