Právna úprava abortu a neonaticídia v socialistickom trestnom práve

Úplný text príspevku

Vydanie vedeckého časopisu číslo 2015-01
Čítať príspevok (PDF)


  • Typ dokumentu: časopis
  • Typ príspevku: štúdia
  • Jazyk príspevku: slovenčina
  • Publikované: 31. 3. 2015
  • Formát súboru: PDF
  • Veľkosť súboru: 739 kB

Eva Repková

In: Societas et iurisprudentia • 2015 • ročník 3 • číslo 1 • strany 216-235 • ISSN 1339-5467

Abstrakt: Socialistické právo prinieslo do právnej úpravy abortov v Československu nepochybne revolučnú zmenu. Takmer nemenný konzervatívny prístup trestného práva k otázke abortov od najstarších čias na území Slovenska sa pod vplyvom socialistického právneho poriadku transformoval do stavu, kedy bolo Slovensko zaradené medzi krajiny s najliberálnejšou právnou úpravou interrupcií na svete. Keďže vývoj právnej úpravy umelých potratov v RSFSR od počiatku ich dekriminalizácie prostredníctvom dekrétu z roku 1920 neprebiehal kontinuálnym vývojom, v štúdii sa budeme parciálne venovať aj samotnému vývoju prístupu socialistickej právnej doktríny k umelým potratom. V rámci trestnoprávnej úpravy abortu a neonaticídia (vraždy novonarodeného dieťaťa matkou) dochádzalo od prijatia Trestného zákona č. 86/1950 Zb. k postupnému zmierňovaniu sankcií za tieto typicky ženské delikty. Zároveň došlo k terminologickým zmenám tejto trestnej činnosti, k modifikáciám v páchateľstve, i k rozšíreniu indikácií legálneho abortu, ktoré mali prispôsobiť trestnú úpravu abortov plánovanej liberálnej interrupčnej úprave.

Kľúčové slová: Socialistické trestné právo; Trestný zákon č. 86/1950 Zb.; Trestný zákon č. 140/1961 Zb.; abort; vyhnanie plodu; neonaticídium; vražda novonarodeného dieťaťa matkou; legalizácia; dekriminalizácia; indikácia; ZSSR; RSFSR (Ruská sovietska federatívna socialistická republika); Československo.

URL: https://sei.iuridica.truni.sk/archive/2015/01/SEI-2015-01-Studies-Repkova-Eva.pdf

Bibliografická citácia

REPKOVÁ, E. Právna úprava abortu a neonaticídia v socialistickom trestnom práve. Societas et iurisprudentia [online]. 2015, roč. 3, č. 1, s. 216-235 [cit. 2020-01-01]. ISSN 1339-5467. Dostupné na: https://sei.iuridica.truni.sk/medzinarodny-vedecky-casopis/archiv/cislo-2015-01/pravna-uprava-abortu-a-neonaticidia-v-socialistickom-trestnom-prave/.