Negotiating Contractual Penalties in the Employment Relationships

Tomáš Tintěra

Full Text of Paper

Issue of Scientific Journal No. 2023-04
Read paper (PDF)


  • Source Type: Journal
  • Document Type: Study
  • Document Language: Czech
  • Published on: 31. 12. 2023
  • File Format: PDF
  • File Size: 728 kB

In: Societas et iurisprudentia • 2023 • Volume 11 • Issue 4 • Pages 84-105 • ISSN 1339-5467

Abstract: The paper examines the existing legal regulation and case law regarding the imposition of monetary and other sanctions, particularly contractual penalties, in labour law relations in the Czech Republic. The text analyses the initial state as well as the development and raises concerns about the compatibility of the current stringent regulation with the ever-changing work environment. The paper also discusses in detail the imposition of contractual penalties on the employees, the employers and their nature in the non-compete clause.

Key Words: Labour Law; Labour Code; Employer; Employee; Contractual Penalty; Sanctions; Non-Compete Clause; Gig Economy; the Slovak Republic; the Czech Republic.

ORCID: ORCID iDhttps://orcid.org/0000-0002-8389-1958

DOI: https://doi.org/10.31262/1339-5467/2023/11/4/84-105

URL: https://sei.iuridica.truni.sk/archive/2023/04/SEI-2023-04-Studies-Tintera-Tomas.pdf

CopyrightCopyright © 2023 Tomáš Tintěra

Creative Commons LicenseThis work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.


Bibliographic Citation

TINTĚRA, T. Sjednávání smluvních pokut v pracovněprávních vztazích. Societas et iurisprudentia [online]. 2023, vol. 11, no. 4, pp. 84-105 [cit. 2020-01-01]. ISSN 1339-5467. Available at: https://doi.org/10.31262/1339-5467/2023/11/4/84-105.


References

BARANCOVÁ, H. Zabezpečenie záväzkov v pracovnom práve Slovenskej republiky. In: J. LAZAR, ed. Zabezpečenie pohľadávok a ich uspokojenie: VII. Lubyho právnické dni. 1. vyd. Bratislava: Iura Edition, 2002, s. 371-395. ISBN 80-89047-54-8.

BĚLINA, M., L. DRÁPAL, et al. Zákoník práce: Komentář. 3. vyd. Praha: C. H. Beck, 2019. 1508 s. ISBN 978-80-7400-759-0.

BEZOUŠKA, P. Zajištění a utvrzení dluhu vzniklého při výkonu závislé práce. Právní rozhledy. 2009, roč. 17, č. 8, s. 272-275. ISSN 1210-6410.

Bundesgesetz vom 30. März 1911 betreffend die Ergänzung des Schweizerischen Zivilgesetzbuches (Fünfter Teil: Obligationenrecht) [1911-03-30], ve znění pozdějších předpisů [Švýcarsko].

Directive (EU) 2019/1152 of the European Parliament and of the Council of 20 June 2019 on Transparent and Predictable Working Conditions in the European Union. OJ EU L 186, 2019-07-11, s. 105-121.

Directive (EU) 2019/1158 of the European Parliament and of the Council of 20 June 2019 on Work-life Balance for Parents and Carers and Repealing Council Directive 2010/18/EU. OJ EU L 188, 2019-07-12, s. 79-93.

DOLOBÁČ, M. Hranice zmluvnej slobody v pracovnom práve [online]. 1. vyd. Košice: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Právnická fakulta, 2017. 209 s. [cit. 2023-11-30]. ISBN 978-80-8152-575-9. Dostupné z: https://unibook.upjs.sk/img/cms/2017/pravf/hranice-zmluvnej-slobody-final.pdf.

HONSELL, H., N. P. VOGT a W. WIEGAND, Hrsg. Obligationenrecht I: Art. 1 – 529 OR: Kommentar. 5. Aufl. Basel: Helbing Lichtenhahn, 2011. 3289 s. ISBN 978-3-7190-2951-7.

HORECKÝ, J. Sankce v pracovním právu. In: K. SCHELLE a J. TAUCHEN, eds. Encyklopedie českých právních dějin: XII. svazek: Sa – Smlouva ná. 1. vyd. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2018, s. 124-132. ISBN 978-80-7380-722-1.

InfoSoud: Informace o průběhu řízení. In: InfoSoud [online]. 2023 [cit. 2023-11-30]. Dostupné z: https://infosoud.justice.cz.

