Klimatickí utečenci a ich právne postavenie v kontexte medzinárodného práva verejného a práva Európskej únie

Úplný text príspevku

Vydanie vedeckého časopisu číslo 2018-04
Čítať príspevok (PDF)


  • Typ dokumentu: časopis
  • Typ príspevku: štúdia
  • Jazyk príspevku: slovenčina
  • Publikované: 31. 12. 2018
  • Formát súboru: PDF
  • Veľkosť súboru: 768 kB

Peter Matuška – Mária T. Patakyová

In: Societas et iurisprudentia • 2018 • ročník 6 • číslo 4 • strany 76-96 • ISSN 1339-5467

Abstrakt: Príspevok sa zameriava na problém klimatických utečencov, ktorý bude v budúcnosti zohrávať významnú rolu. Klimatické zmeny, populačný rast a z toho prameniace konflikty sa stanú hlavnými hrozbami pre celú Európu. Príspevok sa zaoberá existujúcim prípadom z Nového Zélandu, prípadom pána Teitiotu, ktorý načrtáva viaceré problémy s klimatickými utečencami. Aplikujúc ho na Európsku úniu, prípad poukazuje na absentujúci právny rámec v tejto oblasti v rámci Európskej únie, pričom predpovedá nedostatočnosť individuálnych zásahov na úrovni jednotlivých štátov, a teda nevyhnutnosť nadnárodného riešenia tohto opomínaného problému.

Kľúčové slová: Medzinárodné verejné právo; klimatickí utečenci; prípad Teitiota; Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2011/95/EÚ z 13. decembra 2011 o normách pre oprávnenie štátnych príslušníkov tretej krajiny alebo osôb bez štátneho občianstva mať postavenie medzinárodnej ochrany, o jednotnom postavení utečencov alebo osôb oprávnených na doplnkovú ochranu a o obsahu poskytovanej ochrany; Nový Zéland; Kiribati; Európska únia.

URL: https://sei.iuridica.truni.sk/archive/2018/04/SEI-2018-04-Studies-Matuska-Peter-Patakyova-Maria-T.pdf

Bibliografická citácia

MATUŠKA, P. a M. T. PATAKYOVÁ. Klimatickí utečenci a ich právne postavenie v kontexte medzinárodného práva verejného a práva Európskej únie. Societas et iurisprudentia [online]. 2018, roč. 6, č. 4, s. 76-96 [cit. 2020-01-01]. ISSN 1339-5467. Dostupné na: https://sei.iuridica.truni.sk/medzinarodny-vedecky-casopis/archiv/cislo-2018-04/klimaticki-utecenci-a-ich-pravne-postavenie-v-kontexte-medzinarodneho-prava-verejneho-a-prava-europskej-unie/.