Inheritance Law in Europe and Its Metamorphoses in Territory and Time with an Emphasis on Development Trends and Social Contexts

Marek Prudovič

Full Text of Paper

Issue of Scientific Journal No. 2023-04
Read paper (PDF)


  • Source Type: Journal
  • Document Type: Study
  • Document Language: Slovak
  • Published on: 31. 12. 2023
  • File Format: PDF
  • File Size: 670 kB

In: Societas et iurisprudentia • 2023 • Volume 11 • Issue 4 • Pages 106-121 • ISSN 1339-5467

Abstract: Inheritance law in Europe has undergone considerable development and its roots can be found, as in most areas of private law, in the Roman law. The aim of the paper is to provide a brief comparison of the view of inheritance law and its content within the framework of the Roman law, the Medieval law and the contemporary Slovak law and Czech law, with an overlap into the intended recodification. We will be particularly interested in the view on the purpose of inheritance law in these different historical epochs and the possibilities of the disposition mortis causa in them. We will also point out how the approach to inheritance law affects the society in which it is constituted. We will also pay attention to those historical institutes of inheritance law that could be applicable within the framework of the planned recodification of the Slovak private law.

Key Words: Roman Law; Medieval Law; Hungarian Law; Inheritance Law; Social and Economic Development; Ius commune; Religion; Recodification of Law; Historical Inheritance Law; Slovak Inheritance Law; Czech Inheritance Law; Institutes of Inheritance Law; the Czech Republic; the Slovak Republic.

ORCID: ORCID iDhttps://orcid.org/0000-0003-4661-9186

DOI: https://doi.org/10.31262/1339-5467/2023/11/4/106-121

URL: https://sei.iuridica.truni.sk/archive/2023/04/SEI-2023-04-Studies-Prudovic-Marek.pdf

CopyrightCopyright © 2023 Marek Prudovič

Creative Commons LicenseThis work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.


Bibliographic Citation

PRUDOVIČ, M. Dedičské právo v Európe a jeho metamorfózy v priestore a čase s akcentom na vývojové trendy a sociálne kontexty. Societas et iurisprudentia [online]. 2023, vol. 11, no. 4, pp. 106-121 [cit. 2020-01-01]. ISSN 1339-5467. Available at: https://doi.org/10.31262/1339-5467/2023/11/4/106-121.


References

BARTOŠEK, M. Dějiny římského práva: Ve třech fázích jeho vývoje. 1. vyd. Praha: Academia, 1988. 302 s.

BLAHO, P. a J. VAŇKOVÁ. Corpus iuris civilis: Digesta: Tomus I. 1. vyd. Bratislava: Eurokódex, 2008. 528 s. ISBN 978-80-89363-07-0.

BLAHO, P. Justiniánske inštitúcie. 1. vyd. Bratislava: Iura Edition, 2000. 439 s. ISBN 80-88715-80-6.

Code civil [francúzsky Občiansky zákonník].

COING, H. Europäisches Privatrecht: 1500 bis 1800: Band I: Älteres gemeines Recht. 1. Aufl. München: C. H. Beck, 1985. 665 s. ISBN 3-406-30306-4.

DOSTALÍK, P. Od sestry k nuzné vdově. Změny postavení manželky v římském dědickém právu. Právněhistorické studie [online]. 2022, roč. 52, č. 2, s. 25-35 [cit. 2023-10-20]. ISSN 2464-689X. Dostupné na: https://doi.org/10.14712/2464689x.2022.17.

ELISCHER, D. a O. DRACHOVSKÝ. Několik zastavení nad renunciační smlouvou. Právník. 2021, roč. 160, č. 6, s. 416-430. ISSN 0231-6625.

HATTENHAUER, H. Evropské dějiny práva. 1. vyd. Praha: C. H. Beck, 1998. 708 s. ISBN 80-7179-056-7.

HORÁK, O. Od „posledního“ k „nejbližšímu“ dědici? K vývoji postavení manželky v česko-rakouském a československém dědickém právu. Právněhistorické studie [online]. 2022, roč. 52, č. 3, s. 55-70 [cit. 2023-10-20]. ISSN 2464-689X. Dostupné na: https://doi.org/10.14712/2464689x.2022.38.