LUTZ, D. a M. RISAK, Hrsg. Arbeit in der Gig-Economy: Rechtsfragen neuer Arbeitsformen in Crowd und Cloud. 1. Aufl. Wien: ÖGB Verlag, 2017. 373 s. ISBN 978-3-99046-219-5.

Nález Ústavního soudu České republiky ze dne 12. 3. 2008, sp. zn. Pl. ÚS 83/06.

Nález Ústavního soudu České republiky ze dne 21. 8. 2018, sp. zn. III. ÚS 669/17.

OECD. Employment Protection Legislation: Strictness of Employment Protection Legislation: Regular Employment. OECD Employment and Labour Market Statistics [online]. 2023 [cit. 2023-11-30]. ISSN 2074-4129. Dostupné z: https://doi.org/10.1787/data-00318-en.

OVEČKOVÁ, O. Zmluvná pokuta. 2. preprac. a dopln. vyd. Bratislava: Iura Edition, 2011. 353 s. ISBN 978-80-8078-386-0.

Proposal for a Directive of the European Parliament and of the Council on Improving Working Conditions in Platform Work [2021-12-09]. COM (2021) 762 final.

Rozsudek Městského soudu v Brně ze dne 19. 10. 2022, sp. zn. 115 C 49/2022-54.

Rozsudek Nejvyššího soudu České republiky ze dne 7. 1. 2015, sp. zn. 21 Cdo 506/2013.

Rozsudek Nejvyššího soudu České republiky ze dne 26. 6. 2019, sp. zn. 21 Cdo 1664/2019.

Rozsudek Nejvyššího soudu České republiky ze dne 29. 10. 2020, sp. zn. 21 Cdo 4451/2018.

Rozsudek Nejvyššího soudu České republiky ze dne 11. 1. 2023, sp. zn. 31 Cdo 2273/2022.

Rozsudek Okresního soudu v Mladé Boleslavi ze dne 8. 11. 2022, sp. zn. 15 C 381/2021-169.

SCHÄRRER, L. Retention in a Changing World of Work. 1. Aufl. Göttingen: Cuvillier Verlag, 2022. 111 s. ISBN 978-3-7369-7549-1.

TINTĚRA, T. Přiměřenost sankce za porušení sjednané konkurenční doložky v pracovním právu. Acta Iuridica Olomucensia. 2020, roč. 15, č. 2-3, s. 80-88. ISSN 1801-0288.

TINTĚRA, T. Smluvní pokuta v ČR a Evropě. 1. vyd. Praha: Leges, 2015. 232 s. Teoretik. ISBN 978-80-7502-095-6.

Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy [1974-06-26]. Dziennik Ustaw, 1974, nr 24, poz. 141, ve znění pozdějších předpisů [Polsko].

Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 5 listopada 2020 r. [Rozsudek polského Nejvyššího soudu ze dne 5. 11. 2020], sygn. II PK 14/19.

Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 16 września 2021 r. [Rozsudek polského Nejvyššího soudu ze dne 16. 9. 2021], sygn. II PSKP 46/21.

Zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník [Česká republika].

Zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník, ve znění pozdějších předpisů [Slovenská republika].

Zákon č. 65/1965 Sb., zákoník práce [Česká republika; Slovenská republika].

Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů [Česká republika].

Zákon č. 234/2014 Sb., o státní službě, ve znění pozdějších předpisů [Česká republika].

Zákon č. 257/2016 Sb., o spotřebitelském úvěru, ve znění pozdějších předpisů [Česká republika].

Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, dle znění vyhlášeném ve Sbírce zákonů [Česká republika].

Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů [Česká republika].

Zákon č. 311/2001 Z.z. Zákonník práce, ve znění pozdějších předpisů [Slovenská republika].

Zákon č. 440/2015 Z.z., o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ve znění pozdějších předpisů [Slovenská republika].

Zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník [Česká republika].

Zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník, ve znění pozdějších předpisů [Slovenská republika].

ZORIČÁKOVÁ, V. Zmluvná pokuta v pracovnom práve? Krátke zamyslenie sa nad dohodou o peňažnej náhrade v § 62 ods. 8 a § 83a ods. 5 Zákonníka práce. Societas et iurisprudentia [online]. 2022, roč. 10, č. 1, s. 66-86 [cit. 2023-11-30]. ISSN 1339-5467. Dostupné z: https://doi.org/10.31262/1339-5467/2022/10/1/66-86.