Povaha pracovnej činnosti odsúdených vo výkone trestu odňatia slobody

Úplný text príspevku

Vydanie vedeckého časopisu číslo 2018-04
Čítať príspevok (PDF)


  • Typ dokumentu: časopis
  • Typ príspevku: štúdia
  • Jazyk príspevku: slovenčina
  • Publikované: 31. 12. 2018
  • Formát súboru: PDF
  • Veľkosť súboru: 665 kB

Stanislav Mihálik – Monika Miháliková

In: Societas et iurisprudentia • 2018 • ročník 6 • číslo 4 • strany 135-150 • ISSN 1339-5467

Abstrakt: Autori sa v predkladanom príspevku zameriavajú na pomerne netradičné prepojenie odvetví trestného práva a pracovného práva. Na otázku výkonu trestu odňatia slobody nahliadajú prostredníctvom prostriedkov zaobchádzania s odsúdenými vo všeobecnosti; v konkrétnostiach sa zameriavajú na zaraďovanie odsúdených do práce. Predmetnú problematiku autori analyzujú z pohľadu trestného práva a penológie, pričom sa zameriavajú najmä na osobitosti a štatistické ukazovatele v danej oblasti. Pohľad pracovného práva využívajú najmä v rovine možného identifikovania znakov závislej práce v zmysle vnímania Zákonníka práce, v rámci vzťahu zaraďovania odsúdených do práce. Analytickú časť príspevku dopĺňajú o praktickú časť, v rámci ktorej sa snažia nielen identifikovať slabé miesta právnej úpravy, ale prinášajú aj vlastné návrhy de lege ferenda.

Kľúčové slová: Trestné právo; pracovné právo; odsúdený; obvinený; výkon trestu odňatia slobody; závislá práca; zamestnanec; zamestnávateľ; prostriedky zaobchádzania; Slovenská republika.

URL: https://sei.iuridica.truni.sk/archive/2018/04/SEI-2018-04-Studies-Mihalik-Stanislav-Mihalikova-Monika.pdf

Bibliografická citácia

MIHÁLIK, S. a M. MIHÁLIKOVÁ. Povaha pracovnej činnosti odsúdených vo výkone trestu odňatia slobody. Societas et iurisprudentia [online]. 2018, roč. 6, č. 4, s. 135-150 [cit. 2020-01-01]. ISSN 1339-5467. Dostupné na: https://sei.iuridica.truni.sk/medzinarodny-vedecky-casopis/archiv/cislo-2018-04/povaha-pracovnej-cinnosti-odsudenych-vo-vykone-trestu-odnatia-slobody/.