Positive Criminological Forecast as a Premise for Conditional Discontinuation of the Proceedings

Agata Opalska-Kasprzak

Full Text of Paper

Issue of Scientific Journal No. 2022-04
Read paper (PDF)


  • Source Type: Journal
  • Document Type: Study
  • Document Language: English
  • Published on: 31. 12. 2022
  • File Format: PDF
  • File Size: 716 kB

In: Societas et iurisprudentia • 2022 • Volume 10 • Issue 4 • Pages 36-54 • ISSN 1339-5467

Abstract: Conditional discontinuation of the proceedings is a probation measure enabling perpetrators of minor offenses to avoid conviction and punishment. Under the currently applicable provisions of the Polish law, conditional discontinuation of the proceedings is one of the three measures related to putting the perpetrator on trial. The use of the described probation measure is possible only in the case of cumulative fulfilment of the conditions specified in the Article 66 of the Polish Penal Code. One of them is the so-called positive criminological forecast, which consists of many elements related to the perpetrator, because only the characteristics of the perpetrator strictly defined in the corresponding provision may determine the prognosis. The general point is to drop the conviction and, at the same time, to punish the perpetrator of the crime. The measure in question is only optional and may only be ordered by a court judgement.

Key Words: Criminal Law; Positive Criminological Forecast; Probation; Conviction; Punishment; Penal Code; Poland.

ORCID: ORCID iDhttps://orcid.org/0000-0002-4872-0715

DOI: https://doi.org/10.31262/1339-5467/2022/10/4/36-54

URL: https://sei.iuridica.truni.sk/archive/2022/04/SEI-2022-04-Studies-Opalska-Kasprzak-Agata.pdf

CopyrightCopyright © 2022 Agata Opalska-Kasprzak

Creative Commons LicenseThis work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.


Bibliographic Citation

OPALSKA-KASPRZAK, A. Positive Criminological Forecast as a Premise for Conditional Discontinuation of the Proceedings. Societas et iurisprudentia [online]. 2022, vol. 10, no. 4, pp. 36-54 [cit. 2020-01-01]. ISSN 1339-5467. Available at: https://doi.org/10.31262/1339-5467/2022/10/4/36-54.


References

Act of 29 July 2005 on Counteracting Drug Addiction [2005]. Journal of Laws of Poland, 2020, item 2050.

Act of 6 June 1997 – Code of Criminal Procedure [1997]. Journal of Laws of Poland, 2021, item 534.

Act of 6 June 1997 – Penal Code [1997]. Journal of Laws of Poland, 2021, item 2345.

BOJARSKI, M., J. GIEZEK and Z. SIENKIEWICZ. Prawo karne materialne: Część ogólna i szczególna [Material Criminal Law: General and Special Part]. 3. wyd. Warszawa: LexisNexis, 2007. 557 p. ISBN 978-83-7334-817-2.

Draft Penal Code of the Republic of Poland [1968].

GARDOCKI, L. Prawo karne [Criminal Law]. 21. wyd. Warszawa: C. H. Beck, 2019. 372 p. ISBN 978-83-8158-722-8.

GIEZEK, J. red. Kodeks karny: Część ogólna: Komentarz [Penal Code: General Part: Commentary]. 1. wyd. Warszawa: Wolters Kluwer, 2021. 969 p. ISBN 978-83-8223-295-0.

GONIEWICZ, G. Pozytywna prognoza kryminologiczna jako przesłanka stosowania środków probacyjnych [Positive Criminological Forecast as a Premise for the Use of Probation Measures]. Czasopismo Prawa Karnego i Nauk Penalnych [online]. 2017, vol. 21, nr 4, pp. 107-134 [cit. 2022-12-02]. ISSN 2719-6569. Available at: https://www.czpk.pl/dokumenty/zeszyty/2017/zeszyt4/G._Goniewicz-Pozytywna_prognoza_kryminologiczna_jako_przeslanka_stosowania_srodkow_probacyjnych.pdf.

HOŁYST, B. Kryminologia [Criminology]. 9. wyd. Warszawa: LexisNexis, 2007. 1523 p. ISBN 83-7334-559-0.

