Status Issues of Platform Work

Helena Barancová

Full Text of Paper

Issue of Scientific Journal No. 2023-03
Read paper (PDF)


  • Source Type: Journal
  • Document Type: Study
  • Document Language: Slovak
  • Published on: 30. 9. 2023
  • File Format: PDF
  • File Size: 751 kB

In: Societas et iurisprudentia • 2023 • Volume 11 • Issue 3 • Pages 34-55 • ISSN 1339-5467

Abstract: The subject of the author’s analysis is the performance of work for digital platforms, which is currently developing very dynamically and is significantly ahead of legal regulation. The first legal regulation of work performed for digital platforms at the level of the European Union will be the upcoming directive on improving the working conditions of persons working through digital platforms. The author examines the draft of the aforementioned directive, especially its legal consequences for the legislation of the Slovak Republic. Since the work for digital platforms with algorithmic management often does not meet either the legal characteristics of “dependent work” or the legal characteristics of “independent work”, the author de lege ferenda proposes a legislative solution to the status issues of persons working for digital platforms also by means of a reassessment of the current normative definition of the term “dependent work” as well as the term “employee” which, according to the legal status de lege lata, is defined significantly narrower compared to the personal scope of the proposed directive. In this way, it would be realistically possible to ensure the social protection of natural persons working for digital platforms in the near future.

Key Words: Labour Law; Digital Labour Platforms; Employee; Employer; Employment Relationship; Employment Status; Self-employed Status; Subordination; Legal Presumption of Employment Relationship; Control of Work for Platforms; the Slovak Republic.

ORCID: ORCID iDhttps://orcid.org/0009-0002-0613-7254

DOI: https://doi.org/10.31262/1339-5467/2023/11/3/34-55

URL: https://sei.iuridica.truni.sk/archive/2023/03/SEI-2023-03-Studies-Barancova-Helena.pdf

CopyrightCopyright © 2023 Helena Barancová

Creative Commons LicenseThis work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.


Bibliographic Citation

BARANCOVÁ, H. Statusové otázky platformovej práce. Societas et iurisprudentia [online]. 2023, vol. 11, no. 3, pp. 34-55 [cit. 2020-01-01]. ISSN 1339-5467. Available at: https://doi.org/10.31262/1339-5467/2023/11/3/34-55.


References

BARANCOVÁ, H. a A. OLŠOVSKÁ, eds. Priemysel 4.0 a pracovné podmienky. 1. vyd. Praha: Leges, 2018. 128 s. Teoretik. ISBN 978-80-7502-312-4.

BARANCOVÁ, H. Crowdworking a perspektívy digitálnej práce v budúcnosti alebo (Crowdworking – práca budúcnosti)?. Právny obzor. 2019, roč. 102, č. 4, s. 291-302. ISSN 0032-6984.

BARANCOVÁ, H. Nové technológie v pracovnom práve a ochrana zamestnanca (možnosti a riziká). 1. vyd. Praha: Leges, 2016. 202 s. Teoretik. ISBN 978-80-7502-176-2.

Case of B v. Yodel Delivery Network Ltd [2020-04-22]. Judgement of the Court of Justice of the European Union, 2020, C-692/19.

Case of Donna Vizcaino, et al. v. Microsoft Corporation, et al.; Rebecca Hughes, et al. v. Microsoft Corporation, et al. [2000-12-08]. Class Action Settlement Agreement of the United States Court of Appeals, 2000.

Case of Holterman Ferho Exploitatie BV and Others v. F.L.F. Spies von Büllesheim [2015-09-10]. Judgement of the Court of Justice of the European Union, 2015, C-47/14.

Case of Union syndicale Solidaires Isère v. Premier ministre and Others [2010-10-14]. Judgement of the Court of Justice of the European Union, 2010, C-428/09.

Case of Vizcaino v. Microsoft Corporation [2002-05-15]. Opinion of the United States Court of Appeals, 2002, No. 01-35494.

Case of Vizcaino v. United States District Court for the Western District of Washington [1999-05-12]. Opinion of the United States Court of Appeals, 1999, No. 98-71388.

Directive 2003/88/EC of the European Parliament and of the Council of 4 November 2003 concerning Certain Aspects of the Organisation of Working Time. OJ EU L 299, 2003-11-18, s. 9-19.

FIALOVÁ, E. a J. MATEJKA. Právo umělé inteligence jako problém efektivního propojení technologie a lidské práce. Právní rozhledy. 2022, roč. 30, č. 6, s. 200-206. ISSN 1210-6410.

HIESSL, Ch. The Classification of Platform Workers in Case Law: A Cross-European Comparative Analysis. Comparative Labor Law & Policy Journal [online]. 2022, vol. 42, no. 2, s. 465-517 [cit. 2023-07-24]. ISSN 1095-6654. Dostupné na: https://doi.org/10.2139/ssrn.3982738.

Charta základných práv Európskej Únie.

Odporúčanie Medzinárodnej organizácie práce č. 198 o pracovnom pomere z roku 2006.

Proposal for a Directive of the European Parliament and of the Council on Improving Working Conditions in Platform Work [2021-12-09]. COM (2021) 762 final.

Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council Laying Down Harmonised Rules on Artificial Intelligence (Artificial Intelligence Act) and amending Certain Union Legislative Acts [2021-04-21]. COM (2021) 206 final.

Rozsudek Nejvyššího soudu České republiky ze dne 29. 10. 2020, sp. zn. 21 Cdo 4451/2018; R 64/2021.

ŠTEFKO, M. Vymezení závislé a nelegální práce. 1. vyd. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Právnická fakulta, 2013. 279 s. Studie z lidských práv, č. 2. ISBN 978-80-87146-72-9.

TINTĚRA, T. Domněnka existence pracovního poměru v souvislostech tzv. digitálních pracovních platforem. Societas et iurisprudentia [online]. 2022, roč. 10, č. 4, s. 71-88 [cit. 2023-07-24]. ISSN 1339-5467. Dostupné na: https://doi.org/10.31262/1339-5467/2022/10/4/71-88.

TKADLEC, M. Závislá práce v době moderních technologií a koronaviru. Právní rozhledy. 2021, roč. 29, č. 5, s. 161-167. ISSN 1210-6410.

WARTER, J. Zur Qualifikation plattformbasierter Arbeit. Das Recht der Arbeit. 2021, Nr. 2, s. 127-134. ISSN 1028-4656.

Zákon č. 311/2001 Z.z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov.