Recentný vývoj v charakteristike pojmu spotrebiteľ

Úplný text príspevku

Vydanie vedeckého časopisu číslo 2018-04
Čítať príspevok (PDF)


  • Typ dokumentu: časopis
  • Typ príspevku: štúdia
  • Jazyk príspevku: slovenčina
  • Publikované: 31. 12. 2018
  • Formát súboru: PDF
  • Veľkosť súboru: 696 kB

Karin Raková

In: Societas et iurisprudentia • 2018 • ročník 6 • číslo 4 • strany 116-134 • ISSN 1339-5467

Abstrakt: Predložený príspevok sa zaoberá vymedzením pojmu spotrebiteľ v legislatíve v podmienkach Slovenskej republiky. Pre pochopenie podstaty daného pojmu je významné vychádzať z jeho definície v právnych aktoch Európskej únie a judikatúre Súdneho dvora Európskej únie, ktoré z hľadiska harmonizačných záväzkov limitujú možnosti vnútroštátneho zákonodarcu pri vnútroštátnej definícii pojmu spotrebiteľ. Pokiaľ ide o definíciu pojmu spotrebiteľ, v aktuálnom právnom poriadku Slovenskej republiky je identická s definíciou pojmu spotrebiteľ tak, ako je vymedzená v práve Európskej únie. Pripravované legislatívne úpravy však môžu uvedený súlad narušiť.

Kľúčové slová: Spotrebiteľské právo; právo Európskej únie; spotrebiteľ; ochrana spotrebiteľa; fyzická osoba; podnikateľ; podnikanie; Európska únia; Česká republika; Slovenská republika.

URL: https://sei.iuridica.truni.sk/archive/2018/04/SEI-2018-04-Studies-Rakova-Karin.pdf

Bibliografická citácia

RAKOVÁ, K. Recentný vývoj v charakteristike pojmu spotrebiteľ. Societas et iurisprudentia [online]. 2018, roč. 6, č. 4, s. 116-134 [cit. 2020-01-01]. ISSN 1339-5467. Dostupné na: https://sei.iuridica.truni.sk/medzinarodny-vedecky-casopis/archiv/cislo-2018-04/recentny-vyvoj-v-charakteristike-pojmu-spotrebitel/.