Informácie pre autorov

Základné informácie

Časopis SOCIETAS ET IURISPRUDENTIA sa tematicky zameriava najmä na spoločensky významné prierezové súvislosti otázok verejného práva a súkromného práva na národnej, nadnárodnej, ako aj medzinárodnej úrovni. Jeho cieľom je poskytovať podnetnú a inšpiratívnu platformu pre vedecké a celospoločensky prínosné riešenia aktuálnych právnych otázok a ich komunikáciu na úrovni najmä odbornej právnickej, ale aj zainteresovanej širokej občianskej verejnosti v kontexte ich najširších interdisciplinárnych spoločenských súvislostí, a to nielen na národnej, ale aj na regionálnej a medzinárodnej úrovni.

Časopis SOCIETAS ET IURISPRUDENTIA ponúka priestor pre publikáciu príspevkov v podobe:

 • samostatných vedeckých štúdií, ako aj cyklov vedeckých štúdií
  minimálny rozsah tvorí 10 normostrán prislúchajúcich na jednu štúdiu, maximálny rozsah je neobmedzený;
 • esejí zamýšľajúcich sa nad aktuálnou spoločenskou témou či dianím
  minimálny rozsah tvorí 5 normostrán prislúchajúcich na jednu esej, maximálny rozsah je neobmedzený;
 • recenzií publikácií vzťahujúcich sa na hlavné zameranie časopisu
  minimálny rozsah tvoria 3 normostrany prislúchajúce na jednu recenziu, maximálny rozsah je neobmedzený; odporúča sa zároveň dodanie obrázku prednej obálky recenzovanej publikácie v dostatočnej veľkosti;
 • informácií, ako aj správ súvisiacich so základným poslaním časopisu
  minimálny rozsah tvoria 2 normostrany prislúchajúce na jednu informáciu alebo správu, maximálny rozsah je neobmedzený; odporúča sa zároveň dodanie fotodokumentačných alebo iných obrázkových podkladov sprievodného charakteru v dostatočnej veľkosti.

Časopis SOCIETAS ET IURISPRUDENTIA vychádza v elektronickej on-line podobe pravidelne štyrikrát ročne, a to v termínoch:

 • 31. marec – jarná edícia;
 • 30. jún – letná edícia;
 • 30. september – jesenná edícia;
 • 31. december – zimná edícia.

Časopis SOCIETAS ET IURISPRUDENTIA prijíma a publikuje výhradne iba pôvodné, doposiaľ nepublikované príspevky, ktoré sú vlastným dielom autorov, ktorí ich na uverejnenie v časopise SOCIETAS ET IURISPRUDENTIA predkladajú.

Zodpovednosť za dodržanie všetkých nevyhnutných predpokladov a požiadaviek kladených na príspevky publikované v časopise SOCIETAS ET IURISPRUDENTIA nesú:

 • odborní garanti zodpovedajúci v rámci redakčnej rady časopisu za konkrétne prierezové sekcie vo vzťahu k vedeckej stránke príspevkov;
 • hlavný redaktor vo vzťahu k formálnej stránke príspevkov;
 • výkonný redaktor vo vzťahu k uplatneniu metodologických, analytických a štatistických otázok v príspevkoch.

Recenzné konanie

Posudzovanie zaradenia príspevkov na publikáciu v časopise SOCIETAS ET IURISPRUDENTIA sa uskutočňuje na základe obojstranne anonymného recenzného konania zaisťovaného členmi redakčnej rady časopisu a v odôvodnených prípadoch tiež uznávanými odborníkmi pôsobiacimi v zodpovedajúcich oblastiach.

Na recenzné konanie môžu byť odovzdané len príspevky obsahujúce všetky povinné súčasti v súlade s predpísanou štruktúrou príspevku. Pred odovzdaním príspevkov na recenzné konanie sa formálne preveruje pôvodnosť textov kontrolami náhodne vybraných reťazcov textov príspevkov prostredníctvom internetových vyhľadávačov.

Zápis o výsledkoch recenzného konania sa vykonáva a archivuje na štandardizovaných formulároch.

Súhrnnú informáciu o výsledku recenzného konania, spolu s usmernením ohľadom ďalšieho postupu, obdržia predkladatelia príspevkov prostredníctvom e-mailovej odpovede bezodkladne po doručení vyhotovených recenzných posudkov redakcii časopisu a záverečnom posúdení výsledkov recenzného konania redakčnou radou.


Publikácia príspevkov

Publikácia príspevkov v časopise SOCIETAS ET IURISPRUDENTIA sa uskutočňuje výhradne bez akéhokoľvek nároku prispievateľov na autorský honorár. Rovnako výhradne bezodplatne sa realizujú v časopise aj procesy prijímania, posudzovania a publikácie príspevkov. Predloženie príspevkov na publikáciu posudzuje redakcia časopisu SOCIETAS ET IURISPRUDENTIA ako prejav vôle autorov, ktorým autori vedome a dobrovoľne súčasne:

 • prejavujú svoj súhlas s uverejnením predloženého príspevku v časopise;
 • potvrdzujú, že príspevok je ich pôvodným, doposiaľ nepublikovaným dielom;
 • potvrdzujú svoj súhlas s uvedením ich pracoviska a kontaktnej e-mailovej adresy v rubrike „Kontakty na autorov“.

