Looking Back at the Labour Law Legislation and Jurisprudence (Especially) during the Pandemic Years

Jakub Morávek

Full Text of Paper

Issue of Scientific Journal No. 2022-02
Read paper (PDF)


  • Source Type: Journal
  • Document Type: Study
  • Document Language: Czech
  • Published on: 30. 6. 2022
  • File Format: PDF
  • File Size: 823 kB

In: Societas et iurisprudentia • 2022 • Volume 10 • Issue 2 • Pages 19-50 • ISSN 1339-5467

Abstract: The submitted paper offers an insight into the most fundamental changes in the Czech labour law legislation during the pandemics as well as points out what legislation, even though it should have happened with regard to the European regulations, was not adopted. In addition, several decisions of the high courts of the Czech Republic from (mainly) the pandemic years are referenced here, which significantly affect the labour law relations, interpretation and application (especially, but not only) of the labour law regulations.

Key Words: Labour Law; European Union Law; Labour Law Legislation; Labour Jurisprudence; Amendment to the Labour Code; the COVID-19 Pandemics; the Czech Republic.

ORCID: ORCID iDhttps://orcid.org/0000-0003-4261-0432

DOI: https://doi.org/10.31262/1339-5467/2022/10/2/19-50

URL: https://sei.iuridica.truni.sk/archive/2022/02/SEI-2022-02-Studies-Moravek-Jakub.pdf

CopyrightCopyright © 2022 Jakub Morávek

Creative Commons LicenseThis work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.


Bibliographic Citation

MORÁVEK, J. Ohlédnutí se za pracovněprávní legislativou a judikaturou (zejména) pandemických let. Societas et iurisprudentia [online]. 2022, vol. 10, no. 2, pp. 19-50 [cit. 2020-01-01]. ISSN 1339-5467. Available at: https://doi.org/10.31262/1339-5467/2022/10/2/19-50.


References

BEZOUŠKA, P. Je náhrada škody v zákoníku práce opravdu upravena komplexně?. Právní rozhledy. 2018, roč. 26, č. 12, s. 439-444. ISSN 1210-6410.

BĚLINA, M. Náhrada nemajetkové újmy v pracovním právu. Právní rozhledy. 2018, roč. 26, č. 18, s. 635-639. ISSN 1210-6410.

BĚLINA, M. Škoda způsobená zaměstnancem a jeho (ne)odpovědnost vůči třetím osobám. Právní rozhledy. 2018, roč. 26, č. 13-14, s. 485-487. ISSN 1210-6410.

BĚLINA, M., L. DRÁPAL, et al. Zákoník práce: Komentář. 1. vyd. Praha: C. H. Beck, 2012. 1616 s. ISBN 978-80-7179-251-2.

BĚLINA, M., L. DRÁPAL, et al. Zákoník práce: Komentář. 3. vyd. Praha: C. H. Beck, 2019. 1508 s. ISBN 978-80-7400-759-0.

Case of Christel Schmidt v. Spar- und Leihkasse der früheren Ämter Bordesholm, Kiel und Cronshagen [1994-04-14]. Judgement of the Court of Justice of the European Union, 1994, C-392/92.

GREGOROVÁ, Z. ed. Pracovní právo 2016: Zákoník práce v novelizaci, důchodová reforma v akci [CD-ROM]. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita v Brně, Právnická fakulta, 2017. 253 s. Acta Universitatis Brunensis: Iuridica, no. 581. ISBN 978-80-210-8528-2.

Listina základních práv a svobod.

MORÁVEK, J. Jak právníci přicházejí o iluze, aneb (ne)veselé historky ze soudních síní. Právní rozhledy. 2019, roč. 27, č. 13-14, s. 482-488. ISSN 1210-6410.

MORÁVEK, J. K nabídkové povinnosti ve smyslu § 73 odst. 6, resp. § 73a odst. 2 ZPr. Právní rozhledy. 2013, roč. 21, č. 9, s. 324-328. ISSN 1210-6410.

MORÁVEK, J. K neplatnosti a ke zdánlivosti právních jednání v pracovněprávních vztazích. Právní rozhledy. 2022, roč. 30, č. 8, s. 285-289. ISSN 1210-6410.

MORÁVEK, J. K některým (nejen) problematickým otázkám dovolené po 1. 1. 2021. Právní rozhledy. 2021, roč. 29, č. 2, s. 59-64. ISSN 1210-6410.

MORÁVEK, J. K prodloužení lhůty pro žalobu na určení neplatnosti skončení pracovního poměru. Právní rozhledy. 2014, roč. 22, č. 18, s. 620-624. ISSN 1210-6410.

MORÁVEK, J. Ke spravedlivému odměňování v pracovněprávních vztazích. Právní rozhledy. 2020, roč. 28, č. 20, s. 705-709. ISSN 1210-6410.

MORÁVEK, J. Model práva: Vztah práva a morálky. 1. vyd. Praha: Linde, 2013. 103 s. ISBN 978-80-7201-911-3.

MORÁVEK, J. Několik poznámek (nejen) k peněžité náhradě při výkonu práce mimo pracoviště zaměstnavatele. Acta Universitatis Carolinae: Iuridica [online]. 2021, roč. 67, č. 2, s. 49-61 [cit. 2022-05-30]. ISSN 2336-6478. Dostupné z: https://doi.org/10.14712/23366478.2021.11.

MORÁVEK, J. Novela zákoníku práce, aneb jak se to (ne)povedlo. Právní rozhledy. 2020, roč. 28, č. 13-14, s. 488-494. ISSN 1210-6410.

MORÁVEK, J. O odpovědnosti. In: J. STRÁNSKÝ, R. ZAPLETAL, T. ANTLOVÁ a M. BLAŽEK, eds. Pracovní právo 2018: Náhrada nemajetkové újmy v pracovním právu, ochrana zdraví při práci a aktuální otázky nemocenského pojištění [CD-ROM]. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita v Brně, Právnická fakulta, 2019, s. 95-108. Acta Universitatis Brunensis: Iuridica, no. 645. ISBN 978-80-210-9238-9.

MORÁVEK, J. Perspektivy pracovněprávní odpovědnosti v době moderních technologií. In: J. PICHRT, R. BOHÁČ, D. ELISCHER, M. KOPECKÝ a J. MORÁVEK, eds. Sdílená ekonomika a delikty. 1. vyd. Praha: Wolters Kluwer, 2018, s. 64-72. ISBN 978-80-7598-235-3.

MORÁVEK, J. Povídání o českém pracovním právu v době koronaviru. Societas et iurisprudentia [online]. 2020, roč. 8, č. 3, s. 93-117 [cit. 2022-05-30]. ISSN 1339-5467. Dostupné z: https://doi.org/10.31262/1339-5467/2020/8/3/93-117.

MORÁVEK, J. Soudcovské dotváření práva. In: J. MORÁVEK, ed. Pracovní právo 2021: Sociální právo v době (post)covidové. 1. vyd. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Právnická fakulta, 2021, s. 106-120. ISBN 978-80-7630-016-3.

MORÁVEK, J. Vybrané aspekty job-sharingu. In: J. PICHRT a J. MORÁVEK, eds. Atypická zaměstnání – cesta k vyšší zaměstnanosti?. 1. vyd. Praha: Wolters Kluwer, 2015, s. 136-147. ISBN 978-80-7478-975-5.

MORÁVEK, J. Závislá práce a její právní regulace na počátku 21. století – výzvy a perspektivy. Acta Universitatis Carolinae: Iuridica [online]. 2019, roč. 65, č. 1, s. 71-92 [cit. 2022-05-30]. ISSN 2336-6478. Dostupné z: https://doi.org/10.14712/23366478.2019.6.

MORÁVEK, J. Změna některých výchozích sociálních paradigmat a její reflexe v právní úpravě pracovněprávních vztahů a sociálního zabezpečení. Právník. 2021, roč. 160, č. 2, s. 136-141. ISSN 0231-6625.

Nález Ústavního soudu České republiky ze dne 12. 3. 2008, sp. zn. Pl. ÚS 83/06.

Nález Ústavního soudu České republiky ze dne 21. 5. 2021, sp. zn. II. ÚS 1889/19-1.

