O časopise

Aktuálne číslo

Aktuálne vydanie vedeckého časopisu
Čítať obsah

Ctení čitatelia, vážení priatelia,

vítame vás na webovej stránke SOCIETAS ET IURISPRUDENTIA, medzinárodného internetového vedeckého časopisu zameraného na právne otázky v interdisciplinárnych súvislostiach.


Ciele a zameranie

Časopis SOCIETAS ET IURISPRUDENTIA vychádza pod záštitou Právnickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave a tematicky sa zameriava najmä na spoločensky významné prierezové súvislosti otázok verejného práva a súkromného práva na národnej, nadnárodnej, ako aj medzinárodnej úrovni, pričom prijíma a publikuje výhradne pôvodné, doposiaľ nepublikované príspevky. Jeho cieľom je poskytovať podnetnú a inšpiratívnu platformu pre vedecké a celospoločensky prínosné riešenia aktuálnych právnych otázok a ich komunikáciu na úrovni najmä odbornej právnickej, ale aj zainteresovanej širokej občianskej verejnosti v kontexte ich najširších interdisciplinárnych spoločenských súvislostí, a to nielen na národnej, ale aj na regionálnej a medzinárodnej úrovni.

Časopis SOCIETAS ET IURISPRUDENTIA ponúka priestor pre publikáciu príspevkov v podobe:

  • samostatných vedeckých štúdií, ako aj cyklov vedeckých štúdií;
  • esejí zamýšľajúcich sa nad aktuálnou spoločenskou témou či dianím;
  • recenzií publikácií vzťahujúcich sa na hlavné zameranie časopisu;
  • informácií, ako aj správ súvisiacich so základným poslaním časopisu.

Časopis SOCIETAS ET IURISPRUDENTIA vychádza v elektronickej on-line podobe pravidelne štyrikrát ročne, a to v termínoch:

  • 31. marec – jarná edícia;
  • 30. jún – letná edícia;
  • 30. september – jesenná edícia;
  • 31. december – zimná edícia.

Webová stránka časopisu SOCIETAS ET IURISPRUDENTIA ponúka čitateľskej verejnosti informácie v bežnom grafickom rozhraní, a súbežne aj v grafickom rozhraní Blind Friendly pre slabozrakých čitateľov paralelne v slovenskom a anglickom jazyku. V uvedených jazykoch zabezpečuje redakcia časopisu aj spätnú komunikáciu.

S úctou,

tím SOCIETAS ET IURISPRUDENTIA


Vyhlásenie o otvorenom prístupe

Otvorený prístupČasopis SOCIETAS ET IURISPRUDENTIA je časopis s otvoreným prístupom, čo znamená, že všetok obsah je bezplatne voľne dostupný užívateľovi alebo jeho inštitúcii. Používatelia môžu čítať, sťahovať, kopírovať, distribuovať, tlačiť, vyhľadávať alebo odkazovať na úplné texty článkov, alebo ich používať na akýkoľvek iný zákonný účel bez predchádzajúceho vyžiadania si povolenia od vydavateľa alebo autora. Uvedené je v súlade s definíciou otvoreného prístupu BOAI.

Časopis SOCIETAS ET IURISPRUDENTIA nevyžaduje poplatky za spracovanie článkov ani žiadne iné autorské poplatky. Všetky súvisiace náklady sú pokryté z interných finančných zdrojov vydavateľa časopisu, ktorým je Právnická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave.

Časopis SOCIETAS ET IURISPRUDENTIA neprijíma žiadnu formu reklamy.


Vyhlásenie o licencii

Licencia Creative CommonsPublikácia je šírená pod licenciou Creative Commons 4.0, Attribution-NonCommercial-NoDerivatives. Dielo je možné opakovane používať za predpokladu uvedenia mien autorov a len na nekomerčné účely, pričom nie je možné z diela ani z jeho jednotlivých častí vyhotoviť odvodené dielo formou spracovania alebo iných zmien.


Autorské právaAutori, ktorí publikujú v časopise SOCIETAS ET IURISPRUDENTIA, si ponechajú autorské práva na svoje dielo, pričom ho licencujú na základe licencie Creative Commons 4.0, Attribution-NonCommercial-NoDerivatives, ktorá umožňuje ich dielo opakovane používať za predpokladu uvedenia mien autorov a len na nekomerčné účely, pričom nie je možné z diela ani z jeho jednotlivých častí vyhotoviť odvodené dielo formou spracovania alebo iných zmien.