Odpovědnost vykonavatele veřejné funkce v nezávislém orgánu za nezákonné rozhodnutí, na příkladu Rady České televize

Martin Štefko

Úplný text príspevku

Vydanie vedeckého časopisu číslo 2023-01
Čítať príspevok (PDF)


  • Typ dokumentu: časopis
  • Typ príspevku: štúdia
  • Jazyk príspevku: čeština
  • Publikované: 31. 3. 2023
  • Formát súboru: PDF
  • Veľkosť súboru: 715 kB

In: Societas et iurisprudentia • 2023 • ročník 11 • číslo 1 • strany 50-66 • ISSN 1339-5467

Abstrakt: Cílem tohoto příspěvku je analyzovat vhodnost legislativní úpravy ochrany člena nezávislého správního orgánu vykonávajícího dohled veřejnosti nad určitou agendou či institucí pro případ, že rozhodne nezákonně či věcně nesprávně, a to z hlediska praktických problémů, které tato úprava vyvolává. Zjednodušeně řečeno, jde o to, kdo hlídá hlídače. Pokud se hlídač podílí na nezákonném rozhodnutí či nesprávném úředním postupu, kdo jej požene k dosažení spravedlnosti? A je ochrana vykonavatele veřejné funkce dostatečná? Výzkum bude proveden na nezákonném rozhodnutí Rady České televize, které bylo předmětem soudního přezkumu ze strany českých správních soudů.

Klíčová slova: Pracovní právo; předmět pracovního práva; závislá práce; výkon veřejné funkce; Česká republika.

ORCID: ORCID iDhttps://orcid.org/0000-0003-1060-6682

DOI: https://doi.org/10.31262/1339-5467/2023/11/1/50-66

URL: https://sei.iuridica.truni.sk/archive/2023/01/SEI-2023-01-Studies-Stefko-Martin.pdf

Autorské právaCopyright © 2023 Martin Štefko

Licencia Creative CommonsToto dielo je licencované pod Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.


Bibliografická citácia

ŠTEFKO, M. Odpovědnost vykonavatele veřejné funkce v nezávislém orgánu za nezákonné rozhodnutí, na příkladu Rady České televize. Societas et iurisprudentia [online]. 2023, roč. 11, č. 1, s. 50-66 [cit. 2020-01-01]. ISSN 1339-5467. Dostupné na: https://doi.org/10.31262/1339-5467/2023/11/1/50-66.


Zoznam bibliografických odkazov

ELGER, M. Právní stanovisko k otázce postavení členů dozorčí komise (zřizované Radou České televize dle zákona o České televizi) [2010-05-19]. In: Česká televize [online]. 2010. 5 s. [cit. 2023-02-01]. Dostupné z: https://img.ceskatelevize.cz/boss/image/contents/rada-ct/dokumenty/pravni-stanovisko-k-otazce-postaveni-clenu-dozorci-komise-rady-ct.pdf.

MORÁVEK, J. Komentář k § 201 zákoníku práce. In: J. PICHRT, et al. Zákoník práce: Zákon o kolektivním vyjednávání. 2. vyd. Praha: Wolters Kluwer, 2022, s. 587-590. Praktický komentář. ISBN 978-80-7676-388-3.

ROZEHNAL, A. Zákon o České televizi: Komentář [online]. 1. vyd. Praha: Wolters Kluwer, 2018 [cit. 2023-02-01]. Dostupné z: https://obchod.wolterskluwer.cz/cz/zakon-o-ceske-televizi-483-1991-sb-komentar.p4661.html.

Rozsudek Městského soudu v Praze ze dne 3. 11. 2021, sp. zn. 8 A 1/2021-98.

Rozsudek Nejvyššího soudu České republiky ze dne 16. 9. 2008, sp. zn. 21 Cdo 3863/2007.

Rozsudek Nejvyššího soudu České republiky ze dne 12. 1. 2010, sp. zn. 21 Cdo 4950/2008.

Rozsudek Nejvyššího soudu České republiky ze dne 27. 6. 2012, sp. zn. 5 Tdo 540/2012; R 5/2013.

Rozsudek Nejvyššího soudu České republiky ze dne 28. 7. 2015, sp. zn. 25 Cdo 2659/2013.

Rozsudek Nejvyššího soudu České republiky ze dne 25. 3. 2019, sp. zn. 30 Cdo 1414/2017.

Rozsudek Nejvyššího soudu České republiky ze dne 14. 7. 2021, sp. zn. 25 Cdo 2128/2020-221.

Rozsudek Nejvyššího správního soudu České republiky ze dne 30. 3. 2011, sp. zn. 1 As 102/2010-80; R 2484/2012.

Rozsudek Nejvyššího správního soudu České republiky ze dne 20. 10. 2022, sp. zn. 4 As 422/2021-73.

SLÁDEČEK, V. Obecné správní právo. 2. aktualiz. a přeprac. vyd. Praha: ASPI, 2009. 463 s. ISBN 978-80-7357-382-9.

Sněmovní tisk 292: Návrh novely zákona o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci. In: Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky [online]. 1997-10-02 [cit. 2023-02-01]. Dostupné z: https://www.psp.cz/sqw/text/historie.sqw?o=2&T=292.

Sněmovní tisk 420: Vládní návrh zákona České národní rady o České televizi. In: Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky [online]. 1991-10-09 [cit. 2023-02-01]. Dostupné z: https://www.psp.cz/eknih/1990cnr/tisky/t0420_00.htm.

Sněmovní tisk 1153: Vládní návrh zákoníku práce – EU. In: Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky [online]. 2005-09-27 [cit. 2023-02-01]. Dostupné z: https://www.psp.cz/sqw/historie.sqw?o=4&t=1153.

Usnesení Nejvyššího soudu České republiky ze dne 4. 11. 2015, sp. zn. 5 Tdo 316/2015.

Usnesení Nejvyššího soudu České republiky ze dne 28. 6. 2017, sp. zn. 21 Cdo 5483/2016.

Usnesení Nejvyššího správního soudu České republiky ze dne 23. 3. 2005, sp. zn. 6 A 25/2002-42.

Usnesení Rady České televize ze dne 11. 11. 2020, č. 225/18/20.

Zákon č. 65/1965 Sb., zákoník práce.

Zákon č. 82/1998 Sb., o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem a o změně zákona České národní rady č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád), ve znění pozdějších předpisů.

Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

Zákon č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, ve znění pozdějších předpisů.

Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů.

Zákon České národní rady č. 280/1992 Sb., o resortních, oborových, podnikových a dalších zdravotních pojišťovnách, ve znění pozdějších předpisů.

Zákon České národní rady č. 483/1991 Sb., o České televizi, ve znění pozdějších předpisů.

Zákon České národní rady č. 484/1991 Sb., o Českém rozhlasu, ve znění pozdějších předpisů.

Zákon České národní rady č. 517/1992 Sb., o České tiskové kanceláři.