Číslo 2022-02

Číslo 2022-02

Vydanie vedeckého časopisu číslo 2022-02
Čítať časopis (PDF)

SOCIETAS ET IURISPRUDENTIA • Číslo 2022-02

Druhé číslo desiateho ročníka časopisu SOCIETAS ET IURISPRUDENTIA ponúka celkovo tri samostatné vedecké štúdie, ako aj jednu recenziu uznaniahodnej vedeckej publikácie, napísané v dvoch rôznych jazykoch – v češtine a slovenčine. V rámci rubriky „Štúdie“ v poradí prvá štúdia prináša čitateľom veľmi komplexný a podrobný pohľad na najnovší vývoj v oblasti českej pracovnoprávnej legislatívy a pracovnoprávnej judikatúry, osobitne počas obdobia tzv. „pandemických rokov“. Nasledujúca štúdia dôkladne analyzuje, sprehľadňuje a príkladne vysvetľuje problematiku hospodárnosti a nevyhnutnosti jej zabezpečenia pri správe majetku zamestnávateľa vo väzbe na zodpovednostné pracovnoprávne vzťahy podľa platnej pracovnoprávnej legislatívy v Slovenskej republike. Posledná, tretia štúdia sa venuje veľmi podrobnému systematickému objasneniu, ako aj hĺbkovej analýze a komplexnému porovnaniu kľúčových princípov fair trial v kontexte rozhodnutí Európskeho súdu pre ľudské práva, Ústavného súdu Slovenskej republiky a súdov v Slovenskej republike. Rubrika „Recenzie“, zaradená na konci aktuálneho čísla, ponúka zaujímavú recenziu novej jedinečnej českej kolektívnej vedeckej monografie zameranej na bližšie objasnenie vplyvu globalizácie na príslušníkov pôvodných etník, ktorá rovnako dobre poslúži nielen českej, ale aj slovenskej širokej odbornej i laickej verejnosti.


Kompletná verzia čísla SOCIETAS ET IURISPRUDENTIA 2022-02
s. 1-117 • PDF • 1759 kBŠtúdie


Recenzie