Zodpovednostné aspekty cezhraničnej prepravy jadrového materiálu s osobitným dôrazom na „viedenský režim“ jadrového práva

Úplný text príspevku

Vydanie vedeckého časopisu číslo 2015-01
Čítať príspevok (PDF)


  • Typ dokumentu: časopis
  • Typ príspevku: štúdia
  • Jazyk príspevku: slovenčina
  • Publikované: 31. 3. 2015
  • Formát súboru: PDF
  • Veľkosť súboru: 757 kB

Marianna Novotná

In: Societas et iurisprudentia • 2015 • ročník 3 • číslo 1 • strany 176-197 • ISSN 1339-5467

Abstrakt: Bez ohľadu na kvalitu a ucelenosť koncepcie systému pravidiel prepravy rádioaktívnych materiálov na úrovni medzinárodne záväzných dohôd, prípadne na úrovni vnútroštátnych pravidiel prepravy, patrí transport jadrových materiálov k odvetviam, v ktorých nemožno vylúčiť pravdepodobnosť vzniku nehody (napriek tomu, že k významnejšej jadrovej nehode počas transportu jadrového materiálu doposiaľ nedošlo), ktorá môže viesť k vážnym dôsledkom vzniku jadrovej škody (ujmy). Z tohto dôvodu bolo nevyhnutné vytvoriť nielen fungujúci systém opatrení bezpečnostného a preventívneho charakteru, ale aj naň nadväzujúci systém kompenzácie prípadnej ujmy spôsobenej rádioaktívnymi vlastnosťami prepravovaného materiálu. Predložená štúdia sa sústreďuje na uvedený kompenzačný systém, ktorý je primárne tvorený medzinárodnoprávnou legislatívou zodpovednostného jadrového práva, ktorá reflektuje osobitosti prepravy jadrových materiálov aj vo vzťahu k následným vzťahom uplatňovania si nárokov na náhradu vzniknutej jadrovej škody. Autorka sa pokúsila o stručný náčrt právneho rámca úpravy vnútroštátnej a medzinárodnej prepravy jadrových materiálov, s dôrazom na zodpovednostné aspekty danej problematiky a s poukázaním na nedostatky, prípadne sporné stránky tohto režimu.

Kľúčové slová: Jadrový materiál; transport jadrového materiálu; cezhraničná preprava; zodpovednosť za jadrovú škodu; Viedenský dohovor o zodpovednosti za jadrové škody; Parížsky dohovor o zodpovednosti v oblasti jadrovej energie.

URL: https://sei.iuridica.truni.sk/archive/2015/01/SEI-2015-01-Studies-Novotna-Marianna.pdf

Bibliografická citácia

NOVOTNÁ, M. Zodpovednostné aspekty cezhraničnej prepravy jadrového materiálu s osobitným dôrazom na „viedenský režim“ jadrového práva. Societas et iurisprudentia [online]. 2015, roč. 3, č. 1, s. 176-197 [cit. 2020-01-01]. ISSN 1339-5467. Dostupné na: https://sei.iuridica.truni.sk/medzinarodny-vedecky-casopis/archiv/cislo-2015-01/zodpovednostne-aspekty-cezhranicnej-prepravy-jadroveho-materialu-s-osobitnym-dorazom-na-viedensky-rezim-jadroveho-prava/.