KASER, M., R. KNÜTEL a S. LOHSSE. Römisches Privatrecht. 21. Aufl. München: C. H. Beck, 2017. 517 s. ISBN 978-3-406-69559-9.

KINCL, J. Gaius: Učebnice práva ve čtyřech knihách. 1. vyd. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2007. 326 s. ISBN 978-80-7380-054-3.

KUKLÍK, J. a P. SKŘEJPKOVÁ. Kořeny a inspirace velkých kodifikací: Příspěvek k aplikaci „Principů“ E. F. Smidaka. 1. vyd. Praha: Havlíček Brain Team, 2008. 198 s. Avenira edice. ISBN 978-80-87109-07-6.

LAZAR, J. et al. Občianske právo hmotné: 1. zväzok: Všeobecná časť: Rodinné právo: Vecné práva: Dedičské právo. 2. dopln. a preprac. vyd. Bratislava: Iuris Libri, 2018. 726 s. ISBN 978-80-89635-35-1.

MOSNÝ, P. a M. LACLAVÍKOVÁ. Dejiny štátu a práva na území Slovenska I. (od najstarších čias do roku 1848). 2. dopln. a preprac. vyd. Bratislava: Wolters Kluwer, 2015. 134 s. ISBN 978-80-8168-326-8.

MOSNÝ, P. a M. LACLAVÍKOVÁ. Dejiny štátu a práva na území Slovenska II. (1848 – 1948). 2. dopln. vyd. Bratislava: Wolters Kluwer, 2019. 177 s. ISBN 978-80-571-0103-1.

REBRO, K. a P. BLAHO. Rímske právo. 4. preprac. a dopln. vyd. Bratislava: Iura Edition, 2010. 522 s. ISBN 978-80-8078-352-5.

SCOTT, S. P. The Novels of Justinian [online]. 1st ed. Cincinnati, 1932 [cit. 2023-10-20]. Dostupné na: https://droitromain.univ-grenoble-alpes.fr/Anglica/Novellae_Scott.htm.

SKŘEJPEK, M. Poodkryté tváře římského práva: Příspěvek k aplikaci „Principů“ E. F. Smidaka. 1. vyd. Praha: Havlíček Brain Team, 2006. 198 s. Avenira edice. ISBN 80-903609-3-9.

ŠTENPIEN, E. Tripartitum. 1. vyd. Bratislava: Eurokódex, 2008. 320 s. Scripta iuridica quae manserunt. ISBN 978-80-89363-24-7.

ŠVECOVÁ, A. Kapitoly z dejín formovania moderného dedičského práva na Slovensku [online]. 1. vyd. Trnava: Typi Universitatis Tyrnaviensis, 2021. 105 s. [cit. 2023-10-20]. ISBN 978-80-568-0243-4. Dostupné na: http://publikacie.iuridica.truni.sk/wp-content/uploads/2021/06/Svecova-Dedicske-pravo_online.pdf.

TOMÁŠEK, M. Setkání římského práva s právem staré Číny. Právněhistorické studie [online]. 2020, roč. 50, č. 1, s. 9-21 [cit. 2023-10-20]. ISSN 2464-689X. Dostupné na: https://doi.org/10.14712/2464689x.2020.2.

VYŠNÝ, P. Svetové dejiny štátu a práva. 2. podstat. preprac. a rozšír. vyd. Trnava: Typi Universitatis Tyrnaviensis, 2019. 370 s. ISBN 978-80-568-0195-6.

VYŠNÝ, P., J. PUCHOVSKÝ a I. ŠOŠKOVÁ. Svetové dejiny štátu a práva. 1. vyd. Trnava: Typi Universitatis Tyrnaviensis, 2013. 319 s. ISBN 978-80-8082-733-5.

Zákon č. 11/1918 Sb. z. a n. o zřízení samostatného státu československého [Československá republika].

Zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov [Slovenská republika].

Zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení vyhlásenom v Zbierke zákonov [Slovenská republika; Česká republika].

Zákon č. 89/2012 Sb. Občanský zákoník v znení neskorších predpisov [Česká republika].

Zákon č. 89/2012 Sb. Občanský zákoník v znení vyhlásenom v Zbierke zákonov [Česká republika].

Zákon č. 141/1950 Zb. Občiansky zákonník v znení vyhlásenom v Zbierke zákonov [Československá republika].

Zákony dvanástich tabúľ.