HOŁYST, B. Podstawy i zakres indywidualnej prognozy kryminologicznej [Fundamentals and Scope of an Individual Criminological Forecast]. Probacja [online]. 2013, nr 1, pp. 5-28 [cit. 2022-12-02]. ISSN 2719-311X. Available at: https://www.arch.ms.gov.pl/pl/probacja/2013/download,2289,0.html.

JANKOWSKI, M., S. MOMOT and A. WAŻNY. Warunkowe umorzenie postępowania [Conditional Discontinuation of the Proceedings] [online]. 1. wyd. Warszawa: Instytut Wymiaru Sprawiedliwości, 2011. 46 p. [cit. 2022-12-02]. Available at: https://iws.gov.pl/wp-content/uploads/2018/08/AR_Jankowski-Momot-Wa%C5%BCny-War-um-post-2011.pdf.

Judgement of the Supreme Court of the Republic of Poland Ref. No. V KK 377/14 [2015-01-16]. KZS 2015, no. 5, item 17.

Judgement of the Supreme Court of the Republic of Poland Ref. No. III KK 28/16 [2016-05-17]. KZS 2016, no. 9, item 9.

KAMIŃSKI, R. Charakterystyka wybranych instytucji probacyjnych w kontekście udziału organizacji pozarządowych w ich realizacji [Characteristics of Selected Institutions of Probation in the Context of the Participation of Non-governmental Organizations in Their Implementation]. Białostockie Studia Prawnicze [online]. 2016, vol. 21, pp. 137-149 [cit. 2022-12-02]. ISSN 2719-9452. Available at: https://doi.org/10.15290/bsp.2016.21.10.

KANIA-CHRAMĘGA, A. and O. WŁODKOWSKI. Prawo karne materialne: Część ogólna: Kazusy i zadania problemowe: Orzecznictwo [Material Criminal Law: General Part: Cases and Problem Tasks: Jurisprudence]. 2. wyd. Warszawa: Difin, 2020. 301 p. ISBN 978-83-8085-591-5.

MAREK, A. Prawo karne [Criminal Law]. 10. wyd. Warszawa: C. H. Beck, 2011. 678 p. ISBN 978-83-255-2755-6.

MAREK, A. Warunkowe umorzenie postępowania karnego [Conditional Discontinuation of the Criminal Proceedings]. 1. wyd. Warszawa: Wydawnictwo Prawnicze, 1973. 282 p.

NOWICKI, K. Warunkowe umorzenie postępowania karnego jako alternatywny środek polityki kryminalnej w polskim procesie karnym [Conditional Discontinuation of the Criminal Proceedings as an Alternative Measure of Criminal Policy in the Polish Criminal Trial]. 1. wyd. Wrocław: Uniwersytet Wrocławski, Wydział Prawa i Administracji, 2001. 231 p.

Penal Code of the Republic of Poland [1969].

Resolution of the Supreme Court of the Republic of Poland Ref. No. VI KZP 26/69 [1971-01-29]. OSNKW 1971, no. 3, item 33.

WARYLEWSKI, J. Prawo karne: Część ogólna [Criminal Law: General Part]. 1. wyd. Warszawa: LexisNexis, 2004. 448 p. ISBN 83-7334-375-X.

WITKOWSKA-ROZPARA, K. Pozytywna prognoza kryminologiczna jako materialna przesłanka warunkująca zastosowanie warunkowego zawieszenia wykonania kary. Uwagi na tle pojęcia „prognoza” oraz orzecznictwa sądów polskich [Positive Criminological Prognosis as the Condition of Using the Conditional Suspension of the Execution of the Penalty. Remarks with Reference to the Concept of “Prognosis” and Jurisdiction of the Polish Courts]. Nowa Kodyfikacja Prawa Karnego [online]. 2019, vol. 53, pp. 71-88 [cit. 2022-12-02]. ISSN 2084-5065. Available at: https://doi.org/10.19195/2084-5065.53.5.

WRÓBEL, W. and A. ZOLL. Polskie prawo karne: Część ogólna [The Polish Criminal Law: General Part]. 1. wyd. Kraków: Znak, 2010. 606 p. ISBN 978-83-240-1351-7.