Liability of the Holder of a Public Office in an Independent Body for Unlawful Decisions, Using the Example of the Czech Television Council

Martin Štefko

Full Text of Paper

Issue of Scientific Journal No. 2023-01
Read paper (PDF)


  • Source Type: Journal
  • Document Type: Study
  • Document Language: Czech
  • Published on: 31. 3. 2023
  • File Format: PDF
  • File Size: 715 kB

In: Societas et iurisprudentia • 2023 • Volume 11 • Issue 1 • Pages 50-66 • ISSN 1339-5467

Abstract: The aim of this paper is to analyse the appropriateness of the legislative regulation of the protection of a member of an independent administrative body exercising public oversight over a certain agenda or institution in the event that it makes an illegal or factually incorrect decision, in terms of the practical problems that this regulation raises. Put simply, it is a question of who is watching the watchdog. If the gatekeeper is complicit in an illegal decision or maladministration, who will drive him or her to seek justice? And is the protection of the holder of a public office sufficient? The research will be conducted on an illegal decision of the Czech Television Council that has been subject to judicial review by the Czech administrative courts.

Key Words: Labour Law; Object of Labour Law; Dependent Work; Exercise of Public Post; the Czech Republic.

ORCID: ORCID iDhttps://orcid.org/0000-0003-1060-6682

DOI: https://doi.org/10.31262/1339-5467/2023/11/1/50-66

URL: https://sei.iuridica.truni.sk/archive/2023/01/SEI-2023-01-Studies-Stefko-Martin.pdf

CopyrightCopyright © 2023 Martin Štefko

Creative Commons LicenseThis work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.


Bibliographic Citation

ŠTEFKO, M. Odpovědnost vykonavatele veřejné funkce v nezávislém orgánu za nezákonné rozhodnutí, na příkladu Rady České televize. Societas et iurisprudentia [online]. 2023, vol. 11, no. 1, pp. 50-66 [cit. 2020-01-01]. ISSN 1339-5467. Available at: https://doi.org/10.31262/1339-5467/2023/11/1/50-66.


References

ELGER, M. Právní stanovisko k otázce postavení členů dozorčí komise (zřizované Radou České televize dle zákona o České televizi) [2010-05-19]. In: Česká televize [online]. 2010. 5 s. [cit. 2023-02-01]. Dostupné z: https://img.ceskatelevize.cz/boss/image/contents/rada-ct/dokumenty/pravni-stanovisko-k-otazce-postaveni-clenu-dozorci-komise-rady-ct.pdf.

MORÁVEK, J. Komentář k § 201 zákoníku práce. In: J. PICHRT, et al. Zákoník práce: Zákon o kolektivním vyjednávání. 2. vyd. Praha: Wolters Kluwer, 2022, s. 587-590. Praktický komentář. ISBN 978-80-7676-388-3.

ROZEHNAL, A. Zákon o České televizi: Komentář [online]. 1. vyd. Praha: Wolters Kluwer, 2018 [cit. 2023-02-01]. Dostupné z: https://obchod.wolterskluwer.cz/cz/zakon-o-ceske-televizi-483-1991-sb-komentar.p4661.html.

Rozsudek Městského soudu v Praze ze dne 3. 11. 2021, sp. zn. 8 A 1/2021-98.

Rozsudek Nejvyššího soudu České republiky ze dne 16. 9. 2008, sp. zn. 21 Cdo 3863/2007.

Rozsudek Nejvyššího soudu České republiky ze dne 12. 1. 2010, sp. zn. 21 Cdo 4950/2008.

Rozsudek Nejvyššího soudu České republiky ze dne 27. 6. 2012, sp. zn. 5 Tdo 540/2012; R 5/2013.

Rozsudek Nejvyššího soudu České republiky ze dne 28. 7. 2015, sp. zn. 25 Cdo 2659/2013.

Rozsudek Nejvyššího soudu České republiky ze dne 25. 3. 2019, sp. zn. 30 Cdo 1414/2017.

Rozsudek Nejvyššího soudu České republiky ze dne 14. 7. 2021, sp. zn. 25 Cdo 2128/2020-221.

Rozsudek Nejvyššího správního soudu České republiky ze dne 30. 3. 2011, sp. zn. 1 As 102/2010-80; R 2484/2012.

Rozsudek Nejvyššího správního soudu České republiky ze dne 20. 10. 2022, sp. zn. 4 As 422/2021-73.

SLÁDEČEK, V. Obecné správní právo. 2. aktualiz. a přeprac. vyd. Praha: ASPI, 2009. 463 s. ISBN 978-80-7357-382-9.

Sněmovní tisk 292: Návrh novely zákona o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci. In: Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky [online]. 1997-10-02 [cit. 2023-02-01]. Dostupné z: https://www.psp.cz/sqw/text/historie.sqw?o=2&T=292.

Sněmovní tisk 420: Vládní návrh zákona České národní rady o České televizi. In: Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky [online]. 1991-10-09 [cit. 2023-02-01]. Dostupné z: https://www.psp.cz/eknih/1990cnr/tisky/t0420_00.htm.

Sněmovní tisk 1153: Vládní návrh zákoníku práce – EU. In: Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky [online]. 2005-09-27 [cit. 2023-02-01]. Dostupné z: https://www.psp.cz/sqw/historie.sqw?o=4&t=1153.

Usnesení Nejvyššího soudu České republiky ze dne 4. 11. 2015, sp. zn. 5 Tdo 316/2015.

Usnesení Nejvyššího soudu České republiky ze dne 28. 6. 2017, sp. zn. 21 Cdo 5483/2016.

Usnesení Nejvyššího správního soudu České republiky ze dne 23. 3. 2005, sp. zn. 6 A 25/2002-42.

Usnesení Rady České televize ze dne 11. 11. 2020, č. 225/18/20.

Zákon č. 65/1965 Sb., zákoník práce.

Zákon č. 82/1998 Sb., o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem a o změně zákona České národní rady č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád), ve znění pozdějších předpisů.

Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

Zákon č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, ve znění pozdějších předpisů.

Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů.

Zákon České národní rady č. 280/1992 Sb., o resortních, oborových, podnikových a dalších zdravotních pojišťovnách, ve znění pozdějších předpisů.

Zákon České národní rady č. 483/1991 Sb., o České televizi, ve znění pozdějších předpisů.

Zákon České národní rady č. 484/1991 Sb., o Českém rozhlasu, ve znění pozdějších předpisů.

Zákon České národní rady č. 517/1992 Sb., o České tiskové kanceláři.