Analýza pojmov objektívnej stránky usmrtenia a kulpózneho ublíženia na zdraví

Erik Ploth – Stanislav Mihálik

Úplný text príspevku

Vydanie vedeckého časopisu číslo 2024-01
Čítať príspevok (PDF)


  • Typ dokumentu: časopis
  • Typ príspevku: štúdia
  • Jazyk príspevku: slovenčina
  • Publikované: 31. 3. 2024
  • Formát súboru: PDF
  • Veľkosť súboru: 706 kB

In: Societas et iurisprudentia • 2024 • ročník 12 • číslo 1 • strany 61-74 • ISSN 1339-5467

Abstrakt: Autori sa v príspevku zameriavajú na analýzu objektívnej stránky trestného činu usmrtenia a kulpózneho ublíženia na zdraví s dôrazom na spôsobený následok. Okrem tradičných prístupov k výkladu relevantných pojmov sústreďujú svoju pozornosť na výkladové problémy vyskytujúce sa v aplikačnej praxi, pričom poukazujú aj na možné spôsoby ich riešenia. Napokon je osobitným spôsobom venovaná pozornosť procesu pričítavania osobitných kvalifikačných pojmov (okolnostiam podmieňujúcim použitie vyššej trestnej sadzby), autori poukazujú na potrebu vyhýbania sa aplikačnej dualite v procese pričítavania týchto znakov, teda na postup v súlade s hmotnoprávnou líniou zásady ne bis in idem.

Kľúčové slová: Trestné právo; trestné činy proti životu a zdraviu; usmrtenie; kulpózne ublíženie na zdraví; zdravotnícky pracovník; postup lege artis; Slovenská republika.

ORCID: ORCID iDhttps://orcid.org/0009-0006-7795-8075

ORCID: ORCID iDhttps://orcid.org/0000-0002-7576-4000

DOI: https://doi.org/10.31262/1339-5467/2024/12/1/61-74

URL: https://sei.iuridica.truni.sk/archive/2024/01/SEI-2024-01-Studies-Ploth-Erik-Mihalik-Stanislav.pdf

Autorské právaCopyright © 2024 Erik Ploth – Stanislav Mihálik

Licencia Creative CommonsToto dielo je licencované pod Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.


Bibliografická citácia

PLOTH, E. a S. MIHÁLIK. Analýza pojmov objektívnej stránky usmrtenia a kulpózneho ublíženia na zdraví. Societas et iurisprudentia [online]. 2024, roč. 12, č. 1, s. 61-74 [cit. 2020-01-01]. ISSN 1339-5467. Dostupné na: https://doi.org/10.31262/1339-5467/2024/12/1/61-74.


Zoznam bibliografických odkazov

BURDA, E., J. ČENTÉŠ, J. KOLESÁR, J. ZÁHORA, et al. Trestný zákon: Všeobecná časť: Komentár: I. diel. 1. vyd. Praha: C. H. Beck, 2010. 1106 s. ISBN 978-80-7400-324-0.

BURDA, E., J. ČENTÉŠ, J. KOLESÁR, J. ZÁHORA, et al. Trestný zákon: Osobitná časť: Komentár: II. diel. 1. vyd. Praha: C. H. Beck, 2011. 1568 s. ISBN 978-80-7400-394-3.

DOGOŠI, M. a S. NEČAS. Soudní lékařství. 1. vyd. Bratislava; Žilina: Bratislavská vysoká škola práva; Poradca podnikateľa, 2008. 208 s. ISBN 978-80-89363-15-5.

KÁDEK, P. Trestné právo v zdravotníctve. 3. dopln. a aktualiz. vyd. Bratislava: Wolters Kluwer, 2018. 191 s. ISBN 978-80-8168-920-8.

LACIAKOVÁ, L. a N. MORAVANSKÝ. Definícia smrti v Trestnom zákone a význam konzistencie medicínskych pojmov v trestnom práve. In: V. MARKOVÁ, ed. Aktuálne otázky trestného práva v teórii a praxi. 1. vyd. Bratislava: Akadémia Policajného zboru v Bratislave, Katedra trestného práva, 2016, s. 171-176. ISBN 978-80-8054-682-3.

MENCEROVÁ, I. Ublíženie na zdraví – nesúlad názvu trestného činu a obsahu skutkových podstát. In: M. VRÁBLOVÁ, ed. Trestnoprávne súvislosti ochrany života a zdravia. 1. vyd. Praha: Leges, 2018, s. 115-125. ISBN 978-80-7502-313-1.

MENCEROVÁ, I., M. KAČÁNI, J. KLÁTIK, M. KRNÁČ, L. TOBIÁŠOVÁ, Y. TURAYOVÁ a M. VALENT. Trestné právo hmotné: Osobitná časť. 2. aktualiz. a preprac. vyd. Šamorín: Heuréka, 2018. 447 s. ISBN 978-80-8173-057-3.

PLOTH, E. Analýza znakov skutkovej podstaty trestného činu usmrtenia a kulpózneho ublíženia na zdraví. Comenius odborný blog [online]. 2024-03-05 [cit. 2024-03-06]. ISSN 2644-5581. Dostupné na: https://comeniusblog.flaw.uniba.sk/2024/03/05/analyza-znakov-skutkovej-podstaty-trestneho-cinu-usmrtenia-a-kulpozneho-ublizenia-na-zdravi/.

Rozhodnutí Nejvyššího soudu České republiky ze dne 21. 10. 2020, sp. zn. Tpjn 300/2020; R 2/2020.

Rozhodnutí Nejvyššího soudu Československé socialistické republiky ze dne 18. 10. 1968, sp. zn. 7 Tz 64/68; R 18/1969.

Rozhodnutí Nejvyššího soudu Československé socialistické republiky ze dne 22. 12. 1984, sp. zn. Plsf 2/84; R 12/1985.

Rozsudok Krajského súdu v Košiciach zo dňa 3. 10. 2019, sp. zn. 7To/89/2019.

SAMAŠ, O., H. STIFFEL a P. TOMAN. Trestný zákon: Stručný komentár. 1. vyd. Bratislava: Iura Edition, 2006. 884 s. ISBN 80-8078-078-1.

Stanovisko Nejvyššího soudu České socialistické republiky ze dne 18. 8. 1972, sp. zn. 5 To 18/72; R 31/1973.

Stanovisko Nejvyššího soudu Československé socialistické republiky ze dne 2. 7. 1965, sp. zn. Pls 5/65; R II/1965.

Stanovisko Nejvyššího soudu Československé socialistické republiky ze dne 31. 10. 1985, sp. zn. Tpjf 24/85; R 16/1986.

STRÉMY, T., L. KURILOVSKÁ, et al. Trestný zákon: Komentár: Zväzok I. 1. vyd. Praha: Wolters Kluwer, 2022. 887 s. ISBN 978-80-7676-429-3.

STRÉMY, T., L. KURILOVSKÁ, et al. Trestný zákon: Komentár: Zväzok II. 1. vyd. Praha: Wolters Kluwer, 2022. 1506 s. ISBN 978-80-7676-534-4.

Uznesenie Krajského súdu v Trenčíne zo dňa 8. 8. 2022, sp. zn. 2To/43/2022.

Uznesenie Najvyššieho súdu Slovenskej republiky zo dňa 15. 6. 2017, sp. zn. 5Tdo/30/2017.

Uznesenie Okresného súdu Košice II zo dňa 10. 2. 2023, sp. zn. 5T/44/2021.

Zákon č. 300/2005 Z.z. Trestný zákon v znení neskorších predpisov.

Zákon č. 576/2004 Z.z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Zákon č. 578/2004 Z.z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.