Texty príspevkov je možné prijímať len zaslané priamo ich autormi/spoluautormi a s ich priloženým súhlasom na publikáciu príspevku; texty príspevkov zaslané sprostredkovane prostredníctvom osôb, ktoré nie sú autormi, prípadne spoluautormi príspevku doručeného do redakcie časopisu SOCIETAS ET IURISPRUDENTIA, nie je možné prijať na následné recenzné konanie z dôvodu absencie súhlasu autora/spoluautorov.

Príspevky sa prijímanú v anglickom, slovenskom a českom jazyku. Uprednostňovanie anglického jazyka v príspevkoch je vítané.

Publikovanie textov príspevkov sa uskutočňuje zásadne v dvojjazyčnej slovensko-anglickej štandardizovanej hlavičkovej šablóne časopisu SOCIETAS ET IURISPRUDENTIA, a to súčasne v podobe kompletných verzií jednotlivých čísiel, ako aj samostatných autorských separátov uverejnených v zodpovedajúcich rubrikách na oficiálnej internetovej stránke časopisu https://sei.iuridica.truni.sk.


Štruktúra príspevku

Názov príspevku v pôvodnom jazyku:

 • prosíme uviesť názov, prípadne podnázov príspevku v pôvodnom jazyku;

Title of Contribution in English:

 • prosíme uviesť názov, prípadne podnázov príspevku v anglickom jazyku
  nevyžaduje sa v prípade angličtiny ako pôvodného jazyka;

Autor príspevku:

 • prosíme uviesť meno, priezvisko a všetky tituly a hodnosti autora;

Abstract in English:

 • prosíme uviesť abstrakt v anglickom jazyku, cca 10 riadkov
  nevyžaduje sa v prípade angličtiny ako pôvodného jazyka;

Key Words in English:

 • prosíme uviesť kľúčové slová v anglickom jazyku, cca 10 výrazov
  nevyžaduje sa v prípade angličtiny ako pôvodného jazyka;

Abstrakt v pôvodnom jazyku:

 • prosíme uviesť abstrakt v pôvodnom jazyku, cca 10 riadkov;

Kľúčové slová v pôvodnom jazyku:

 • prosíme uviesť kľúčové slová v pôvodnom jazyku, cca 10 výrazov;

Text príspevku:

 • prosíme uviesť v štruktúre úvod, jadro, záver; v členení na kapitoly, prípadne podkapitoly; príspevok môže obsahovať tabuľky, grafy, schémy, obrázky a podobne, je však nevyhnutné uviesť ich prameň so všetkými povinnými bibliografickými údajmi v plnom rozsahu; poznámky a odkazy na literatúru prosíme uvádzať v poznámke pod čiarou podľa platnej citačnej normy ISO 690
  Pozn.: je nutné uvádzať všetky povinné bibliografické údaje v plnom rozsahu – rovnako v odkazoch v poznámkach pod čiarou, ako aj v zozname literatúry na konci príspevku; zároveň je nevyhnutné, aby všetka použitá literatúra, na ktorú odkazuje text príspevku v poznámkach pod čiarou, v plnej miere zodpovedala prameňom uvedeným v zozname použitej literatúry umiestnenom na konci príspevku a opačne;

Literatúra:

 • prosíme uviesť zoznam použitej literatúry podľa platnej citačnej normy ISO 690
  Pozn.: je nutné uvádzať všetky povinné bibliografické údaje v plnom rozsahu – rovnako v odkazoch v poznámkach pod čiarou, ako aj v zozname literatúry na konci príspevku; zároveň je nevyhnutné, aby použitá literatúra, na ktorú odkazuje text príspevku v poznámkach pod čiarou, v plnej miere zodpovedala prameňom uvedeným v zozname použitej literatúry umiestnenom na konci príspevku a opačne;

Knihy

 • BARANCOVÁ, H., A. OLŠOVSKÁ, J. HAMUĽÁK a M. DOLOBÁČ. Slovenské pracovné právo. 1. vyd. Bratislava: Sprint 2, 2019. 663 s. ISBN 978-80-89710-48-5.
 • BARCEVIČIUS, E., V. GINEIKYTĖ-KANCLERĖ, L. KLIMAVIČIŪTĖ a N. RAMOS MARTIN. Study to Support the Impact Assessment of an EU Initiative to Improve the Working Conditions in Platform Work: Final Report [online]. 1st ed. Luxembourg: Publications Office of the European Union, 2021. 213 s. [cit. 2023-01-01]. ISBN 978-92-76-43541-9. Dostupné na: https://doi.org/10.2767/527749.

