Spor o plnenie záväzkov kolektívnej zmluvy, z ktorých nevznikajú nároky jednotlivým zamestnancom

Úplný text príspevku

Vydanie vedeckého časopisu číslo 2018-04
Čítať príspevok (PDF)


  • Typ dokumentu: časopis
  • Typ príspevku: štúdia
  • Jazyk príspevku: slovenčina
  • Publikované: 31. 12. 2018
  • Formát súboru: PDF
  • Veľkosť súboru: 693 kB

Jan Horecký – Marek Švec – Adam Madleňák

In: Societas et iurisprudentia • 2018 • ročník 6 • číslo 4 • strany 21-36 • ISSN 1339-5467

Abstrakt: Predmetom vedeckého príspevku je problematika nového vymedzenia kolektívneho sporu o plnenie záväzkov, z ktorých nevznikajú nároky jednotlivým zamestnancom. Aktuálna aplikačná prax mení zaužívané právne vymedzenie kolektívneho sporu definované v § 10 slovenského Zákona o kolektívnom vyjednávaní a spôsobuje obsolétnosť jeho použitia do budúcna. Autorský kolektív na základe dostupnej odbornej literatúry a vlastných praktických skúseností poukazuje na nesprávny postup orgánov verejnej správy pri jeho používaní a vyplývajúce právne dôsledky v podobe ohrozenia pracovnoprávnej ochrany zamestnancov.

Kľúčové slová: Pracovné právo; zamestnávateľ; zamestnanec; kolektívna zmluva; kolektívny spor; pracovnoprávna ochrana; Slovenská republika.

URL: https://sei.iuridica.truni.sk/archive/2018/04/SEI-2018-04-Studies-Horecky-Jan-Svec-Marek-Madlenak-Adam.pdf

Bibliografická citácia

HORECKÝ, J., M. ŠVEC a A. MADLEŇÁK. Spor o plnenie záväzkov kolektívnej zmluvy, z ktorých nevznikajú nároky jednotlivým zamestnancom. Societas et iurisprudentia [online]. 2018, roč. 6, č. 4, s. 21-36 [cit. 2020-01-01]. ISSN 1339-5467. Dostupné na: https://sei.iuridica.truni.sk/medzinarodny-vedecky-casopis/archiv/cislo-2018-04/spor-o-plnenie-zavazkov-kolektivnej-zmluvy-z-ktorych-nevznikaju-naroky-jednotlivym-zamestnancom/.