Daňová licencia právnickej osoby

Úplný text príspevku

Vydanie vedeckého časopisu číslo 2016-02
Čítať príspevok (PDF)


  • Typ dokumentu: časopis
  • Typ príspevku: štúdia
  • Jazyk príspevku: slovenčina
  • Publikované: 30. 6. 2016
  • Formát súboru: PDF
  • Veľkosť súboru: 695 kB

Matúš Filo

In: Societas et iurisprudentia • 2016 • ročník 4 • číslo 2 • strany 89-110 • ISSN 1339-5467

Abstrakt: Zakotvenie inštitútu daňovej licencie znamená zásadnú zmenu v zdaňovaní príjmov právnických osôb, pretože určenie minimálnej výšky dane čiastočne eliminuje možnosť vyhýbať sa plateniu dane z príjmov. Povinnosť platiť daňovú licenciu sa pritom diferencuje na základe zákonom stanovených kritérií a právna úprava zakotvuje aj výnimky z tejto povinnosti. Prijatím právnej úpravy daňovej licencie právnickej osoby sa zvýšili príjmy štátneho rozpočtu, na druhej strane stanovenie minimálnej výšky dane formou daňovej licencie ovplyvnilo zakladanie obchodných spoločností a malo za následok aj početné rušenie najmä tých obchodných spoločností, ktoré nevyvíjali ekonomickú činnosť. V príspevku autor analyzuje právnu úpravu daňových licencií a poukazuje na názory odbornej verejnosti na jej prijatie. Pritom neopomína konanie pred Ústavným súdom Slovenskej republiky vo veci súladu ustanovení zákona o dani z príjmov, ktoré upravujú problematiku daňových licencií, s Ústavou Slovenskej republiky, ako aj Listinou základných práv a slobôd.

Kľúčové slová: Daň; daňová licencia; daňové úniky; zákon o dani z príjmov; právnická osoba; Slovenská republika.

URL: https://sei.iuridica.truni.sk/archive/2016/02/SEI-2016-02-Studies-Filo-Matus.pdf

Bibliografická citácia

FILO, M. Daňová licencia právnickej osoby. Societas et iurisprudentia [online]. 2016, roč. 4, č. 2, s. 89-110 [cit. 2020-01-01]. ISSN 1339-5467. Dostupné na: https://sei.iuridica.truni.sk/medzinarodny-vedecky-casopis/archiv/cislo-2016-02/danova-licencia-pravnickej-osoby/.