Zborníky, working papers, bulletiny

 • MORÁVEK, J. Soudcovské dotváření práva. In: J. MORÁVEK, ed. Pracovní právo 2021: Sociální právo v době (post)covidové. 1. vyd. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Právnická fakulta, 2021, s. 106-120. ISBN 978-80-7630-016-3.
 • TIPPETT, E. Employee Classification in the United States. In: N. M. DAVIDSON, M. FINCK a J. J. INFRANCA, eds. The Cambridge Handbook of the Law of the Sharing Economy [online]. 1st ed. Cambridge, UK: Cambridge University Press, 2018, s. 291-303 [cit. 2023-01-01]. ISBN 978-1-108-25588-2. Dostupné na: https://doi.org/10.1017/9781108255882.022.

Časopisy

 • MORÁVEK, J. Změna některých výchozích sociálních paradigmat a její reflexe v právní úpravě pracovněprávních vztahů a sociálního zabezpečení. Právník. 2021, roč. 160, č. 2, s. 136-141. ISSN 0231-6625.
 • ŠVEC, M. a A. OLŠOVSKÁ. Hospodárnosť a nevyhnutnosť jej zabezpečenia pri správe majetku zamestnávateľa vo väzbe na zodpovednostné pracovnoprávne vzťahy. Societas et iurisprudentia [online]. 2022, vol. 10, no. 2, s. 51-64 [cit. 2023-01-01]. ISSN 1339-5467. Dostupné na: https://doi.org/10.31262/1339-5467/2022/10/2/51-64.

Právne predpisy a judikatúra

 • Case of Franca Ninni-Orasche v. Bundesminister für Wissenschaft, Verkehr und Kunst [2003-11-06]. Judgement of the Court of Justice of the European Union, 2003, C-413/01.
 • Case of John Murray v. the United Kingdom [1996-02-08]. Judgement of the European Court of Human Rights, 1996, Application No. 18731/91.
 • Communication from the Commission to the European Parliament, the Council and the European Economic and Social Committee – Strengthening Whistleblower Protection at EU Level [2018-04-23]. COM (2018) 214 final.
 • Directive (EU) 2016/943 of the European Parliament and of the Council of 8 June 2016 on the Protection of Undisclosed Know-how and Business Information (Trade Secrets) against Their Unlawful Acquisition, Use and Disclosure. OJ EU L 157, 2016-06-15, s. 1-18.
 • Nález Ústavného súdu Slovenskej republiky zo dňa 13. 7. 2000, sp. zn. III. ÚS 6/00.
 • Rozsudok Najvyššieho súdu Slovenskej republiky zo dňa 30. 9. 2009, sp. zn. 3 MCdo 24/2008.
 • Ústavný zákon č. 460/1992 Zb. Ústava Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov.
 • Zákon č. 311/2001 Z.z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov.

Iné pramene

 • ELGER, M. Právní stanovisko k otázce postavení členů dozorčí komise (zřizované Radou České televize dle zákona o České televizi) [2010-05-19]. In: Česká televize [online]. 2010. 5 s. [cit. 2023-01-01]. Dostupné na: https://img.ceskatelevize.cz/boss/image/contents/rada-ct/dokumenty/pravni-stanovisko-k-otazce-postaveni-clenu-dozorci-komise-rady-ct.pdf.
 • IATRIDOU, D. European Union: European Small Claims Procedure. In: Mondaq [online]. 2020-02-24 [cit. 2023-01-01]. Dostupné na: https://www.mondaq.com/cyprus/trials-appeals-compensation/896972/european-small-claims-procedure.
 • Sčítání lidu, domů a bytů za rok 2011: Tabulka 22 Obydlené byty podle právního důvodu užívání bytu a podle velikostních skupin obcí a krajů. In: Český statistický úřad [online]. 2022 [cit. 2023-01-01]. Dostupné na: https://vdb.czso.cz/vdbvo2/faces/index.jsf?page=vystup-objekt&pvo=ZVCR022&pvokc=&katalog=30732&z=T.

Kontakt na autora:

 • prosíme dodržať nižšie uvedenú vzorovú štruktúru informácie o kontakte na autora príspevku:

Ing. Jana Koprlová, PhD.
Právnická fakulta
Trnavská univerzita v Trnave
Kollárova 10
917 01 Trnava
Slovenská republika
jana.koprlova@gmail.com
ORCID iDhttps://orcid.org/0000-0002-2082-1450

Texty príspevkov je možné prijímať výhradne v elektronickej podobe vo formáte dokumentu textového editora MS Word. V textoch príspevkoch odporúčame použiť štandardizované typy a veľkosti písma, riadkovania, ako aj formátovania textu.

Texty príspevkov zasielajte, prosím, na e-mailovú adresu redakcie časopisu sei.journal@gmail.com.

Vaše otázky v prípade nejasností či potreby poskytnutia dodatočných informácií zasielajte, prosím, na e-mailovú adresu sei.journal@gmail.com.

Tešíme sa na Váš príspevok!

S úctou,

redakcia SOCIETAS ET IURISPRUDENTIA