Ohlédnutí se za pracovněprávní legislativou a judikaturou (zejména) pandemických let

Jakub Morávek

Úplný text príspevku

Vydanie vedeckého časopisu číslo 2022-02
Čítať príspevok (PDF)


  • Typ dokumentu: časopis
  • Typ príspevku: štúdia
  • Jazyk príspevku: čeština
  • Publikované: 30. 6. 2022
  • Formát súboru: PDF
  • Veľkosť súboru: 823 kB

In: Societas et iurisprudentia • 2022 • ročník 10 • číslo 2 • strany 19-50 • ISSN 1339-5467

Abstrakt: Předložený příspěvek nabízí pohled na nejzásadnější změny české pracovněprávní legislativy v době pandemie, stejně tak jako poukazuje na to, jaká legislativa, byť se tak s ohledem na evropské předpisy stát mělo, přijata nebyla. Vedle toho je zde odkazováno na několik rozhodnutí vysokých soudů České republiky z (převážně) pandemických let, která se podstatně dotýkají pracovněprávních vztahů, interpretace a aplikace (zejména, avšak nejen) pracovněprávních předpisů.

Klíčová slova: Pracovní právo; právo Evropské unie; pracovněprávní legislativa; pracovněprávní judikatura; novela Zákoníku práce; pandemie COVID-19; Česká republika.

ORCID: ORCID iDhttps://orcid.org/0000-0003-4261-0432

DOI: https://doi.org/10.31262/1339-5467/2022/10/2/19-50

URL: https://sei.iuridica.truni.sk/archive/2022/02/SEI-2022-02-Studies-Moravek-Jakub.pdf

Autorské právaCopyright © 2022 Jakub Morávek

Licencia Creative CommonsToto dielo je licencované pod Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.


Bibliografická citácia

MORÁVEK, J. Ohlédnutí se za pracovněprávní legislativou a judikaturou (zejména) pandemických let. Societas et iurisprudentia [online]. 2022, roč. 10, č. 2, s. 19-50 [cit. 2020-01-01]. ISSN 1339-5467. Dostupné na: https://doi.org/10.31262/1339-5467/2022/10/2/19-50.


Zoznam bibliografických odkazov

BEZOUŠKA, P. Je náhrada škody v zákoníku práce opravdu upravena komplexně?. Právní rozhledy. 2018, roč. 26, č. 12, s. 439-444. ISSN 1210-6410.

BĚLINA, M. Náhrada nemajetkové újmy v pracovním právu. Právní rozhledy. 2018, roč. 26, č. 18, s. 635-639. ISSN 1210-6410.

BĚLINA, M. Škoda způsobená zaměstnancem a jeho (ne)odpovědnost vůči třetím osobám. Právní rozhledy. 2018, roč. 26, č. 13-14, s. 485-487. ISSN 1210-6410.

BĚLINA, M., L. DRÁPAL, et al. Zákoník práce: Komentář. 1. vyd. Praha: C. H. Beck, 2012. 1616 s. ISBN 978-80-7179-251-2.

BĚLINA, M., L. DRÁPAL, et al. Zákoník práce: Komentář. 3. vyd. Praha: C. H. Beck, 2019. 1508 s. ISBN 978-80-7400-759-0.

Case of Christel Schmidt v. Spar- und Leihkasse der früheren Ämter Bordesholm, Kiel und Cronshagen [1994-04-14]. Judgement of the Court of Justice of the European Union, 1994, C-392/92.

GREGOROVÁ, Z. ed. Pracovní právo 2016: Zákoník práce v novelizaci, důchodová reforma v akci [CD-ROM]. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita v Brně, Právnická fakulta, 2017. 253 s. Acta Universitatis Brunensis: Iuridica, no. 581. ISBN 978-80-210-8528-2.

Listina základních práv a svobod.

MORÁVEK, J. Jak právníci přicházejí o iluze, aneb (ne)veselé historky ze soudních síní. Právní rozhledy. 2019, roč. 27, č. 13-14, s. 482-488. ISSN 1210-6410.

MORÁVEK, J. K nabídkové povinnosti ve smyslu § 73 odst. 6, resp. § 73a odst. 2 ZPr. Právní rozhledy. 2013, roč. 21, č. 9, s. 324-328. ISSN 1210-6410.

