Analysis of the Concepts of the Objective Aspect of Homicide and Culpable Bodily Harm

Erik Ploth – Stanislav Mihálik

Full Text of Paper

Issue of Scientific Journal No. 2024-01
Read paper (PDF)


  • Source Type: Journal
  • Document Type: Study
  • Document Language: Slovak
  • Published on: 31. 3. 2024
  • File Format: PDF
  • File Size: 706 kB

In: Societas et iurisprudentia • 2024 • Volume 12 • Issue 1 • Pages 61-74 • ISSN 1339-5467

Abstract: In the paper, the authors focus on the analysis of the objective aspect of the crime of homicide and culpable bodily harm with an emphasis on the caused consequence. In addition to the traditional approaches to the interpretation of relevant concepts, they focus their attention on interpretative problems occurring in application practice, while also pointing out possible ways of solving them. Finally, special attention is paid to the process of imputation of special qualifying terms (circumstances conditioning the application of a higher penalty rate), the authors point out the need to avoid application duality in the process of imputation of these features, i.e. to proceed in accordance with the substantive line of the ne bis in idem principle.

Key Words: Criminal Law; Offences against Life and Health; Homicide; Culpable Bodily Harm; Health Worker; lege artis Procedure; the Slovak Republic.

ORCID: ORCID iDhttps://orcid.org/0009-0006-7795-8075

ORCID: ORCID iDhttps://orcid.org/0000-0002-7576-4000

DOI: https://doi.org/10.31262/1339-5467/2024/12/1/61-74

URL: https://sei.iuridica.truni.sk/archive/2024/01/SEI-2024-01-Studies-Ploth-Erik-Mihalik-Stanislav.pdf

CopyrightCopyright © 2024 Erik Ploth – Stanislav Mihálik

Creative Commons LicenseThis work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.


Bibliographic Citation

PLOTH, E. and S. MIHÁLIK. Analýza pojmov objektívnej stránky usmrtenia a kulpózneho ublíženia na zdraví. Societas et iurisprudentia [online]. 2024, vol. 12, no. 1, pp. 61-74 [cit. 2020-01-01]. ISSN 1339-5467. Available at: https://doi.org/10.31262/1339-5467/2024/12/1/61-74.


References

BURDA, E., J. ČENTÉŠ, J. KOLESÁR, J. ZÁHORA, et al. Trestný zákon: Všeobecná časť: Komentár: I. diel. 1. vyd. Praha: C. H. Beck, 2010. 1106 s. ISBN 978-80-7400-324-0.

BURDA, E., J. ČENTÉŠ, J. KOLESÁR, J. ZÁHORA, et al. Trestný zákon: Osobitná časť: Komentár: II. diel. 1. vyd. Praha: C. H. Beck, 2011. 1568 s. ISBN 978-80-7400-394-3.

DOGOŠI, M. a S. NEČAS. Soudní lékařství. 1. vyd. Bratislava; Žilina: Bratislavská vysoká škola práva; Poradca podnikateľa, 2008. 208 s. ISBN 978-80-89363-15-5.

KÁDEK, P. Trestné právo v zdravotníctve. 3. dopln. a aktualiz. vyd. Bratislava: Wolters Kluwer, 2018. 191 s. ISBN 978-80-8168-920-8.

LACIAKOVÁ, L. a N. MORAVANSKÝ. Definícia smrti v Trestnom zákone a význam konzistencie medicínskych pojmov v trestnom práve. In: V. MARKOVÁ, ed. Aktuálne otázky trestného práva v teórii a praxi. 1. vyd. Bratislava: Akadémia Policajného zboru v Bratislave, Katedra trestného práva, 2016, s. 171-176. ISBN 978-80-8054-682-3.

MENCEROVÁ, I. Ublíženie na zdraví – nesúlad názvu trestného činu a obsahu skutkových podstát. In: M. VRÁBLOVÁ, ed. Trestnoprávne súvislosti ochrany života a zdravia. 1. vyd. Praha: Leges, 2018, s. 115-125. ISBN 978-80-7502-313-1.

MENCEROVÁ, I., M. KAČÁNI, J. KLÁTIK, M. KRNÁČ, L. TOBIÁŠOVÁ, Y. TURAYOVÁ a M. VALENT. Trestné právo hmotné: Osobitná časť. 2. aktualiz. a preprac. vyd. Šamorín: Heuréka, 2018. 447 s. ISBN 978-80-8173-057-3.

PLOTH, E. Analýza znakov skutkovej podstaty trestného činu usmrtenia a kulpózneho ublíženia na zdraví. Comenius odborný blog [online]. 2024-03-05 [cit. 2024-03-06]. ISSN 2644-5581. Dostupné na: https://comeniusblog.flaw.uniba.sk/2024/03/05/analyza-znakov-skutkovej-podstaty-trestneho-cinu-usmrtenia-a-kulpozneho-ublizenia-na-zdravi/.

Rozhodnutí Nejvyššího soudu České republiky ze dne 21. 10. 2020, sp. zn. Tpjn 300/2020; R 2/2020.

Rozhodnutí Nejvyššího soudu Československé socialistické republiky ze dne 18. 10. 1968, sp. zn. 7 Tz 64/68; R 18/1969.

Rozhodnutí Nejvyššího soudu Československé socialistické republiky ze dne 22. 12. 1984, sp. zn. Plsf 2/84; R 12/1985.

Rozsudok Krajského súdu v Košiciach zo dňa 3. 10. 2019, sp. zn. 7To/89/2019.

SAMAŠ, O., H. STIFFEL a P. TOMAN. Trestný zákon: Stručný komentár. 1. vyd. Bratislava: Iura Edition, 2006. 884 s. ISBN 80-8078-078-1.

Stanovisko Nejvyššího soudu České socialistické republiky ze dne 18. 8. 1972, sp. zn. 5 To 18/72; R 31/1973.

Stanovisko Nejvyššího soudu Československé socialistické republiky ze dne 2. 7. 1965, sp. zn. Pls 5/65; R II/1965.

Stanovisko Nejvyššího soudu Československé socialistické republiky ze dne 31. 10. 1985, sp. zn. Tpjf 24/85; R 16/1986.

STRÉMY, T., L. KURILOVSKÁ, et al. Trestný zákon: Komentár: Zväzok I. 1. vyd. Praha: Wolters Kluwer, 2022. 887 s. ISBN 978-80-7676-429-3.

STRÉMY, T., L. KURILOVSKÁ, et al. Trestný zákon: Komentár: Zväzok II. 1. vyd. Praha: Wolters Kluwer, 2022. 1506 s. ISBN 978-80-7676-534-4.

Uznesenie Krajského súdu v Trenčíne zo dňa 8. 8. 2022, sp. zn. 2To/43/2022.

Uznesenie Najvyššieho súdu Slovenskej republiky zo dňa 15. 6. 2017, sp. zn. 5Tdo/30/2017.

Uznesenie Okresného súdu Košice II zo dňa 10. 2. 2023, sp. zn. 5T/44/2021.

Zákon č. 300/2005 Z.z. Trestný zákon v znení neskorších predpisov.

Zákon č. 576/2004 Z.z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Zákon č. 578/2004 Z.z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.