Európska únia ako štát?

Úplný text príspevku

Vydanie vedeckého časopisu číslo 2018-04
Čítať príspevok (PDF)


  • Typ dokumentu: časopis
  • Typ príspevku: štúdia
  • Jazyk príspevku: slovenčina
  • Publikované: 31. 12. 2018
  • Formát súboru: PDF
  • Veľkosť súboru: 716 kB

Andrea Zjarová

In: Societas et iurisprudentia • 2018 • ročník 6 • číslo 4 • strany 151-170 • ISSN 1339-5467

Abstrakt: Európska únia je autonómna entita, ktorá disponuje vlastnou suverenitou a právnym poriadkom, ktorý je nezávislý od právnych poriadkov jej členských štátov. Európska únia nie je štátom, nakoľko jej jestvovanie závisí od rozhodnutí jej členských štátov, ktoré sú „pánmi zmlúv“. Príspevok sa zameriava na komparáciu znakov, ktorými je charakterizovaný štát tak, ako ho definuje teória štátu a práva, so znakmi, ktoré v súčasnosti vykazuje Európska únia. Európska únia nie je obyčajnou medzinárodnou organizáciou ani štátom, ale je to entita, ktorá sa môže zaradiť niekam medzi tieto dva tradičné modely organizácie štátu, pričom po prijatí Lisabonskej zmluvy sa Európska únia najviac približuje k federácii. V právnickej literatúre sa ustálil pojem supranacionálna organizácia, ktorý popisuje tento osobitný model charakteristický pre Európsku úniu. Jedná sa o organizáciu „sui generis“, pre ktorú je typický presun rozhodovacích právomocí z národnej úrovne na nadnárodnú úroveň.

Kľúčové slová: Európska únia; členský štát; supranacionalita; štát; znaky štátu; štátne územie; štátna moc; štátne obyvateľstvo; spôsobilosť vstupovať do vzťahov s inými štátmi; federalizmus; federácia.

URL: https://sei.iuridica.truni.sk/archive/2018/04/SEI-2018-04-Studies-Zjarova-Andrea.pdf

Bibliografická citácia

ZJAROVÁ, A. Európska únia ako štát?. Societas et iurisprudentia [online]. 2018, roč. 6, č. 4, s. 151-170 [cit. 2020-01-01]. ISSN 1339-5467. Dostupné na: https://sei.iuridica.truni.sk/medzinarodny-vedecky-casopis/archiv/cislo-2018-04/europska-unia-ako-stat/.