MORÁVEK, J. K neplatnosti a ke zdánlivosti právních jednání v pracovněprávních vztazích. Právní rozhledy. 2022, roč. 30, č. 8, s. 285-289. ISSN 1210-6410.

MORÁVEK, J. K některým (nejen) problematickým otázkám dovolené po 1. 1. 2021. Právní rozhledy. 2021, roč. 29, č. 2, s. 59-64. ISSN 1210-6410.

MORÁVEK, J. K prodloužení lhůty pro žalobu na určení neplatnosti skončení pracovního poměru. Právní rozhledy. 2014, roč. 22, č. 18, s. 620-624. ISSN 1210-6410.

MORÁVEK, J. Ke spravedlivému odměňování v pracovněprávních vztazích. Právní rozhledy. 2020, roč. 28, č. 20, s. 705-709. ISSN 1210-6410.

MORÁVEK, J. Model práva: Vztah práva a morálky. 1. vyd. Praha: Linde, 2013. 103 s. ISBN 978-80-7201-911-3.

MORÁVEK, J. Několik poznámek (nejen) k peněžité náhradě při výkonu práce mimo pracoviště zaměstnavatele. Acta Universitatis Carolinae: Iuridica [online]. 2021, roč. 67, č. 2, s. 49-61 [cit. 2022-05-30]. ISSN 2336-6478. Dostupné z: https://doi.org/10.14712/23366478.2021.11.

MORÁVEK, J. Novela zákoníku práce, aneb jak se to (ne)povedlo. Právní rozhledy. 2020, roč. 28, č. 13-14, s. 488-494. ISSN 1210-6410.

MORÁVEK, J. O odpovědnosti. In: J. STRÁNSKÝ, R. ZAPLETAL, T. ANTLOVÁ a M. BLAŽEK, eds. Pracovní právo 2018: Náhrada nemajetkové újmy v pracovním právu, ochrana zdraví při práci a aktuální otázky nemocenského pojištění [CD-ROM]. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita v Brně, Právnická fakulta, 2019, s. 95-108. Acta Universitatis Brunensis: Iuridica, no. 645. ISBN 978-80-210-9238-9.

MORÁVEK, J. Perspektivy pracovněprávní odpovědnosti v době moderních technologií. In: J. PICHRT, R. BOHÁČ, D. ELISCHER, M. KOPECKÝ a J. MORÁVEK, eds. Sdílená ekonomika a delikty. 1. vyd. Praha: Wolters Kluwer, 2018, s. 64-72. ISBN 978-80-7598-235-3.

MORÁVEK, J. Povídání o českém pracovním právu v době koronaviru. Societas et iurisprudentia [online]. 2020, roč. 8, č. 3, s. 93-117 [cit. 2022-05-30]. ISSN 1339-5467. Dostupné z: https://doi.org/10.31262/1339-5467/2020/8/3/93-117.

MORÁVEK, J. Soudcovské dotváření práva. In: J. MORÁVEK, ed. Pracovní právo 2021: Sociální právo v době (post)covidové. 1. vyd. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Právnická fakulta, 2021, s. 106-120. ISBN 978-80-7630-016-3.

MORÁVEK, J. Vybrané aspekty job-sharingu. In: J. PICHRT a J. MORÁVEK, eds. Atypická zaměstnání – cesta k vyšší zaměstnanosti?. 1. vyd. Praha: Wolters Kluwer, 2015, s. 136-147. ISBN 978-80-7478-975-5.

MORÁVEK, J. Závislá práce a její právní regulace na počátku 21. století – výzvy a perspektivy. Acta Universitatis Carolinae: Iuridica [online]. 2019, roč. 65, č. 1, s. 71-92 [cit. 2022-05-30]. ISSN 2336-6478. Dostupné z: https://doi.org/10.14712/23366478.2019.6.

MORÁVEK, J. Změna některých výchozích sociálních paradigmat a její reflexe v právní úpravě pracovněprávních vztahů a sociálního zabezpečení. Právník. 2021, roč. 160, č. 2, s. 136-141. ISSN 0231-6625.

Nález Ústavního soudu České republiky ze dne 12. 3. 2008, sp. zn. Pl. ÚS 83/06.