Nález Ústavního soudu České republiky ze dne 15. 11. 2021, sp. zn. II. ÚS 2925/20.

Nařízení vlády č. 276/2015 Sb., o odškodňování bolesti a ztížení společenského uplatnění způsobené pracovním úrazem nebo nemocí z povolání.

PICHRT, J. „… pro všechny I. třídu…“?. In: J. PICHRT a J. TOMŠEJ, eds. Proměny odměny. 1. vyd. Praha: Wolters Kluwer, 2021, s. 1-15. ISBN 978-80-7676-019-6.

PICHRT, J. a J. MORÁVEK, eds. Whistleblowing – minulost, přítomnost, budoucnost. 1. vyd. Praha: Wolters Kluwer, 2020. 128 s. ISBN 978-80-7676-027-1.

PICHRT, J. a J. MORÁVEK, eds. Whistleblowing a (nejen) transpoziční legislativa. 1. vyd. Praha: Wolters Kluwer, 2021. 141 s. ISBN 978-80-7676-259-6.

PICHRT, J., M. BĚLINA, J. MORÁVEK a J. TOMŠEJ. K některým specifickým otázkám překážek v práci v době koronaviru aneb je možné považovat pandemii za živelní událost ve smyslu pracovního práva? [online]. 2020. 7 s. [cit. 2022-05-30]. Dostupné z: https://www.spolpracsoc.cz/files/2020/03/P%C5%99ek%C3%A1%C5%BEky-v-pr%C3%A1ci-v-dob%C4%9B-koronaviru.pdf.

RADBRUCH, G. O napětí mezi účely práva. 1. vyd. Praha: Wolters Kluwer, 2012. 157 s. ISBN 978-80-7357-919-7.

Rozsudek Nejvyššího soudu České republiky ze dne 20. 9. 2011, sp. zn. 21 Cdo 4986/2010.

Rozsudek Nejvyššího soudu České republiky ze dne 7. 1. 2015, sp. zn. 21 Cdo 506/2013.

Rozsudek Nejvyššího soudu České republiky ze dne 4. 10. 2018, sp. zn. 21 Cdo 4279/2017.

Rozsudek Nejvyššího soudu České republiky ze dne 21. 11. 2018, sp. zn. 29 Cdo 5943/2016.

Rozsudek Nejvyššího soudu České republiky ze dne 10. 6. 2020, sp. zn. 31 ICdo 36/2020.

Rozsudek Nejvyššího soudu České republiky ze dne 20. 7. 2020, sp. zn. 21 Cdo 3955/2018.

Rozsudek Nejvyššího soudu České republiky ze dne 28. 6. 2021, sp. zn. 21 Cdo 1496/2021.

Rozsudek Nejvyššího správního soudu České republiky ze dne 29. 5. 2020, sp. zn. 2 Ads 335/2018.

Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1152 ze dne 20. června 2019 o transparentních a předvídatelných pracovních podmínkách v Evropské unii. Ú.v. EU L 186, 2019-07-11, s. 105-121.

Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1158 ze dne 20. června 2019 o rovnováze mezi pracovním a soukromým životem rodičů a pečujících osob a o zrušení směrnice Rady 2010/18/EU. Ú.v. EU L 188, 2019-07-12, s. 79-93.

Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1937 ze dne 23. října 2019 o ochraně osob, které oznamují porušení práva Unie. Ú.v. EU L 305, 2019-11-26, s. 17-56.

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/88/ES ze dne 4. listopadu 2003 o některých aspektech úpravy pracovní doby. Ú.v. EU L 299, 2003-11-18, s. 9-19.

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/104/ES ze dne 19. listopadu 2008 o agenturním zaměstnávání. Ú.v. EU L 327, 2008-12-05, s. 9-14.

Usnesení Ústavního soudu České republiky ze dne 31. 8. 2021, sp. zn. I. ÚS 2820/20.

Ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších předpisů.

Zákon č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

Zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů.

Zákon č. 262/2006 Sb., Zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů.

Zákon č. 285/2020 Sb., kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb., Zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a některé další související zákony.

Zákon č. 365/2011 Sb., kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb., Zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony.