Restoratívna justícia – definícia a modely

Úplný text príspevku

Vydanie vedeckého časopisu číslo 2015-01
Čítať príspevok (PDF)


  • Typ dokumentu: časopis
  • Typ príspevku: štúdia
  • Jazyk príspevku: slovenčina
  • Publikované: 31. 3. 2015
  • Formát súboru: PDF
  • Veľkosť súboru: 729 kB

Filip Vysudil

In: Societas et iurisprudentia • 2015 • ročník 3 • číslo 1 • strany 198-215 • ISSN 1339-5467

Abstrakt: Štúdia sa zameriava na aktuálne problémy trestného súdnictva založeného primárne na koncepte retributívnej justície a predstavuje koncept restoratívnej justície ako alternatívu, ktorá v posledných rokoch zaznamenala veľkú expanziu. Prvá kapitola stručne popisuje aktuálny stav trestnej politiky a jej hlavné nedostatky. Druhá kapitola popisuje definíciu, idey a základné princípy restoratívnej justície. Tretia kapitola je zložená zo štyroch podkapitol, kde sa každá z nich zameriava na jeden zo štyroch najviac využívaných modelov restoratívnej justície – mediáciu, konferencie, súdenie v kruhoch a výbory komunitnej nápravy. Restoratívna justícia ponúka nové možnosti ako reagovať na trestný čin a má za cieľ reflektovať potreby obetí, páchateľov a komunity.

Kľúčové slová: Retributívna justícia; restoratívna justícia; mediácia; konferencie; súdenie v kruhoch; výbory komunitnej nápravy; sprostredkovateľ; represia; restoratívny model; odporúčané etické pravidlá; komunitné výbory; komunitné výbory odklonu.

URL: https://sei.iuridica.truni.sk/archive/2015/01/SEI-2015-01-Studies-Vysudil-Filip.pdf

Bibliografická citácia

VYSUDIL, F. Restoratívna justícia – definícia a modely. Societas et iurisprudentia [online]. 2015, roč. 3, č. 1, s. 198-215 [cit. 2020-01-01]. ISSN 1339-5467. Dostupné na: https://sei.iuridica.truni.sk/medzinarodny-vedecky-casopis/archiv/cislo-2015-01/restorativna-justicia-definicia-a-modely/.