Nález Ústavního soudu České republiky ze dne 21. 5. 2021, sp. zn. II. ÚS 1889/19-1.

Nález Ústavního soudu České republiky ze dne 15. 11. 2021, sp. zn. II. ÚS 2925/20.

Nařízení vlády č. 276/2015 Sb., o odškodňování bolesti a ztížení společenského uplatnění způsobené pracovním úrazem nebo nemocí z povolání.

PICHRT, J. „… pro všechny I. třídu…“?. In: J. PICHRT a J. TOMŠEJ, eds. Proměny odměny. 1. vyd. Praha: Wolters Kluwer, 2021, s. 1-15. ISBN 978-80-7676-019-6.

PICHRT, J. a J. MORÁVEK, eds. Whistleblowing – minulost, přítomnost, budoucnost. 1. vyd. Praha: Wolters Kluwer, 2020. 128 s. ISBN 978-80-7676-027-1.

PICHRT, J. a J. MORÁVEK, eds. Whistleblowing a (nejen) transpoziční legislativa. 1. vyd. Praha: Wolters Kluwer, 2021. 141 s. ISBN 978-80-7676-259-6.

PICHRT, J., M. BĚLINA, J. MORÁVEK a J. TOMŠEJ. K některým specifickým otázkám překážek v práci v době koronaviru aneb je možné považovat pandemii za živelní událost ve smyslu pracovního práva? [online]. 2020. 7 s. [cit. 2022-05-30]. Dostupné z: https://www.spolpracsoc.cz/files/2020/03/P%C5%99ek%C3%A1%C5%BEky-v-pr%C3%A1ci-v-dob%C4%9B-koronaviru.pdf.

RADBRUCH, G. O napětí mezi účely práva. 1. vyd. Praha: Wolters Kluwer, 2012. 157 s. ISBN 978-80-7357-919-7.

Rozsudek Nejvyššího soudu České republiky ze dne 20. 9. 2011, sp. zn. 21 Cdo 4986/2010.

Rozsudek Nejvyššího soudu České republiky ze dne 7. 1. 2015, sp. zn. 21 Cdo 506/2013.

Rozsudek Nejvyššího soudu České republiky ze dne 4. 10. 2018, sp. zn. 21 Cdo 4279/2017.

Rozsudek Nejvyššího soudu České republiky ze dne 21. 11. 2018, sp. zn. 29 Cdo 5943/2016.

Rozsudek Nejvyššího soudu České republiky ze dne 10. 6. 2020, sp. zn. 31 ICdo 36/2020.

Rozsudek Nejvyššího soudu České republiky ze dne 20. 7. 2020, sp. zn. 21 Cdo 3955/2018.

Rozsudek Nejvyššího soudu České republiky ze dne 28. 6. 2021, sp. zn. 21 Cdo 1496/2021.

Rozsudek Nejvyššího správního soudu České republiky ze dne 29. 5. 2020, sp. zn. 2 Ads 335/2018.

Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1152 ze dne 20. června 2019 o transparentních a předvídatelných pracovních podmínkách v Evropské unii. Ú.v. EU L 186, 2019-07-11, s. 105-121.

Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1158 ze dne 20. června 2019 o rovnováze mezi pracovním a soukromým životem rodičů a pečujících osob a o zrušení směrnice Rady 2010/18/EU. Ú.v. EU L 188, 2019-07-12, s. 79-93.

Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1937 ze dne 23. října 2019 o ochraně osob, které oznamují porušení práva Unie. Ú.v. EU L 305, 2019-11-26, s. 17-56.

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/88/ES ze dne 4. listopadu 2003 o některých aspektech úpravy pracovní doby. Ú.v. EU L 299, 2003-11-18, s. 9-19.

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/104/ES ze dne 19. listopadu 2008 o agenturním zaměstnávání. Ú.v. EU L 327, 2008-12-05, s. 9-14.

Usnesení Ústavního soudu České republiky ze dne 31. 8. 2021, sp. zn. I. ÚS 2820/20.

Ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších předpisů.

Zákon č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

Zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů.

Zákon č. 262/2006 Sb., Zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů.

Zákon č. 285/2020 Sb., kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb., Zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a některé další související zákony.

Zákon č. 365/2011 Sb., kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb., Zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony.